• Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) - του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το ‘Σχέδιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στο Δήμο Αθηναίων’. Αξίζει να επισημάνουμε ότι κύριος σκοπός των προτάσεών μας είναι η διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) κατά την ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων. Στο άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει, γεγονός το οποίο θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, προβλέπονται τα εξής: «Άρθρο 9 Προσβασιμότητα 1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων, β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης…..». Στη βάση λοιπόν των προαναφερθεισών επιταγών και προκειμένου να μη αγνοηθούν οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κατά την ανάπλαση των προαναφερθεισών περιοχών προτείνουμε: 1. Η παράγραφος 1 του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης να διαμορφωθεί ως εξής: «1. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006, καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικότερες περιοχές και τομείς ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης με απαραίτητη προϋπόθεση την σε κάθε περίπτωση ικανοποίηση των αναγκών και των ατόμων με αναπηρία ως εξής:……». 2. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 2 του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης να προστεθεί παράγραφος ως ακολούθως: «2α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως: ……….. - κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός. Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία». Ελπίζοντας ότι οι προαναφερθείσες προτάσεις μας θα συμπεριληφθούν στο εν λόγω Σχέδιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.