Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων

1. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006, καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικότερες περιοχές και τομείς ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α. Περιοχή Ανάπλασης Ι: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το Ο.Τ.22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

– Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η χρήση αθλητικού μουσείου – εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης καθώς και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων.

– Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,04

– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 5%

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 μ.

β. Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Α΄) και το Ο.Τ. 45α (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτά καθορίστηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

β1. Τομέας Ανάπλασης Α΄:
– Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 450 θέσεων. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού καθώς και χώρων εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι εμπορικές χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 17,5% της συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και οι συμπληρωματικές των αθλητικών δραστηριότητες το 17,5% αυτής.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 47.000 τμ.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30%
– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΓΟΚ, με εξαίρεση α) το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 35 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 8 μέτρα για στέγαστρα, ικριώματα φωτισμού και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών μέσων και β) το ύψος των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 18 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 1,5 μέτρα για τη στέγη. Ο πέριξ του γηπέδου ποδοσφαίρου χώρος διαμορφώνεται σε ύψος 3,5 μ. από τη στάθμη της οδού Αγ. Πολυκάρπου.
β2. Τομέας Ανάπλασης Β΄:
– Γενικές χρήσεις γης : Επιτρέπονται οι χρήσεις διοίκησης, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισμών, εμπορικών καταστημάτων- υπεραγορών-πολυκαταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού και αναψυχής και κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.
– Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης : 1,2.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 40%

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18 μέτρα.

2. α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως:

– οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επιμέρους χρήσεων,

– οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης,

– οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων,

– οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
– η γενική ή/και ειδική διάταξη των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων ανά περιοχή και τομέα ανάπλασης,
– οι απαιτούμενες υπόγειες θέσεις ή και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του προγράμματος στην περιοχή ανάπλασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,

– τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα και δίκτυα υποδομής,

– κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός.

β. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο στις περιοχές ανάπλασης, να μετατοπίζονται ή/και να καταργούνται οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, να καθορίζονται οικοδομήσιμοι, κοινωφελείς, κοινόχρηστοι χώροι και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Η συνολική έκταση των κοινοχρήστων χώρων και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 70 στρέμματα. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. Διατάξεις που αφορούν την εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται. Οι τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου κηρύσσονται υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Η διαμόρφωση και η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Αθηναίων ή όσων έλκουν από αυτόν δικαιώματα, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας που ορίζεται στην περίπτωση α της παρούσας παραγράφου είναι η υποβολή πρότασης από το Δήμο Αθηναίων για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων που μετέχουν στο πρόγραμμα ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ιδίως ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων και τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωσή τους. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αθηναίων υποβάλλει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας πρόταση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: i) σχέδια γενικής διάταξης κλίμακας 1:1000, αντιστοίχως και για τις δύο περιοχές ανάπλασης, στα οποία αποτυπώνονται τα προτεινόμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, οι χώροι πρασίνου και τα δίκτυα υποδομής, σε συνάρτηση με τις επιτρεπόμενες γενικές χρήσεις γης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης των περιοχών ανάπλασης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ii) πρόταση για τους όρους προστασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, συνοδευόμενη από την κατά νόμο προβλεπόμενη μελέτη, iii) κάθε άλλη μελέτη ή στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της περιπτώσεως α της παρούσας παραγράφου και iv) πρόταση για το χρονοδιάγραμμα και τον φορέα ή φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτού. Η μετάσταση της κυριότητας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατόπιν συμβάσεως του ιδιωτικού δικαίου είτε με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς τους υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων.
3. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην Περιοχή Ανάπλασης I και στην Περιοχή Ανάπλασης II, Τομέας Α του προγράμματος, χορηγούνται ή αναθεωρούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2947/2001 (Α΄228), όπως ισχύει. Οι οικοδομικές άδειες για τις λοιπές εγκαταστάσεις και κτίρια του προγράμματος, καθώς και η άδεια κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης Ι, χορηγούνται από τις οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του προγράμματος ανάπλασης χορηγούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (Α΄91).

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ είναι η έκδοση της άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι. Η έκδοση της ως άνω άδειας λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της σχετικής άδειας κατεδάφισης, καθώς και στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανάπλασης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεδάφισης, ανακαλούνται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, καθώς και η άδεια λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.

Με πράξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 καταργούνται, με εξαίρεση: α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο το Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και β) τις διατάξεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ. 45 της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων και καθορίστηκαν νέα Ο.Τ. 45α και ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50. Καταργείται επίσης κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 00:29 | Γιάννα Λαγκαδιανού

  Τελικώς το συνταγματικό μας δικαστήριο, έκρινε τη συνταγματικότητα και δεν έλαβε υπόψη τη λαική βούληση.

  Ομολογώ μετά από όσα έχουν γίνει δεν περίμενα να έχει ενημερωθεί τόσος κόσμος, ύστερα από τόσο καιρό που παρουσιάζονταν μόνο αρνητικά για το έργο στα μέσα, προφανώς με μονομέρεια

  Μήπως να μας προβληματίσει οτι όλοι αυτοί οι πολίτες δεν είχαν έναν φορέα ή ένα μέσο έκφρασης?

  το ΥΠΕΚΑ καλείται να ψηφίσει άμεσα και να θωρακίσει πλεον το νόμο με ΠΔ.

  η χώρα δεν έχει χρόνο για παιχνίδια κανενός.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 00:09 | Θεοδόσιος

  Κάποιος ανέφερε να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στην οροφή του γηπέδου και ανέφερε τα thin film solar cells, ακόμη καλύτερα θα ήταν τα multi junction solar cells που με τις τελευταίες βελτιώσεις φτάνουν και ξεπερνούν το 40% αποδοτικότητας, δηλαδή το διπλάσιο σε σχέση με τους κλασικούς monocrystalline και polycrystalline πίνακες και περίπου το τριπλάσιο σε σχέση με τα πρωτοαναφερόμενα.
  Ήδη υπάρχουν σχέδια άλλων μελλοντικών γηπέδων με τα συνηθισμένα φωτοβολταϊκά στη οροφή τους που όχι μόνο τα καθιστούν αυτόνομα ενεργειακά αλλά έχουν πλεόνασμα και προσφέρουν ενέργεια στην γύρω περιοχή. Τώρα φανταστείτε αντί για τα συνηθισμένα, ένα τόσο μεγάλο γήπεδο να έχει multi junction solar cells. Πολύ πιθανόν, θα μπορούσε να συντηρήσει εκτός από τις δικές του ανάγκες, τις ανάγκες μεγαλύτερου μέρους του συμπλέγματος στον Βοτανικό που θα δημιουργηθεί ως κομμάτι της Διπλής Ανάπλασης…
  Γήπεδο για τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ! Επιτέλους, φτάνουν οι καθυστερήσεις και η έλλειψη θέλησης για μεγάλα και σημαντικά έργα για τους κατοίκους της πρωτεύουσας και τον κόσμο του Π.Α.Ο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 00:36 | Δάφνη Γαβρίλη

