• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ευαγγέλου' | 20 Νοεμβρίου 2020, 13:27

    Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Oδηγίας των Aποβλήτων, τα κράτη μέλη καθιερώνουν χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από 1ης Ιανουαρίου 2025,τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η οδηγία δεν αναφέρει ότι οι συσκευασίες είναι η μόνη πηγή των πιο πάνω ρευμάτων. Εντούτοις, το νέο Ελληνικό νομοσχέδιο δεν φαίνεται να εισάγει κάποια υποχρέωση όσο αφορά: (1) τόσο την χωριστή διαλογή ανακυκλώσιμων ρευμάτων για τις παλιές οικοδομές, (2) όσο και την ανακύκλωση ρευμάτων πλαστικού, χαρτιού, μετάλλου, γυαλιού πέραν από αυτές που προέρχονται από συσκευασίες (πλην τα σχολεία για το χαρτί). Ως εκ τούτου, οι πιθανές ελλείψεις στο νομοσχέδιο θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς και αυτό να συμπληρωθεί κατάλληλα.