• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ' | 25 Αυγούστου 2020, 10:14

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.Σ.Δ.Α.Κ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑ Στον υπό αναθεώρηση εθνικό σχεδιασμό προτείνουμε: • Στην ενότητα Σχέδια και Προγράμματα (Σελ. 40-41) να προβλεφθεί η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ΦΟΔΣΑ αλλά και της διαπεριφερειακής συνεργασίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένων βιώσιμων επενδύσεων στο πλαίσιο ειδικών πολεοδομικών σχεδίων (Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας). Στα Πάρκα θα συγκεντρώνονται δραστηριότητες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των αποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την αποφυγή παράλληλων επενδύσεων. Ειδικότερα, οι χώροι στους οποίους ήδη φιλοξενούνται εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι σκόπιμο να υποδεχθούν και νέες συναφείς δραστηριότητες αυξημένης προστιθέμενης αξίας όπως μονάδες αξιοποίησης ανακυκλώσιμων, εργαστήρια ανάπτυξης καινοτομιών στο περιβάλλον καθώς και υποδομές (κτιριακές και ψηφιακές) κοινωνικής καινοτομίας για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πορεία μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται το Πάρκο Κυκλικής οικονομίας Ηρακλείου. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίο να παρέχονται κατά περίπτωση τα κατάλληλα θεσμικά και αναπτυξιακά κίνητρα που θα καθιστούν το εγχείρημα λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμο πάντα προς όφελος των πολιτών. • Σχέδιο για την δυνατότητα αξιοποίησης και διακίνησης των συλλεγόμενων ανακτωμένων ανακυκλώσιμων από τις προβλεπόμενες ΜΕΑ σε επίπεδο Περιφέρειας. • Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ευνοϊκή κοστολόγηση της διαχείρισης των χωριστά διαδεχθέντων Βιοαποβλήτων στις ΜΕΒΑ, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους Δήμους για την άμεση εγκατάσταση των συστημάτων χωριστής διαλογής και την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. • Προτυποποίηση για το παραγόμενο κομπόστ από τις ΜΕΒΑ, ώστε να είναι ευκολότερη η διακίνηση, η διάθεσή και η εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος στην αγορά. • Ειδικότερη πρόβλεψη για την ασφαλή διάθεση των παραγόμενων ποσοτήτων CLO από τις υφιστάμενες ΜΕΑ στη Κρήτη, αφού σήμερα υπάρχει σημαντικός περιορισμό από τη νομοθεσία, όσον αφορά στη διάθεση τους (λατομεία και υλικό επικάλυψης ΧΥΤΑΣ). Οι παραγόμενες ποσότητες υπερκαλύπτουν τους διαθέσιμους αποδέκτες. • Οριζόντια πρόβλεψη για την παροχή κινήτρων στους πολίτες (πχ. Χρήση πράσινης κάρτας) και οικονομική ενίσχυση των δήμων προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ΠΣ. • Κεντρική Διαχείριση/logistics συλλεγόμενων ανακτωμένων προϊόντων από τα πράσινα σημεία και άλλες δομές ΔσΠ σε επίπεδο Περιφέρειας. • Πρόβλεψη ΣΕΔ στη Κρήτη για τη διαχείριση ρευμάτων των κτηνοτροφικών αποβλήτων και συγκεκριμένα των αποβλήτων πλαστικού φιλμ θερμοκηπίων και εδαφοκάλυψης και αποβλήτων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, δεδομένου ότι στη Κρήτη υπάρχουν σημαντικές παραγόμενες ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων λόγω των υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι ελλείψει συγκεκριμένου πλαίσιο διαχείρισης τα απόβλητα αυτά συνδιαχειρίζονται με τα σύμμεικτα. Πέραν από το υπό διαβούλευση σχέδιο ο Φορέας μας έχει εντοπίσει και ζητήματα που σχετίζονται με την κοστολόγηση της διαχείρισης, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και δημοπράτησης έργων ΑΣΑ και τα επισημαίνει με το παρόν υπόμνημα. Ειδικότερα: • Απλοποίηση των διαδικασιών σύνταξης των μελετών και εκτέλεσης έργων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την απαλλαγή από έκδοση Οικοδομικής Άδειας (Δόμησης) των Μονάδων επεξεργασίας των ΑΣΑ με ένα εκ των 2 τρόπων: • Τροποποίηση συμπλήρωση της &6 του Ν3463/2006 με την προσθήκη …. (Μονάδες Μηχανικής / η ΄άλλης επεξεργασίας Απορριμμάτων- Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων – Παραγωγής ενέργειας από Βιοαπόβλητα / Βιοαέριο / RDF / SRF / Υπολειμμάτων επεξεργασίας Παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων) απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Κέντρα Διαλογής Επεξεργασίας Ανακυκλώσιμων Υλικών, Χώροι αποθήκευσης… Η παρ. 6 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει σήμερα: «6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση «,την τηλεθέρμανση» δήμων η΄ κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο η΄ ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» • Με την ερμηνεία της &3 του άρθρου 36 (έκδοση Αδειών) του Ν4042/2012 που αναφέρει: &3. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες λειτουργούν και προβλέπονται από τον Εθνικό η΄ Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, εξακολουθούν να λειτουργούν. Η συνέχιση της λειτουργίας τους, εφόσον απαιτείται επέκταση η΄ συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών, προϋποθέτει μόνο εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση Α.Ε.Π.Ο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4014/2011 (Α΄209). Δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη μελέτη ακόμα και όταν τέτοιες εγκαταστάσεις εμπίπτουν με την μεταγενέστερη ρύθμιση σε περιοχές προστασίας της φύσης. Επίσης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η μη έκδοση αδειών δόμησης των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον να μην απαιτείται η παρέμβαση του «Ελεγκτή Δόμησης», καθόσον παρεμβάλλονται στη διαδικασία οι Μηχανικοί του Δημοσίου ως επιβλέποντες, μέλη Επιτροπών παραλαβής και αποτύπωσης Φυσικού εδάφους, ΠΑΕ κτλ. • Να εξεταστεί η δυνατότητα και στο πλαίσιο αναθεώρησης του Ν.4412 στις Επιτροπές των Διαγωνισμών για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων να συμμετείχαν τουλάχιστον ένας τεχνικός υπάλληλός του Φορέα Δημοπράτησης ή άλλου ΦΟΔΣΑ για την ορθή αξιολόγηση των προσφορών λόγω ιδιαίτερης εμπειρίας σε έργα αυτής της μορφής. • Προτείνουμε την επαναφορά του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΣΑ (ΣΜΑ- ΧΥΤΑ- ΜΕΑ) στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Μ’ αυτό το τρόπο θα υπάρξει άμεση μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος των Φορέων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των Δήμων μελών τους και των δημοτών.