  Με την προϋπόθεση ότι η διαβούλευση αυτή δεν είναι προσχηματική θα ήθελα να τονίσω ότι ο συγκεκριμμένος χώρος πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού χρησιμοποιείται καθημερινά από, το λιγότερο, 2,500 μαθητές. Επτά σχολικές μονάδες, εκ των οποίων δυο σε βραδινή βάρδια, στεγάζονται στα κτήρια των σχολείων που βρίσκονται πίσω από το γήπεδο. Δυστυχώς όλα αυτά τα πολλά , πάρα πολλά χρόνια που περιμένουμε να συμβεί το “θαύμα” της διπλής ανάπλασης ο περιβάλλον χώρος έχει εγκαταληφθεί εντελώς, έχει σαφώς υποβαθμιστεί. Θεωρώ απόλυτα φυσικό να κληθούν τα σχολεία να καταθέσουν προτάσεις , οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα σχέδια της διπλής ανάπλασης, ως φορείς που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό κύτταρο του κοινωνικού ιστού της συγκεκριμένης περιοχής. Ετσι θεωρώ οτι το υπουργείο οφείλει να καλέσει συντεταγμένα , για να καταθέσουν σχέδια και προτάσεις , τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων, τους συλλόγους των καθηγητών αλλά και τους ίδιους τους μαθητές. Φυσικά ο κύριος άξονας των προτάσεων θα είναι το καλό ολόκληρης της πόλης και όχι η προσωρινή εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων και στην κατεύθυνση αυτή είμαι σίγουρη ότι θα κινηθούν οι προτάσεις και τα σχέδια που θα προέλθουν από τον χώρο των σχολείων. Κλείνοντας θα ήθελα να ζητήσω από τους αρμόδιους φορείς να ακούσουν την “κραυγή της αγωνίας” μας πριν άλλη μια ακόμη ευκαιρία πάει χαμένη !
  Δάφνη Γαβρίλη,
  Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Πειραματικού Γυμνασίου
  Διαμερισματική σύμβουλος 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 00:11 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.

  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ,
  ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΩΡΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.

  ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΟΥΝ ΠΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ 10 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΤΟ 11ο ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΤΙΖΟΝΤΑ…

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΛΩ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΠΔ 15 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΩΣ ΕΓΙΝΕ, ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ.

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΛΟΓΙΚΗ
  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΠΡΟΟΔΟΣ
  ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΣΚΕΨΗΣ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

  ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ – ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.
  ΑΥΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:32 | ΕΛεονόρα

  NAI ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
  ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:04 | Ιωάννης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟ

  ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Η ΕΠΥΤΡΟΠΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ ΑΠΟΨΕ ΟΜΟΡΦΑ?
  ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΤΙΡΙΑ?
  ΠΟΣΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΧΟΥΝΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ?

  – αμαξοστάσιο των τρόλεϊ στην οδό Σαλαμινειας
  – κτίρια της ΕΛΛΑΣ επί της οδό Πέτρου Ράλλη.
  – Τα Κτίρια ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ Περιοχή ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ??????????
  – ΤΟ εμπορικό της ΙΚΕΑ επί της Λ. Κηφισού
  – το νέο εμπορικό κέντρο ακριβώς διπλά στο ΙΚΕΑ που κατασκευάζεται από την εταιρία ΑΚΤΩΡ.
  – Στο τζαμί ,που, κατά την γνώμη μου πρέπει να φτιαχτεί στην περιοχή

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:41 | Παναγιώτης

  Φίλες ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟ ΘΩΜΑ

  Καλό είναι πριν γράψεις για την Ανοιχτή Πόλη να έχεις διαβάσει πρώτα τι λέει. Λες άσχετα…

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:19 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

  Θα ήταν φρόνιμο νομίζω από την πλευρά της δημοτικής παράταξης του Δήμου Αθηναίων «Ανοιχτή Πόλη>> να προτείνουν και κάτι ουσιαστικό και όχι μόνο στείρα άρνηση σε κάθε τι που προσπαθεί στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε να φέρει δουλειά και πρόοδο σε ένα κομμάτι του κόσμου που αυτή την στιγμή υποφέρει. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το παρακάτω
  http://www.econews.gr/2010/02/04/two-botanical-gardens-in-danger/
  Το άρθρο αυτό αν και σχεδόν 10 μήνες πριν δημοσιευμένο είναι τόσο επίκαιρο σήμερα. Αν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε 2 μικρούς βοτανικούς κήπους σαν κράτος θα μπορούμε να συντηρήσουμε μεγάλα πάρκα χωρίς την παρουσία και την αρωγή ιδιωτών .Πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι της <> ότι δεν μπορούν να φέρνουν επιλεκτικά αντιρρήσεις σε μερικά έργα . Σε προηγουμενη παρεμβαση στην διαβουλευση εκανα λογο για 2 παραδειγματα κρατικων φορεων με μεγαλα κτίρια στην περιοχή. Αναφέρομαι για το αμαξοστάσιο των τρόλεϊ στην οδό Σαλαμινειας αλλά και το κτίρια της ΕΛΛΑΣ επί της οδό Πέτρου Ράλλη.
  ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ευαισθητοποιημένοι Κάτοικοι ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ. ???????????????
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙ Αλλοδαποί ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ καύσωνα ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ??????????????????????
  ΤΑ Κτίρια ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ Της ΑΘΗΝΑΣ Φταίει Ο ΒΩΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.
  Τα Κτίρια ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ Περιοχή ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ??????????
  Γιατί περνώντας από την περιοχή καθημερινά δεν έχω δει ούτε μια ελιά φυτεμένη….. Έλεος πια με την <> που ευαγγελίζεται !!!!!!
  Αλλά και 3 ακόμα παραδείγματα. ΤΟ εμπορικό της ΙΚΕΑ επί της Λ. Κηφισού Η ‘ το νέο εμπορικό κέντρο ακριβώς διπλά στο ΙΚΕΑ που κατασκευάζετε από την εταιρία ΑΚΤΩΡ. Ήθελα να Ξέρω η ευαισθησία σας σταματήσει μόνο στην μια πλευρά του Κηφισού και όχι στην απέναντι όχθη???????
  Και μια άλλη παρατήρηση . Στο τζαμί ,που, κατά την γνώμη μου πρέπει να φτιαχτεί στην περιοχή ,ποια είναι η άποψη της ανοιχτής πόλης ??????Εκτός αν πιστεύουν ΟΤΙ τα τζάμια οι εκκλησιές και οι συναγωγές πρέπει να εξαιρούνται από της οικολογικές μας αναζητήσεις

