• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Ιατρίδης, Πρόεδρος ΔΣ Αμύνταιον Οίνος' | 10 Νοεμβρίου 2020, 12:12

    Η «Αμύνταιον Οίνος Wine Cluster» είναι η ένωση των οινοπαραγωγών των βραβευμένων οίνων ΠΟΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟ και ΠΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑ, με έδρα λειτουργίας και παραγωγής στο σύνολο του Νομού Φλώρινας. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Master Plan του ΣΔΑΜ, έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις: 1. Αναπτυξιακή Παρέμβαση για νομοθετική επικαιροποίηση του καθεστώτος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΓΥΠ (Γη Υψηλής Παραγωγικότητας) α. Λόγω της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, όπως αυτό διαμορφώνεται στην περιοχή και θα λάβει χώρα τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η κατάσταση που ισχύει με το τί επιτρέπεται να κατασκευαστεί και τί όχι σε περιοχές ΓΥΠ. β. Πολλές περιοχές έχουν ορθά χαρακτηριστεί ως τέτοιες, αλλά με τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από δεκαετίες. γ. Για να ενισχυθεί και η τουριστική αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτείνεται η επικαιροποίηση της νομοθεσίας, ώστε να γίνει εφικτή η κατασκευή εντός ΓΥΠ κύριων τουριστικών καταλυμάτων. δ. Στην επικαιροποίηση αυτή προτείνεται να υπάρχει και η πρόβλεψη μέγιστης δυναμικότητας (π.χ. μέχρι 50 κλίνες), ώστε να μην γίνει κατάχρηση αυτής της επικαιροποίησης με κατασκευή μεγάλων μονάδων που δεν συνάδουν τόσο με το ανάγλυφο όσο και με την προοπτική της ευρύτερης μεταλιγνιτικής περιοχής. ε. Το μέγεθος αυτό θα μπορεί καταστήσει βιώσιμο ένα τέτοιο εγχείρημα, θα εξυπηρετεί βασικά τουριστικά μεγέθη (π.χ. ένα λεωφορείο 50 θέσεων), ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού και της προώθησης των τοπικά παραγόμενων (αγροτικών και μη) προϊόντων. 2. Αναπτυξιακή Παρέμβαση για νομοθετική επικαιροποίηση στο πλαίσιο της Διαχείρισης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα α. Για πολλά χρόνια και εξαιτίας της λειτουργίας των ορυχείων της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή, η χρήση των υδάτων ήταν απόλυτα ελεγχόμενη, ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος. β. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν ο χαρακτηρισμός κάποιων περιοχών ως Κόκκινες Περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν συγκεκριμένες απαγορεύσεις (όπως π.χ. η διάνοιξη γεωτρήσεων) και συνεπώς η εκτέλεση αγροτικών εκμεταλλεύσεων - που απαιτούν προσεγμένη χρήση υδάτων - ήταν ανέφικτη. γ. Πλέον με την μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, αυτός ο χαρακτηρισμός των περιοχών σε Κόκκινες και μη πρέπει να επικαιροποιηθεί και σίγουρα κάποιες περιοχές, στις οποίες διεξάγονται ήδη αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σέβονται τους φυσικούς πόρους να αλλάξουν από Κόκκινες σε Πράσινες. δ. Υπάρχει και σχετική μελέτη που υπογράφουν οι κ.κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωλόγος και ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεωλόγος, σχετικά με την επικαιροποίηση του Χαρακτηρισμού Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (επισυνάπτεται) ε. Μία τέτοια επικαιροποίηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. 3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπόνηση ενός Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου, ώστε η πρωτογενής παραγωγή και μάλιστα η παραγωγή ποιοτικά πιστοποιημένων προϊόντων (όπως είναι οι ΠΟΠ και οι ΠΓΕ οίνοι) να μην επηρεαστεί από την ανάπτυξη των Φ/Β πάρκων. α. Θα μπορούσε να ληφθεί μέριμνα ώστε η ανάπτυξη να επιτρέπεται π.