• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 19 Ιουλίου 2010, 18:58

    Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εδάφιο γ Στους “Πράσινους Πόρους” συγκαταλέγονται και οι πόροι από τις εισφορές των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.3855/2010. Στο δε άρθρο 9 του υπόψη Νόμου, αναφέρεται ότι οι πόροι αυτοί θα καθορίζονται από Προεδρικό Διάταγμα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί κατ’ επιταγήν του Ν. 3855/2010 και με το οποίο θα προσδιοριστούν οι πόροι, η διαδικασία είσπραξης, κ.λπ., να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση πριν την έκδοσή του.