• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 19 Ιουλίου 2010, 18:26

    Άρθρο 25 Στο άρθρο 45 του Ν. 998/1979 (ή σε άλλο κατάλληλο σημείο του εν λόγω Νόμου) να προβλεφθεί ειδική διάταξη χορήγησης άδειας επέμβασης για έργα κοινής ωφέλειας σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ήδη ως δασικές – αναδασωτέες.