  Σας ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:52 | Ιωάννης

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

  2 Χρόνια τώρα έχετε επιλέξει μια συγκεκριμένη απαρέκλιτη γραμμή.
  Δεν ακούτε κανέναν και τίποτα. Έχετε μαζί σας ίσως κάποιες ομοειδείς οργανώσεις. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ…

  -Να κάνετε έστω και μια κίνηση να βρείτε κοινή λύση με τον κόσμο που θέλει το έργο.

  -Να είστε πιό ρεαλιστές. Θα επαναλάβουμε ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΩΒΟΥΣ ενώ το πράσινο αυξάνεται κατακόρυφα στον Βοτανικό. Δεν καταλαβαίνετε οτι η λύση που προτείνετε είναι μόνο και μόνο για αυτό ΟΥΤΟΠΙΚΗ?

  -Μιλάτε για φαραωνικα και εγαζόμενους. Πείτε μας μια δράση σας αυτά τα χρόνια για τα παιδιά που παίρνουν 3 και 60 πχ στο MALL Αμαρουσίου.
  Οταν όλοκληρωθεί το ήδη χτισμένο εμπορικό ΠΡΩΤΟΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΛΟΥΛΕΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΑ!

  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
  ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΚΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

  Στη σημερινή εποχη τα πράγματα δεν είναι ΜΑΥΡΑ ή ΑΣΠΡΑ
  ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
  ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΟΙ
  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΩΝ ΟΥΤΕ ΠΕΙΣΜΑΤΩΝ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:24 | Τάκης Ευθυμίου

  Εξυπακούεται ότι είναι νόμιμη- και ίσως επιβεβλημένη η μεταφορά κοινωφελών χρήσεων (πχ αθλητικών εγκαταστάσεων) από την Λ. Αλεξάνδρας σε άλλο χώρο τού Δημοσίου όπως ο Ελαιώνας, αρκεί κατά την μεταφορά να μην μειώνονται ή να εκχωρούνται δικαιώματα τού Δημοσίου σε ιδιώτες (και μάλιστα χωρίς πρόβλεψη για αποζημίωση τού Δημοσίου) και να μην δίδεται η δυνατότητα υποθήκευσης της παραχωρούμενης εκτάσεως έναντι δανείου, όπως έχει γίνει κατά καιρούς…
  Παρατήρηση: Ο χώρος τού γηπέδου τής Λ. Αλεξάνδρας από ανεπίτρεπτη άγνοια όποιου συνέγραψε την αιτιολογική έκθεση, χαρακτηρίζεται ως απλό «ΟΤ», ενώ είναι γνωστό σε κάθε έναν σχετικό με τα πολεοδομικά ότι κάθε κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος οφείλει ΠΑΝΤΑ να αναφέρεται με τον πλήρη του χαρακτηρισμό πχ «Κοινωφελής Χώρος-Αθλοπαιδιές». Αλλιώς δημιουργείται η παραπλανητική εντύπωση στον κόσμο ότι ο χώρος τού γηπέδου τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι απλό ΟΤ δηλ. ιδιωτικός χώρος (πχ τής ΠΑΟ ΠΑΕ) και παραχωρείται χαριστικά σε κοινή χρήση από τον ιστορικό Αθλητικό Όμιλο (νυν Ανώνυμη Εταιρία) που έδρευε στους Αμπελοκήπους. Όπως ξέρουν πολύ καλά οι υπάλληλοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες τού ΥΠΕΚΑ, ο χώρος στην Λ. Αλεξάνδρας ήταν εξ αρχής τού Δημοσίου και παραχωρήθηκε στο αθλητικό σωματείο (τότε μη κερδοσκοπικό, όχι ανώνυμη εταιρία) «Παναθηναϊκός ΑΟ» για χρήση και όχι κατά κυριότητα.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:20 | Αχιλλέας Βοτανικός

  Εγώ ως υπερμαχος συνέστησα

  «ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΑΣΗ ΟΙ 131» και το ίδιο ισχύει και για την Ανοιχτή Πόλη.

  Ειναι συμπολίτες μου…

  ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ…

  Εύχομαι να μην μετανιώσουν αυτη την ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΗ επιλογή τους και το λέω με αγάπη ως πολίτης σε πολίτες που κατά βάση μάχιμοι είναι μαχιμοι.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία το opengov και όλους όσους ψήφισαν μαζικά τις απόψεις μου.

  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΑ ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ.
  ΕΙΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ.
  Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΤΛΛΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΑΣ!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:29 | ΕΛΑΙΩΝΑΣ

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΞΕΔΩΣΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ 22.11.2010 ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΟ ΟΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ -ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΟΣΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΟΣΟΙ […] ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΑΧΑ ΣΑ ΣΩΤΗΡΕΣ -ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. Ας ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΛΟΥ. Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΡΟΥΣΙ.
  ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΛΕΜΕ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ -ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ- ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΕΙ
  ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:22 | Στάθης