χ. εκτός της γεωγραφικής ζώνης ΠΟΠ. β. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση θα οδηγήσει στην αύξηση της αξίας της γης, στη μείωση της διάθεσης των ανθρώπων να ασχοληθούν με την γη και κατά συνέπεια η ποιοτική πρωτογενής παραγωγής θα οδηγηθεί σε αυξημένα κόστη και άρα μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. γ. Από την άλλη, με ένα στοχευμένο χωροταξικό σχέδιο, η συγκέντρωσή των φ/β εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές θα έκανε και αυτή την προσπάθεια οικονομικά αποδοτικότερη και την συντήρησή τους πιο βιώσιμη. 4. Το ποσοστό επιδότησης σε επενδύσεις στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τις θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν από την επένδυση και σε κάθε περίπτωση να ανέλθει στο μέγιστο δυνατό ποσοστό επιχορήγησης στις κάτωθι περιπτώσεις: α. Σε επενδύσεις που αφορούν στον Πρωτογενή τομέα β. Σε επενδύσεις Μεταποίησης προϊόντων του Πρωτογενούς τομέα γ. Σε επενδύσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών δ. Σε επενδύσεις των ανώνυμων εταιρειών των ΟΤΑ ώστε κατά προτεραιότητα, να γίνουν άμεσα εφικτές επενδύσεις γύρω από τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, καθώς και για ποιοτικά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ και ΠΓΕ, που διαθέτει άφθονα η ευρύτερη περιοχή. 5. Ενίσχυση επενδυτικών έργων που είναι ήδη σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί. α. Θα πρέπει να γίνει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, ώστε επενδυτικά έργα που λαμβάνουν χώρα στις υπό μετάβαση περιοχές και έχουν εγκριθεί σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί να τύχουν του – τελικού – αυξημένου ποσοστού επιδότησης που θα προκύψει και στα επενδυτικά σχέδια του ΣΔΑΜ. β. Αν δεν γίνει τέτοια ρύθμιση, μια σειρά έργων αναμένεται να παγώσουν και πολλές επενδυτικές πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν ποτέ. γ. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει τρόπον τινά και μία αναγνώριση των προσπαθειών του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής που όλα αυτά τα χρόνια πιστεύει και επενδύει στην περιοχή και δεν περίμενε τις ευεργετικές διατάξεις του ΣΔΑΜ για να υλοποιήσει κάποια επένδυση. 6. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στις υπό μετάβαση περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: α. Εγκατάσταση συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας σε δυναμικές καλλιέργειες (αμπέλι, οπωροφόρα κλπ) στις πληττόμενες περιοχές. β. Βελτίωση Υποδομών οδικής σύνδεσης και διασύνδεσης των χώρων καλλιέργειας και παραγωγής με τα σημεία τυποποίησης/μεταποίησης και προώθησης γ. Επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης αμπελώνων με τη νέα άδεια Με βάση τα παραπάνω σημεία, κρίνεται επιτακτική μία άμεση (εντός του 2021) προκήρυξη για ενίσχυση δράσεων που εμπεριέχονται στο πλαίσιο των εμβληματικών του Master Plan, μέσα από τα κονδύλια του Πράσινου Ταμείου, με αυξημένα ποσοστά επιδότησης, με σκοπό: • Την ενίσχυση επενδύσεων που συμπεριλαμβάνονται στις Εμβληματικές Δράσεις του ΣΔΑΜ, μέσα από τα κονδύλια του Πράσινου Ταμείου o Για να μην «παγώσει» η επενδυτική πρωτοβουλία στις περιοχές μετάβασης o Για να ξεκινήσει όσο είναι νωρίς η ανάσχεση της διογκούμενης ανεργίας στις περιοχές της μετάβασης Εκ μέρους όλων των οινοποιών της ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ ΟΙΝΟΣ, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αποδοχή και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. Με τιμή, Άγγελος Ιατρίδης Οινοποιός Πρόεδρος ΔΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ ΟΙΝΟΣ