• Σχόλιο του χρήστη 'Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί α) Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Ασίας 9, 'Ανω Ηλύσια, β) Μηχανικών - Υπομ' | 19 Ιουλίου 2010, 18:03

    Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί α) Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Ασίας 9, 'Ανω Ηλύσια, β) Μηχανικών - Υπομηχανικών Ν. Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Δρίζη 1, Τ.Κ. 50100 και γ) Τραπεζικών Υπαλλήλων Β. Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Σπύρου Λούη 5, Τ.Κ. 54622 και εκπροσωπούνται νόμιμα. 1. Είμαστε ιδιοκτήτες του Κτήματος "Κριαρίτσι" Σιθωνίας Χαλκιδικής από το έτος 1981, οπότε και το αγοράσαμε προκειμένου να αποκτήσουν τα 3.000 μέλη μας και οι οικογένειές τους μια αξιοπρεπή παραθεριστική κατοικία σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους, συμβάλλοντας στα μέτρα των δυνατοτήτων μας στον περιορισμό του φαινομένου της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης πλησίον των ακτών της Χώρας μας και την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνουμε, ότι η προσπάθειά μας έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικό. Με άλλες λέξεις, οι Συνεταιρισμοί μας αποσκοπούν αποκλειστικά στη διασφάλιση μιας εξοχικής κατοικίας για τα μέλη τους, χωρίς να αποβλέπουν στη δημιουργία οποιασδήποτε υπεραξίας ή κερδοσκοπίας. Το ως άνω κτήμα έχει έκταση 13.219 στρέμματα εκ των οποίων 5.344 στρέμματα χαρακτηρίσθηκαν χορτολιβαδική έκταση του άρθρου 3 παρ. 6β και 6γ του Ν. 998/79 με την υπ' αριθ. 309/81 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πολυγύρου. Στην ως άνω έκταση πρέπει να προστεθεί και μία έκταση 538,313 στρεμμάτων που αποτελούν γεωργικές εκτάσεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79 δικής μας ιδιοκτησίας, οπότε η συνολική έκταση που δεν είναι δασική ανέρχεται σε 5882, 313 στρεμμάτων. 2. Από την ως άνω έκταση των 5.882,313 στρεμμάτων τμήμα εμβαδού 5.775 στρεμμάτων κρίθηκε οικιστικά κατάλληλη με την υπ' αριθμ. 46843/2719/8.6.1989 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Μετά την έγκριση της χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας της εν λόγω έκτασής μας αναθέσαμε την τοπογράφησή της, προκειμένου να εκπονηθεί η πολεοδομική μελέτη. Ακολούθως, εξεδόθη η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2667/18-9-1991 Βεβαίωση του Δασάρχη Πολυγύρου, η οποία συνόδευε τους χάρτες με κλίμακα 1:5000 και 1:1000 και πιστοποιούσε την ορθότητα της οριογραμμής μεταξύ της αναδασωτέας και οικιστικής περιοχής. Έτσι, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 75664/4673/21.7.1992 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπ' αριθμ. 46843/2719/8.6.1989 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ενλόγω έκτασής μας η οποία και ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 643/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο άσκησε τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, οπότε με το από 10.9.93 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1188/1993 τ. Δ') εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης του Συνεταιρισμού μας για 5775 στρέμματα. 3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 19063 (20344)/20.10.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χορηγήθηκε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή έργων υποδομής και εργασιών πολεοδομίας για τον οικισμό μας, τα οποία και κατασκευάστηκαν, αξίας 50.000.000 € περίπου. 4. Το Δασαρχείο Πολυγύρου, εκ των υστέρων αναιτιολόγητα και παρά την ύπαρξη προγενέστερων βεβαιώσεων και χαρακτηρισμών, που πιστοποιούσαν την ορθότητα της οριογραμμής της Πολεοδομικής Μελέτης μεταξύ δασικής και οικιστικής περιοχής, με διάφορα έγγραφά του αμφισβητεί σήμερα την οριογραμμή μεταξύ δασικής και οικιστικής περιοχής, με συνέπεια να τίθενται υπό αμφισβήτηση 347 περίπου στρέμματα, χαρακτηρίζοντας αυτά ως δασική έκταση, ήτοι 6,4% της συνολικής εκτάσεως, επί της οποίας έχουν, επίσης, εκτελεσθεί έργα υποδομής, παρά την ύπαρξη αντιθέτων θέσεων των Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο εμμένει στη νομιμότητα της Πολεοδομικής Μελέτης. 5. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα αυτά με το υπό διαβούλευση Προσχέδιο Νόμου και να επιλυθεί, μεταξύ άλλων, ένα ακόμα χρονίζον πρόβλημα, προτείνουμε: (α) στο άρθρο 23 του εν λόγω Προσχεδίου να προστεθεί παράγραφος 6, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «6. Κατά την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή η Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αποτυπώνουν τα εγκεκριμένα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τα χορηγηθέντα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., και από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κτηματικής Αλλαγής.», (β) στο άρθρο 24 παράγραφος 1, περίπτωση i και παράγραφος 6 του εν λόγω Προσχεδίου, να προστεθούν και οι οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 16.8.1985 (ΦΕΚ Δ΄/416) για την “Πολεοδόμηση Περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και σχετικές ρυθμίσεις”, τροποποιούμενα ως ακολούθως: «1. Τα όρια των περιοχών που χαρακτηρίζονται στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη ως δασικές και συγχρόνως περιλαμβάνονται i. εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ/των της 19.7-25.7.1979 (Δ΄ 401), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138), της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή της 16.8.-30.8.1985 (Δ΄ 416) αλλά σύμφωνα με άλλες διατάξεις, ή ……» και «6. Μέχρι την ανάρτηση και την κύρωση του αντίστοιχου δασικού χάρτη, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών ή αδειών επέκτασης σε εκτάσεις κείμενες εκτός σχεδίου ή εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις των π.δ/των της 19.7-25.7.1979 (Δ΄ 401), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138), της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή της 16.8.-30.8.1985 (Δ΄ 416) ή έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις, ή ……» και (γ) στην παράγραφο 6 του άρθρου 25 του εν λόγω Προσχεδίου, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998, να προστεθεί στην περίπτωση β΄ αριθμός iii, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «iii. Οι πράξεις της Διοίκησης με τις οποίες έχουν εγκριθεί τα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, κατά των οποίων δεν εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή του.».