  Οι απαντήσεις στη διαβούλευση δείχνει ότι όσοι συμμετέχουν έχουν προαποφασίσει με βάση είτε την ομάδα που υποστηρίζουν (παναθηναϊκός) είτε με την δημοτική κίνηση που ψηφίζουν (ανοικτή πόλη). Και αν οι δεύτεροι μπορεί έστω να θεωρηθεί ότι έχουν μια «πολιτική» άποψη, οι πρώτοι (οι παναθηναϊκοί) θα έλεγαν ναι στο γήπεδο, ακόμη και περιλαμβάνονταν ως όρος να απαλλοτροιώσουν το σπίτι τους.
  Η διαβούλευση έχει νόημα όταν πληροφορημένοι πολίτες απαντούν με βάση κάποιου είδους «κοινό καλό» και όχι όταν οπαδοί απαντούν με συνθήματα εξέδρας.
  Γιατί δεν οργανώνετε μια ημερίδα να καλέσετε τους σχετικούς φορείς αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, κλπ) και τους φορείς των κατοίκων της περιοχής να πουν τη γνώμη τους?
  Γιατί δεν κάνετε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση της περιοχής, ζητώντας να είναι π.χ. προς την κατεύθυνση χωροθέτησης αθλητικών υποδομών?
  Έχει γίνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (όπως πρέπει σύμφωνα με το νόμο)?
  Στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο γήπεδο του παναθηναϊκού έχουν δοθεί εναλλακτικές λύσεις (όπως πρέπει σύμφωνα με το νόμο)?
  Αν έχουν δοθεί εναλλακτικές λύσει γιατί δεν τις θέτετε στη διαβούλευση? Δηλαδή τι περιμένετε να απαντήσουμε? (η διαβούλευση δεν μπορεί να είναι ένα απλό ναι ή όχι)
  Πως θα συνθέσετε τις απαντήσεις που θα πάρετε? (θα δημοσιεύσετε κάποιο κείμενο που θα λέει ότι από όσα μας είπανα στη διαβούλευση εμείς δεχτήκαμε αυτό και εκείνο και απορρίψαμε το άλλο?)
  Η διαβούλευση για τη διαβούλευση δεν είναι δημοκρατία

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:34 | Μπάρλας Δημήτριος

  Είναι προφανή πλέον τα κίνητρα της Επιτροπής Πολιτών.

  Από τη στιγμή που «μάχεται» για την εφαρμογή Προεδρικού Διατάγματος του έτους 1995, θα ήθελα να μας παρουσιάσει τη δράση της στο χρονικό διάστημα 1995-2006. Εκτός και αν μου διαφεύγει η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου στην εν λόγω περιοχή.

  Αλλά και μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ δεν είδαμε να «κινείται» για την εφαρμογή των όσων ορίζονται στο συγκεκριμένο ΠΔ. Υποτίθεται ότι δικαιώθηκε. Γιατί δεν κατεδαφίστηκε λοιπόν το μισοτελειωμένο εμπορικό; Γιατί δεν ξεκίνησε η δενδροφύτευση; Γιατί δεν δημιουργήθηκαν τα καταφύγια άγριων πουλιών; Και τέλος, γιατί δεν ξεκίνησε η ανέγερση του γηπέδου;

  Αντιθέτως κρίνει ότι πρέπει να «ενεργοποιηθεί» και πάλι τώρα.

  ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:09 | Μαρία Κολωνός

  Ελπίζω οι συμπολίτες μας στην Ανοιχτή Πόλη κτλ ομόκεντρες οργανώσεις και στο ΣΤΕ κυρίως, να έχουν υπ’ οψιν τους αυτό που διάβασα

  «ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ σε μια χώρα της οποίας το πολίτευμα είναι Δημοκρατικό κάτι που ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ από την οποιαδήποτε ρύθμιση!»

  και

  1. 5000 μικρούς και μεσαίους επενδυτές της Βωβός.
  2. Εκατοντάδες υπαλλήλους και εργάτες της Βωβός.
  3. Εκατομύρια φιλάθλους της ΠΑΕ Παναθηναικός και του Ερασιτέχνη, που θέλουν το έργο πλήρες και έχουν αηδιάσει με τα συμβαίνοντα.
  4. Εκατομύρια κατοίκους του Βοτανικού και των Αμπελοκήπων και γειτνιαζόντων περιοχών, που έχουν κατανοήσει την αξία του έργου, ειδικά μετά τη ρύθμιση

  Χρέος των πολιτικών είναι να εκφράζουν την πλειοψηφία και τη λογική.

  Μπροστά για μια κοινωνία σύγχρονη με επικεντρο το περιβάλλον και τον πολίτη – χωρίς προκαταλήψεις που ανήκουν στο παρελθόν!

  Οικολογία και συντηριστισμός δεν συνάδουν.
  Καλή ψήφιση με νέο ΠΔ που θα αντικαταστήσει το ΠΔ 1995

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:51 | Μαριος

  H Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη πρέπει να αντιληφθεί ότι η άποψη που υπαγορεύει ότι ο καλύτερος τρόπος να ελέγξει κάποιος φορέας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου είναι η ματαίωση του, είναι παντελώς λανθασμένη. Η πρακτική αυτή οδηγεί στη μιζέρια και στη κοινωνική εξαθλίωση

  Μάριος Πορίδης

  Καθηγητής Πληροφορικής

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 21:49 | Γιώργος Ανδρουτσάκης

  Όλοι έχουμε δικαίωμα έκφρασης.
  Απλά διαβάζω τις απόψεις μερικών και νομίζω οτι ζουν σε άλλο πλανήτη…

  2 ΠΑΡΚΑ!
  1 ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ!
  1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ!
  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΑΜΟΥΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!
  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΜΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ!

  Και από την άλλη… καραμμέλες για μεγαθήρια και υπόσχεση να πληρώνουμε εκατομυρια αποζημιώσεις, να φτιάξουμε πάρκα γκέτο και αν γινουν και αυτά, τρομοκρατία για ζημίωση γειτονικών αγορών προπαγάνδες για την ιδιωτική πρωτοβουλία στην οποια δουλεύουν συγγενείς μας ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΝΟΙΚΑ….

  ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ!
  ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ!
  NAI ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ!

  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 20:32 | Διονύσιος Κ.

  Κλείνοντας την παρουσία μου σε αυτή τη διαβούλευση

  Εύχομαι να τηρηθεί η βασικότερη συνταγματική μας έννοια ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ είτε σκόπιμα είτε από ελλειπή αντίληψη!

  ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥΣ!

  Η ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!
  Η ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΘΛΙΑ ΚΤΙΡΙΑ!
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ!
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΩΠΙΣΜΕΝΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ!

  ΤΩΡΑ ΠΑΡΚΟ – ΓΗΠΕΔΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ!

  ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ http://asset.tovima.gr/assetservice/Image.ashx?c=16658669&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=1000

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 20:32 | Ανοιχτή Πόλη

  Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης του Δήμου Αθηναίων «Ανοιχτή Πόλη» επισημαίνουμε:

  1. O πολεοδομικός σχεδιασμός απαιτεί συνολική επιστημονική μελέτη και δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά το δοκούν, βάσει επιμέρους οικονομικών συμφερόντων.
  2. Το ίδιο ισχύει και για το προεδρικό διάταγμα του 1995 το οποίο παραβιάζεται τόσο με την προηγούμενη ρύθμιση όσο και με την νέα ακριβώς για τους ίδιους λόγους που εγκρίθηκαν από το ΣτΕ για την προηγούμενη.
  3. Το Υπουργείο κινείται με ανευθυνότητα απέναντι στο ζήτημα καθώς αντί να απεμπλέξει το εμπορικό κέντρο και να προχωρήσει το πάρκο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις επιλέγει να συνεχίσει να κρατά την πόλη μας όμηρο επιχειρηματικών συμφερόντων και αντισυνταγματικών σχεδιασμών.
  4. Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι ενώ η Αθήνα αποτελεί την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με το λιγότερο πράσινο και η Αττική έχει χάσει τον μεγαλύτερο όγκο των περιαστικών δασών της, το υπουργείο που θέλει να λέγεται «Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής» συνεχίζει ατάραχο να κινείται πάνω στην λογική Σουφλία, λογική κατά την οποία το πράσινο αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο προς παράκαμψη και όχι ως στόχος.
  5. Αποτελεί εξαπάτηση το γεγονός ότι στις μέρες μας οι αντι-περιβαλλοντικές πολιτικές ασκούνται υπό τον προκλητικό τίτλο «πράσινη ανάπτυξη». Καλούμε το υπουργείο περιβάλλοντος να πάψει να αναζητά τρόπους παράκαμψης της νομοθεσίας και του συντάγματος υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων και να υπηρετήσει τον τίτλο του υπουργείου, ή να τον επαναφέρει στον προηγούμενο για να μην δημιουργείται σύγχυση.
  6. Η Ανοιχτή Πόλη θα επιμείνει στην δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο Βοτανικό που είναι μέγιστη κοινωνική ανάγκη για την επιβίωση της πόλης και των πολιτών της.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 19:17 | Νικολέτα Ζενέτου

  Σχετικά με το Σχέδιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στο Δήμο Αθηναίων θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημεία που πιστεύω θα πρέπει να ενταχθούν στον σχεδιασμό, την διαχείριση αλλά και τη λειτουργία του έργου αυτού.

  Τα σημεία είναι τα εξής:

   Καταρχήν οποιεσδήποτε πολιτικές και αν ακολουθηθούν θα πρέπει να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της περιοχής και όχι να διοχετεύουν και άλλα. πχ. Σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δεν προωθείς δράσεις που συσσωρεύουν πολύ κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

   Οποιαδήποτε χρήση γης και αν γίνει στην περιοχή θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη καταρχήν στις ανάγκες και προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Οι χρήσεις που θα εντάσσονται μέσα στο σχέδιο θα πρέπει να έχουν ως κύριο μέλημα τους την αναβάθμιση και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει δηλαδή οι δράσεις αυτές να περιέχουν τα χαρακτηριστικά τις κοινωνίας στην οποία και απευθύνονται. Προωθώντας και διαφυλάσσοντας κάθε φορά την ιστορικότητα και την εξέλιξη του τόπου.

   Η ανάπλαση και η χρήση γης αλλά και οι δραστηριότητες που θα εμπεριέχονται στο σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική ευημερία, την πολιτιστική άνθηση, την κοινωνική ισότητα, και τέλος την χωροταξική ομοιομορφία.
   Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του σχεδίου για την ανάπλαση. Θα πρέπει αυτό που θα αποφασιστεί να γίνει (σαν δράσεις)να έχει ως κέντρο αναφοράς το παρόν και εδικά το μέλλον. Θα πρέπει δηλαδή η ανάπλαση να δίνει λύσεις για το παρόν αλλά και να προωθεί ουσιαστικά το μέλλον.

   Οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο αποφασιστεί για τις εγκαταστάσεις που θα αποτελέσουν και τη βάση της ανάπλασης θα πρέπει να σέβονται τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αλλά και να προωθούν το αστικό τοπίο σε νέες προκλήσεις και εικόνες.

   Η κοινωνική συνοχή και συμμετοχή θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας γύρο από τον οποίο θα σχεδιαστεί η οποιαδήποτε χρήση γης. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει αρκετές απόψεις για το περιεχόμενο αυτής της ανάπλασης. Θα πρέπει όμως οι απόψεις αυτές και τέλος οι αποφάσεις να προσανατολίζονται στην ουσιαστική αλλαγή του αστικού τοπίου και την κοινωνική συμμετοχή.

   Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανάπλαση μιας περιοχής δεν εξαντλείτε στην χωροταξική της υποδομή αλλά βασίζεται στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική της αναβάθμιση. Όσο όμορφα και λειτουργικά αστικά κέντρα και να υπάρξουν, όσες πολιτιστικές και οικονομικές ευκαιρίες και αν δοθούν, αν η ανάπλαση δεν βασίζεται στο τρίπτυχο Άνθρωπός – Περιβάλλον – και στις μεταξύ τους Σχέσεις καμία αναγέννηση του αστικού χώρου δεν θα είναι ολοκληρωμένη και δεν θα λειτουργήσει σε βάθος χρόνου.

   Τέλος θα με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να τονίσω ότι οποιαδήποτε ανάπλαση περιοχής δεν εντάσσει στο σχεδιασμό της τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής την οποία και καλείτε να αναπλάσει, αλλά απλά προσπαθεί να αναπτύξει την περιοχή έχοντας ως μέτρο την γενική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάκαμψη το μόνο που καταφέρνει κάθε φορά είναι να διοχετεύει το πρόβλημα απλά ποιο δίπλα.

  Σας ευχαριστώ

  Νικολέτα Ζενέτου
  Σύμβουλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης
  και Αστικής Αναγέννησης

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 19:36 | kallioppi

  συμφωνω …να γινει επιτελους

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 18:54 | Thodoris P

  Aporw giati kathisterei toso kairo!
  Epitelous proxwriste kai se auto kai se alla paromoia erga.
  kai nai na ginei kai Eboriko, giati oxi?
  Mipws otan ftiaxnoume mono prasina parka kai ta afinoume se eleos ti ginete? ta xairomaste? oxi! ginode stekia narkwmanwn, ktl…

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 17:22 | ΚΩΣΤΑΣ Κ.

  ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΑ ΩΡΑ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΑ…ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΖΟΥΝΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ .
  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ…ΔΙΠΛΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ!!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 17:04 | baggelhs

  na cifisti to ergo giati einei mia anasa gia tin elada mesa se toso diskoloys keroys

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 17:15 | ΗΛΙΑΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 15:04 | ΒΧ

  σήμερα που ολοκληρώνετε η διαβούλευση και ακοϋστηκαν όλες οι φωνές πρέπει να υπάρξει και ένα συμπέρασμα.
  το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο απο το εξής: ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΜΑΣ !

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) – του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο – και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το ‘Σχέδιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στο Δήμο Αθηναίων’.

  Αξίζει να επισημάνουμε ότι κύριος σκοπός των προτάσεών μας είναι η διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) κατά την ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.

  Στο άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει, γεγονός το οποίο θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, προβλέπονται τα εξής:

  «Άρθρο 9
  Προσβασιμότητα
  1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:
  α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων,
  β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης…..».

  Στη βάση λοιπόν των προαναφερθεισών επιταγών και προκειμένου να μη αγνοηθούν οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κατά την ανάπλαση των προαναφερθεισών περιοχών προτείνουμε:

  1. Η παράγραφος 1 του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης να διαμορφωθεί ως εξής:

  «1. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006, καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικότερες περιοχές και τομείς ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης με απαραίτητη προϋπόθεση την σε κάθε περίπτωση ικανοποίηση των αναγκών και των ατόμων με αναπηρία ως εξής:……».

  2. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 2 του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης να προστεθεί παράγραφος ως ακολούθως:

  «2α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως:
  ………..
  – κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός.

  Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία».

  Ελπίζοντας ότι οι προαναφερθείσες προτάσεις μας θα συμπεριληφθούν στο εν λόγω Σχέδιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:33 | gkard43

  Eπιτελους,ψηφιστε το.Ειναι ντροπη αυτη η καθυστερηση, τοσο καιρο.Τοσος κοσμος θα βρει εργασια και θα καθαριστει καιο ελαιωνας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:43 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Λέω ναι στη διπλή ανάπλαση.
  Μόνο δύο παρατηρήσεις:
  α. Θεωρώ ότι λήφθησαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις των μόνιμων κατοίκων καθώς και των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές.
  β. Συνεχής έλεγχος αναφορικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου – να γίνει σωστά.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:56 | ο κορμορανος

  Μεγαλόπνοα σχέδια βιτρίνας που έφεραν την Ελλάδα στην υπερχρέωση. ΟΧΙ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:34 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Δεν αμφισβητούμε την ανάπλαση της Λ.Αλεξάνδρας. Απλά δεν μπορεί να γίνει με αποθεση τονων τσιμέντου στην κακόμοιρη Δυτική Αθήνα. Δεν το θέλει ούτε ο ΠΑΟ πλέον, ούτε ο νέος Δήμαρχος. Ποιός το θέλει; το ΧΑΑ;

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:28 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αμφιβάλλω για την αξιοπιστία της διαβούλευσης.
  5% κάλυψη στην Αθήνα και 40% στη Δυτική Αθήνα (Ελαιώνα) !
  ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ! ΜΙΑ ΖΩΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ !
  ΠΑΡΚΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΚΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ.
  ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΒΩΒΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑ.
  ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΓΗΠΕΔΟ, ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΙΖΝΕΣ.
  ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΑΣ ΞΕΚΙΝΉΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΚΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:12 | baggelhs

  na gini to ergo kai grigora

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:43 | Φώτης Π.

  Δεν είμαι μέτοχος Βωβού – συμφωνούμε απόλυτα όμως με όσα γράφουν. ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ! Αρκετά!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:38 | London1971

  Συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση για το εν λόγω νομοσχέδιο.

  Να ευχηθούμε να μη γίνει πάλι κάτι το ξαφνικό και παγώσουν όλα.

  Δεν είναι μόνο ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται γήπεδο (ναι είμαι πράσινος) αλλά το ότι θα φύγει αυτό το χάλι που βλέπουμε στην περιοχή του Βοτανικού (παρόλο που είμαι οικολόγος, δεν είδα πουθενά … Κορμοράνους).

  Καλή συνέχεια και μετωπική σύγκρουση με τους μύωπες.

  London1971

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 12:48 |

  Θεωρώ ότι το σχέδιο είναι εξαιρετικά θετικό για την Αθήνα. Θα βοηθήσει τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του Ελαιώνα, όσο και στην βελτίωση της εικόνας όλης της περιοχής. Ταυτόχρονα η ανάπλαση του παλαιού γηπέδου του Παναθηναικού δίνει πολύ διαφορετική εικόνα στην περιοχή (κοντά στην οποία πήγαινα σχολείο).Γενικά, πρέπει νομίζω να κατανοήσουμε όλοι την αξία ενός τέτοιου έργου, και την αξία της ταχύτητας υλοποίησής του.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 11:50 | Kιούση

  Θαυμάσιο έργο που ήδη έχει καθυστερησει πολύ. Τα οφέλει για το περιβάλλον, την οικονομία και τους πολίτες θα είναι πολλαπλά.
  Μακάρι να τελειώσει γρήγορα !!!!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 11:07 | Βασιλική Α.

  Με όλες του τις τυχόν ατέλειες που δεν είμαι σε θέση να αντιληφθώ καθώς δεν διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις, κατά τη γνώμη μου είναι ένα έργο ξεκάθαρα θετικό. Αν υπήρχε δυνατότητα οπτικοποίησης του πριν και μετά πιστεύω ότι δεν θα έμενε αμφιβολία και στους πλέον δύσπιστους.
  Κάθε μέρα διαπράττονται εν αγνοία μας, με την ανοχή μας, εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος, επαγγελματίες πλουτίζουν παράνομα και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός, ενώ σε αυτήν την περίπτωση διυλίζουμε τον κώνωπα.
  Οι επιχειρήσεις της περιοχής κινδυνεύουν εξίσου από ένα οποιοδήποτε ομοειδές ανταγωνιστικό κατάστημα λειτουργήσει κοντά τους, οπότε είναι μάλλον ουτοπικό να προσπαθεί κανείς να τις προστατεύσει στερώντας τη δυνατότητα άλλων να εργαστούν.
  Ελπίζω ότι μελλοντικά θα ζητείται η γνώμη των πολιτών και για θέματα λιγότερο αυτονόητα, που επηρεάζουν τη ζωή τους πολύ περισσότερο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 11:47 | Georgia

  Η πόλη μας χρειάζεται χώρους αναψυχής και πράσινου. Ας έχουμε λίγη αισθητική επιτέλους και να δημιουργήσουμε από την αρχή καλαίσθητα κτίρια και πάρκα!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 11:41 | katerina f.

