• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Νικολάου' | 17 Ιουλίου 2010, 16:50

    Τα έσοδα του Ειδικού Φορέα Δασών (ΕΦΔ) θα αποτελούν πόρους του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ). Δεν προβλέπεται όμως, στο ν/σ διαχωρισμός των εσόδων αυτών από τα άλλα έσοδα του ΠΤ. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από τη διαχείριση και προστασία των δασών δεν θα διατίθενται ανταποδοτικά για δασοπονικούς σκοπούς, δηλαδή ό,τι ακριβώς γινόταν στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, όπου τα έσοδα από τα δάση δεν διαχωρίζονταν από τα υπόλοιπα έσοδα και κατ' επέκταση χρηματοδοτούσαν τη γεωργία κλπ. Συνεπώς, το ΠΤ απλά νομιμοποιεί την υφιστάμενη "παράνομη κατάσταση". Δηλαδή, η πολιτική δέσμευση "τα έσοδα από τα δάση θα πάνε στα δάση" δεν θα εφαρμοστεί, αν δεν προβλεφθεί σε αυτό το νσ. Στο ν/σ επίσης, δεν προβλέπεται η κατάργηση του λογαριασμού της ΤτΕ 26671/0. Πού θα κατατίθενται οι πόροι του ΕΦΔ; Θα καταργηθεί ο λογαριασμός της ΤτΕ; Δηλαδή οι πόροι του ΕΦΔ θα κατατίθενται στις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το ΝΔ 496/1974; Θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι διατάξεις του 3208/2003 αλλά και των προηγούμενων νόμων που καταργούνται. Ωστόσο, δε θα συμφωνούσα με αυτή την κατάργηση. Γνωρίζοντας τη χρηματοδότηση της δασοπονίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους για ένα διάστημα από το 1990 περίπου, θα επέμενα σε μία πιο σοβαρή προσέγγιση. Η αειφορική διαχείριση των δασών παράγει έσοδα τα οποία μαζί με τις άλλες πηγές χρηματοδότησης, που είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι οποίες μειώνονται χρόνο με το χρόνο από το 2000, μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε έργα και εργασίες για την παρακολούθηση, αντιπυρική προστασία, διαχείριση, διατήρηση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, αναδασώσεις και τους λοιπούς δασοπονικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό προτείνω την τροποποίηση της παρ. 1 β) ως εξής: β) οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών (Φορέας 120) όπως προβλέπονται στην παρ. 3 και 4, άρθρ. 8 του ν. 3208/2003 και οι οποίοι θα διατίθενται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 8 του ν. 3208/2003 και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του παρόντος. Και παρακαλώ ο νομοθέτης να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάγκη διάθεσης αυτών των εσόδων στα δάση κατά τη σύνταξη του νόμου αυτού, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι το εκάστοτε Δ.Σ. του ΠΤ επιλεγμένο από το εκάστοτε υπουργικό σχήμα θα σεβαστεί αυτή την ανάγκη και θα πάρει ανάλογες αποφάσεις.