• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 15 Οκτωβρίου 2020, 13:10

    Στη σελ. 34 του κειμένου της Διαβούλευσης γίνεται αναφορά στο αρχικό πλάνο χρηματοδότησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το ΣΔΑΜ θα στηριχθεί στα παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία, με την αντίστοιχη ποσοστιαία συνεισφορά τους: • 10% επιδοτήσεις, μέσα από την αξιοποίηση του πρώτου πυλώνα του Μηχανισμού (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) • 30% δάνεια με ευνοϊκούς όρους, μέσα από τη χρήση των δύο άλλων πυλώνων (Ειδικό Καθεστώς InvestEU, Δανειακή Διευκόλυνση δημοσίου τομέα -ETEπ) και των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων • 40% εμπορικά δάνεια, μέσα από την άντληση χρηματοδότησης από εγχώριους και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς • 20% ίδια κεφάλαια, μέσα από την κινητοποίηση και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων των υποψήφιων επενδυτών. Αυτό το αρχικό χρηματοδοτικό πλάνο, εφόσον παραμείνει πράγματι ως έχει, υποδηλώνει ότι η εφαρμογή του ΣΔΑΜ, εφόσον λάβει και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δε θα στηρίζεται σε γενναίες οικονομικές ενισχύσεις υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, καθώς αυτές θα αποτελούν μόλις το 10% (!), αλλά σε ΔΑΝΕΙΑ, με ευνοϊκούς και μη ευνοϊκούς όρους κατά 70%. Αυτό το μείγμα χρηματοδότησης είναι αναγκαίο να αλλάξει για να έχει προοπτική η όποια πιθανότητα επιτυχίας του ΣΔΑΜ. Και πρέπει να αλλάξει στην κατεύθυνση της αύξησης των ποσοστών των επιχορηγήσεων και της μείωσης των ποσοστών δανειοδοτήσεων.