  θελουμε γηπεδο κι εμπορικο τωρα!!! πρεπει να δουλεψει ο κοσμος !!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 11:52 | Μάκης Κουτρούκης

  Οι συντελεστές κάλυψης και δόμησης που δίνονται στην περιοχή και ειδικότερα στο Ο.Τ. 45α το οποίο έχει έκταση περίπου 43.000 μ2 (1,2 σ.δ. και 40% κάλυψη) οδηγούν σε ένα κτιριακό συγκρότημα τερατώδες (170 m X 100m ή περίπου 4 συμβατικά οικοδομικά τετράγωνα) εμβαδού πάνω από 51.000 μ2 και ύψους 6όροφου.
  Αν λάβουμε υπόψη και το οδικό δίκτυο πρόσβασης όπως ράμπες, πεζόδρομοι πρόσβασης κλπ, η καλυμένη έκταση ουσιαστικά διπλασιάζεται.
  Προφανώς στην περιοχή δεν μιλάμε πλέον για «πάρκο» ή κοινόχρηστους χώρους αθλητισμού κλπ. αλλά για αναπαραγωγή του αστικού ιστού όπως την ξέρουμε από την «ανάπτυξη» που προσέφερε το mall στο Μαρούσι και το πρώην Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (αντίστοιχου μεγέθους κτίρια) στο συγκρότημα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στην Καλογρέζα.
  Θα πρότεινα μικρότερο ποσοστό κάλυψης (25~30%) και αντίστοιχα δόμησης και ύψος, ώστε το αποτέλεσμα να μην υπερβαίνει τα 20~25.000 τετραγωνικά. Παράλληλα θα έπρεπε να καθοριστούν συγκεκριμένοι χώροι όπου θα αναπτύσσονταν κοινόχρηστες αθλητικές δραστηριότητες.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 09:41 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ !!!!!!!!!!!!
  ΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ,ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΝΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 09:14 | Αλέξης Παπαδόπουλος

  Πιστεύω πως το συγκεκριμένο έργο θα επιτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, θα ανοίξει θέσεις εργασίας και θα δώσει πνοή στο real Estate των Αθηνών γενικότερα, προάγωντας την ιδιωτική επένδυση σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελληνική οικονομία

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 09:27 | HRAKLIS

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  Ο ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 09:21 | ΞΥΝΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ !!!!!!!!!!!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 09:13 | ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ.ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙ !!!!!!!!!!!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 04:15 | lambros

  Το εργο πρεπει να προχωρησει και μαλιστα αμεσα.δεν υπαρχει χρονος να καθηστερουν τετοια εργα που βοηθουν στην αναπτυξη της περιοχης(ενας σκουπιδοτοπος ειναι),στην μειωση της ανεργειας και στην μεγαλη ανασα που θα παρει το κεντρο της αθηνας..
  οσο για τις φωνες που ειναι αντιθετες ενα εχω να πω,πολυ θα ηθελα να νοιαζονται για τα προαστοια τις αθηνας και τα δασοι που καιγονται τοσα χρονια διπλα τους,αλλα δεν τους ενδιαφερει και πολυ.το εμπορικο κεντρο κ το γηπεδο τους φταιει γιατι προφανως δεν πηραν οι ιδιοι η’ καποιος δικος τους το εργο!κοιταξτε μπροστα κυριοι στο 2010 ζουμε δεν μπορουν 10-100-1000 να εχουν δικιο και χιλιαδες αν οχι εκατομμυρια κοσμου να εχουν αδικο!ναι στο γηπεδο λοιπον και σε οποιο αλλο εργο μπορει να φερει αναπτυξη(π.χ. πιστα στο ελληνικο)οι αραβες ειναι ποιο εξυπνοι απο εμας που εφτιαξαν πιστα στην μαρινα της πολης και τραβηξαν τα βλεματα ολου του πλανητη πανω τους;δεν νομιζω..πριν 100 χρονια εφυγαν απο τις σκηνες και την ερημο και τους χαζευουμε ολοι τωρα!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 02:25 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

  Θα ηθελα να σας ευχαριστήσω για την εύκαιρα που μας δίνεται να έχουμε και εμείς μια άποψη για το
  Θεμα της διπλης αναπλασης της Λ Αλεξανδρας και της Περιοχής του Ελαιωνα.
  Οντας κατοικος Αθηνων τα 38 τελευταια χρονια παντα ζουσαμε με το οραμα μιας πολης με περισσοτερο
  Πρασινο και ποιο πολλούς χωρους για αναψυχη και και για αλληλοεπιδραση με αλλους ανθρωπους .
  Αντι για αυτό όμως βλεπουμε μια πολη ( λαθος μια τσιμεντουπολη ) να αναπτύσσετε χωρις μετρο και χωρις κανενα προγραμματισμό αστυφιλλια των τελευταιων 40 ετων εκανε την πολη να αναπτύσσετε και χωρίς οι δήμοι και η Πολιτεία να μπορουν να παρακολουθήσουν την αλματώδη ανοδο της οικοδομης. Παντα ακουγα μεγαλα λογια για πρασινα παρκα και Central Park στην Αθήνα , για Μονακό στην Παραλιακή ζώνη και για το πώς θα γίνει Rotterdam το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσόγειου ο Πειραιάς.
  Αλλά πάντα ξεχνούσαν αλλά και ακόμα και τώρα ξεχνάμε να μας πουν για το κυριότερο πρόβλημα για όλα αυτά .ΤΑ ΛΕΦΤΑ . Και για να γίνουν όλα αυτά ,αλλα και για να συντηρηθούν. Είναι ωραίο είναι να βλέπεις τα πάρκα αυτά στην αρχή (πχ Πάρκο Αντώνη Τριτση, Αττικό Άλσος Πεδιον του Αρεως )και μετά από λίγο καιρό να βλέπεις τα ιδία αυτά πάρκα στο έλεος τοξικομανών ,διαφόρων περιθωριακών ατόμων και πήγες βρωμάς και εναπόθεσης μπαζών και σκουπιδιών.
  Αν αυτός είναι ο σκοπός σας μετά λύπης μου σας λέω να μην κάνετε κανένα πάρκο.
  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΑΡΚΟ. ΘΕΛΩ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ
  Αλλά επειδή ξέρω ότι το κράτος δεν μπορεί να συντηρήσει ένα τέτοιο έργο μήπως είναι καιρός να αναλάβουν τα έργα αυτά ιδιώτες ???? Μήπως θα πρέπει το κράτος να υποχρεώνει τον κάθε κύριο Βωβό και τον κάθε επιχειρηματία που θέλει να κάνει ένα έργο να αναλάβει και το κόστος συντήρησης του πράσινου και να μην του φέρνει προσκόμματα για συντελεστές δόμησης και συντελεστές κάλυψης οικόπεδου ???????? Μήπως θα πρεπει το κρατος να χρησιμοποίει ΜΚΟ όπως η WWF και η GREENPEACE να επιβλέπουν να συμβουλεύουν αλλά και αν χρειάζεται να επιβάλλουν μετρά για την συντήρηση του πράσινου???? Να αφήσουν τους δήμους της περιφέρειες και τα υπουργεία έξω από την ευθηνή του έλεγχου και της συντήρησης . Το κρατος αν θελει θα μπορούσε να επιβάλει κανόνες στα νέα μεγάλα ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια . Οπως πχ να επιβάλει το LEED rating system αυτούσιο και χωρίς καμια αλλαγη

