Άρθρο 25 – Λοιπές διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη: α) επί των ερωτημάτων που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τη διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών, και β) στις περιπτώσεις αναπομπής υποθέσεως κατόπιν εκδόσεως ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως που αφορά την κύρωση δασικού χάρτη».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών συγκροτείται από: α) ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Διευθυντή Δασών, γ) τους δύο αρχαιότερους από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, δ) ένα Καθηγητή Α.Ε.Ι. Δασολογικού Τμήματος της Γεωπονικής ή της Δασολογικής Σχολής, και ε) ένα ειδικό επιστήμονα δασικού ινστιτούτου του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε..»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι πράξεις του Δασάρχη και οι αποφάσεις των Επιτροπών που εκδίδονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, με τις οποίες περιοχές ή τμήματά τους χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη και τη σύνταξη του δασολογίου της αντίστοιχης περιοχής.»
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα) Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.»
5. H περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Την κατάρτιση, ανάρτηση, τις διορθώσεις και συμπληρώσεις των δασικών χαρτών, την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), και την υποστήριξη του έργου τους, την κατάρτιση Δασολογίου και τη χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού.»
6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998/1979 παύουν να ισχύουν και οι Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ιδίου νόμου καθίστανται αναρμόδιες για την εξέταση θεμάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισμό εκτάσεων που εμπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την πιο πάνω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεμούν στις Επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, θεωρούνται ως αντιρρήσεις και παραπέμπονται προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.
β. Κατά την κύρωση του δασικού χάρτη λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
i. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, αποφάσεις των Επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, κατά των οποίων δεν εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή του, και
ii. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς και ειδικώς οριοθετημένων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 επ. του ν. 998/1979, κατά των οποίων δεν εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή του.»
7. Στην κατηγορία 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 «περί κατηγοριών μελετών» (ΦΕΚ Α 116), προστίθεται εδάφιο ως εξής : «και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης υποστήριξης του έργου των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), και διορθώσεων και συμπληρώσεων των δασικών χαρτών.»

 • 19 Ιουλίου 2010, 21:19 | Καραδήμας Κωνσταντίνος

  Η αναδάσωση του 1982 εισήλθε στα όρια του οικισμού του Αγίου Στεφάνου τα οποία είχαν καθορισθεί το 1940 και τα οποία είχαν επαναβεβαιωθεί με απόφαση Νομάρχη το 1976. Τα όρια αυτά δεν είχαν αμφισβητηθεί μέχρι τότε ούτε καν δικαστικά. Επιπλέον είχαν γίνει πλείστες όσες πράξεις της Διοίκησης ως π.χ. ονοματοδοσία οδών άδειες οικοδομής κλπ. που βασίστηκαν στα όρια του οικισμού του 1940. Συνεπώς ο χαρακτηρισμός των αναδασωτέων δεν έπρεπε να περιλαμβάνει τμήματα η οικόπεδα του Αγίου Στεφάνου που ευρίσκονταν εντός των ορίων του οικισμού ως ανωτέρω.

  Κωνσταντίνος Καραδήμας
  Αρχιτέκτων, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ,
  Σεμιτέλου 9,
  Αθήνα 11528

 • 19 Ιουλίου 2010, 18:26 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 25
  Στο άρθρο 45 του Ν. 998/1979 (ή σε άλλο κατάλληλο σημείο του εν λόγω Νόμου) να προβλεφθεί ειδική διάταξη χορήγησης άδειας επέμβασης για έργα κοινής ωφέλειας σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ήδη ως δασικές – αναδασωτέες.

 • 19 Ιουλίου 2010, 18:03 | Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί α) Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Ασίας 9, ‘Ανω Ηλύσια, β) Μηχανικών – Υπομ

  Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
  α) Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Ασίας 9, ‘Ανω Ηλύσια,
  β) Μηχανικών – Υπομηχανικών Ν. Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Δρίζη 1, Τ.Κ. 50100 και
  γ) Τραπεζικών Υπαλλήλων Β. Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Σπύρου Λούη 5, Τ.Κ. 54622 και εκπροσωπούνται νόμιμα.

  1. Είμαστε ιδιοκτήτες του Κτήματος «Κριαρίτσι» Σιθωνίας Χαλκιδικής από το έτος 1981, οπότε και το αγοράσαμε προκειμένου να αποκτήσουν τα 3.000 μέλη μας και οι οικογένειές τους μια αξιοπρεπή παραθεριστική κατοικία σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους, συμβάλλοντας στα μέτρα των δυνατοτήτων μας στον περιορισμό του φαινομένου της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης πλησίον των ακτών της Χώρας μας και την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνουμε, ότι η προσπάθειά μας έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικό. Με άλλες λέξεις, οι Συνεταιρισμοί μας αποσκοπούν αποκλειστικά στη διασφάλιση μιας εξοχικής κατοικίας για τα μέλη τους, χωρίς να αποβλέπουν στη δημιουργία οποιασδήποτε υπεραξίας ή κερδοσκοπίας.
  Το ως άνω κτήμα έχει έκταση 13.219 στρέμματα εκ των οποίων 5.344 στρέμματα χαρακτηρίσθηκαν χορτολιβαδική έκταση του άρθρου 3 παρ. 6β και 6γ του Ν. 998/79 με την υπ’ αριθ. 309/81 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πολυγύρου. Στην ως άνω έκταση πρέπει να προστεθεί και μία έκταση 538,313 στρεμμάτων που αποτελούν γεωργικές εκτάσεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79 δικής μας ιδιοκτησίας, οπότε η συνολική έκταση που δεν είναι δασική ανέρχεται σε 5882, 313 στρεμμάτων.
  2. Από την ως άνω έκταση των 5.882,313 στρεμμάτων τμήμα εμβαδού 5.775 στρεμμάτων κρίθηκε οικιστικά κατάλληλη με την υπ’ αριθμ. 46843/2719/8.6.1989 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Μετά την έγκριση της χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας της εν λόγω έκτασής μας αναθέσαμε την τοπογράφησή της, προκειμένου να εκπονηθεί η πολεοδομική μελέτη. Ακολούθως, εξεδόθη η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2667/18-9-1991 Βεβαίωση του Δασάρχη Πολυγύρου, η οποία συνόδευε τους χάρτες με κλίμακα 1:5000 και 1:1000 και πιστοποιούσε την ορθότητα της οριογραμμής μεταξύ της αναδασωτέας και οικιστικής περιοχής.
  Έτσι, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 75664/4673/21.7.1992 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 46843/2719/8.6.1989 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
  Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ενλόγω έκτασής μας η οποία και ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 643/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο άσκησε τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, οπότε με το από 10.9.93 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1188/1993 τ. Δ’) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης του Συνεταιρισμού μας για 5775 στρέμματα.
  3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 19063 (20344)/20.10.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χορηγήθηκε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή έργων υποδομής και εργασιών πολεοδομίας για τον οικισμό μας, τα οποία και κατασκευάστηκαν, αξίας 50.000.000 € περίπου.
  4. Το Δασαρχείο Πολυγύρου, εκ των υστέρων αναιτιολόγητα και παρά την ύπαρξη προγενέστερων βεβαιώσεων και χαρακτηρισμών, που πιστοποιούσαν την ορθότητα της οριογραμμής της Πολεοδομικής Μελέτης μεταξύ δασικής και οικιστικής περιοχής, με διάφορα έγγραφά του αμφισβητεί σήμερα την οριογραμμή μεταξύ δασικής και οικιστικής περιοχής, με συνέπεια να τίθενται υπό αμφισβήτηση 347 περίπου στρέμματα, χαρακτηρίζοντας αυτά ως δασική έκταση, ήτοι 6,4% της συνολικής εκτάσεως, επί της οποίας έχουν, επίσης, εκτελεσθεί έργα υποδομής, παρά την ύπαρξη αντιθέτων θέσεων των Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο εμμένει στη νομιμότητα της Πολεοδομικής Μελέτης.
  5. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα αυτά με το υπό διαβούλευση Προσχέδιο Νόμου και να επιλυθεί, μεταξύ άλλων, ένα ακόμα χρονίζον πρόβλημα, προτείνουμε:

  (α) στο άρθρο 23 του εν λόγω Προσχεδίου να προστεθεί παράγραφος 6, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «6. Κατά την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή η Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αποτυπώνουν τα εγκεκριμένα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τα χορηγηθέντα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., και από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κτηματικής Αλλαγής.»,

  (β) στο άρθρο 24 παράγραφος 1, περίπτωση i και παράγραφος 6 του εν λόγω Προσχεδίου, να προστεθούν και οι οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 16.8.1985 (ΦΕΚ Δ΄/416) για την “Πολεοδόμηση Περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και σχετικές ρυθμίσεις”, τροποποιούμενα ως ακολούθως:
  «1. Τα όρια των περιοχών που χαρακτηρίζονται στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη ως δασικές και συγχρόνως περιλαμβάνονται
  i. εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ/των της 19.7-25.7.1979 (Δ΄ 401), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138), της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή της 16.8.-30.8.1985 (Δ΄ 416) αλλά σύμφωνα με άλλες διατάξεις, ή ……» και
  «6. Μέχρι την ανάρτηση και την κύρωση του αντίστοιχου δασικού χάρτη, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών ή αδειών επέκτασης σε εκτάσεις κείμενες εκτός σχεδίου ή εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις των π.δ/των της 19.7-25.7.1979 (Δ΄ 401), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138), της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή της 16.8.-30.8.1985 (Δ΄ 416) ή έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις, ή ……» και

  (γ) στην παράγραφο 6 του άρθρου 25 του εν λόγω Προσχεδίου, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998, να προστεθεί στην περίπτωση β΄ αριθμός iii, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «iii. Οι πράξεις της Διοίκησης με τις οποίες έχουν εγκριθεί τα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, κατά των οποίων δεν εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή του.».

 • 12 Ιουλίου 2010, 16:32 | Λευτέρης Καραπιδάκης

  Μήπως πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα τι θα γίνεται με τις κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις; Δεδομένου ότι σήμερα δεν εκδίδονται πράξεις χαρακτηρισμού για εκτάσεις που εμπίπτουν σε αναδασωτέες εκτάσεις τι θα γίνει μετά τη ανάρτηση των δασικών χαρτών; θα μπορούν οι πολίτες να ασκούν αντιρρήσεις σε εκτάσεις οι οποίες αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες ως (δασικές) αναδασωτέες; Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω λανθασμένης οριοθέτησης είτε λόγω λανθασμένης εκτίμησης στοιχείων (πλάνη) έχουν συμπεριληφθεί ως αναδασωτέες και εκτάσεις οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια κήρυξης. Βέβαια ο Ν.3698/2008 κάνει μια προσπάθεια για επανεξέταση και μερική ή και ολική άρση κήρυξης, αλλά πολλοί δασάρχες δεν παραπέμπουν εύκολα (και σχεδόν ποτέ) τέτοιες υποθέσεις στις επιτροπές, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες που πράγματι έχουν μη δασικές εκτάσεις μέσα σε αναδασωτέες περιοχές εκτάσεις χωρίς όμως να πληρούνται τα κριτήρια, να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μη έχοντας καμία επιλογή απόδοσης του μη δασικού χαρακτήρα στην έκταση τους: Μήπως πρέπει να διευκρινιστεί αν οι επιτροπές εξέτασης για του δασικούς χάρτες θα πρέπει να εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις, αφού σε πολλές δε περιπτώσεις όταν έγινε η κήρυξη οι ενδιαφερόμενοι σε κάθε περίπτωση πολίτες, είχαν πλήρη άγνοια και το πρόβλημα βρέθηκε πολύ αργότερα μπροστά τους όταν είχαν παρέλθει τα χρονικά διαστήματα ασκήσεως οποιασδήποτε αντίρρησης.

 • 12 Ιουλίου 2010, 09:38 | Σπύρος Βλάχος

  οι διανομες …δεν θα πρέπει να λαμβανονται και αυτές υποχρεωτικά υπόψη??και πως θα γινει αυτό αφού δεν υπάρχουν φηφιακά αρχεία????