  http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222.

  . Θα μπορουσε ακομα να επιβαλλει πολεοδομικές αλλαγές στα νέα κτίρια όπως το ACROS Fukuoka στην Ιαπωνία και να δημιουργήσει πράσινες νησίδες εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κάνεις.

  http://www.acros.or.jp/english/

  Να δημιουργήσει νέα κτίρια ορόσημα, όπως το νέο μουσείο της Ακρόπολης, που να έχουν κάτι νέο να προσφέρουν στην πόλη μας και τουριστικά αλλά και αρχιτεκτονικά. Ο νέος δήμαρχος Κ. Καμινης αλλα κυρίως ο νέος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τομπάζης θα μπορούσε να έχει μια άποψη σχετικά με την πράσινη έκδοση ενός εμπορικού κέντρου. Έξαλλου στην περιοχή του Βοτανικού και όχι μακριά από την περιοχή της διπλής ανάπτυξης υπάρχουν δυο νέα κτίρια του Δημόσιου χωρίς ίχνος πράσινου στην περίμετρο τους. Αναφερομαι στο κτίριο της ΕΛΛΑΣ στην Πέτρου Ράλλη αλλά και το νέο αμαξοστάσιο των τρόλεϊ στην οδό Σαλαμινειας . Κτισμένα τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία πρόβλεψη για πράσινο και είναι τεράστια τσιμεντένια κουτιά σε μια ειδή όπως ξέρουμε υποβαθμισμένη περιοχή. To εμπορικό κέντρο αλλά και το γήπεδο θα μπορούσε να γίνει η αρχή για μια νέα πραγματική πράσινη ανάπτυξη.
  Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το ARENA GATE στο προάστιο SOLNA στην πρωτεύουσα της Σουηδίας Goteborg. Έμαθα για αυτό το έργο παρακολουθώντας μια εκπομπή του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα λίγες μέρες πριν της Δημοτικές εκλογές και ψάχνοντας λίγο στο internet είδα ότι η περιοχή δεν είχε και μεγάλη διάφορα από την παρούσα κατάσταση του Βοτανικού

  http://www.arena-gate.com/eng/index.html

  ένα γήπεδο και διπλά εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία ( που θα χρειαστούν στη περιοχή του βοτανικού ειδικά εάν γίνει και ο σταθμός του ΚΤΕΛ) κτίρια κατοικιών καθώς και συνεδριακά κέντρα μια νέα μορφή τουρισμού που μάλλον έχουμε ξεχάσει στην χωρά μας
  Θα μπορούσα να πω ότι και το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ θα μπορούσε να γίνει στην περιοχή αυτή. Ένα κλειστό 13000 θέσεων γήπεδο βυθισμένο στο έδαφος και η στέγη του γεμάτη πράσινα φυτά και δέντρα στο πρότυπο του California academy of sciences θα ήταν ότι το καλύτερο για την περιοχή.

  http://www.calacademy.org/academy/building/sustainable_design/

  Κυψέλες αθλητισμού και πράσινης ευαισθητοποίησης στο κέντρο της Αθηνάς εκεί που τώρα βασιλεύει το σκουπίδι.
  Για το παρόν γήπεδο του ΠΑΟ στην Λ Αλεξάνδρας θα ήταν χρήσιμο να γκρεμιστεί όπως προβλέπετε αλλά νομίζω ότι και η υπογειοποιηση της Λεωφόρου στο σημείο εκείνο αλλά και το γκρέμισμα τον 6 από τις προσφυγικές κατοικίες με την ταυτόχρονη δημιουργία μουσείου μνήμης για τους προσφυγές του 1921 στα υπόλοιπα 2 κτίρια θα ήταν μια τεραστία πράσινη νησίδα στο κέντρο της Αθηνας. Απο της παρυφές του Λυκαβιτου μέχρι και το νοσοκομείο Ελπίς 100αδες στρέμματα πράσινου για το κάτοικο της Αθηνάς
  Για το εμπορικό κέντρο τώρα δεν θα πρέπει να στερήσουμε δουλεία από αρκετούς εκατοντάδες εργαζόμενους και τώρα στην κατασκευή αλλά και αργότερα και στην λειτουργία για του ειδικά τώρα που η χωρά μας έχει τόσο πολλή ανάγκη τις θέσεις εργασίας. Με την προϋπόθεση πάντα τα τηρηθούν οι οροί που είπα παραπάνω στο κείμενο μου.
  ΓΙΑΥΤΟ 1) περάστε το νομοσχέδιο αυτό όπως είναι
  2) δώστε ανάσα πράσινου σε 2 μεγάλες περιοχές της Αθηνάς
  3) δώστε το χώρο για να γίνει το γήπεδο της ομάδας της πόλης μας
  4)δώστε δουλείες στην εποχή που η εργασία είναι αγαθό πολύτιμο στις μέρες μας
  5) κάντε την περιοχή του Βοτανικού πρότυπο ανάπτυξης ,και όχι οπισθοδρομικής κριτικής, για όλη την χωρά

  Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε
  ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 02:43 | Νικος Μπ.

  Κάλιο αργά παρά ποτέ, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για το έργο της Διπλής Ανάπλασης πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο προκειμένου:
  α) να βελτιωθεί η συνεχώς υποβαθμιζόμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αθήνας,
  β) να βγούμε επιτέλους από το τέλμα που μαστίζει κάθε μεγάλη επένδυση στην χώρα ενθαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο νέες επενδύσεις και
  γ)να δοθεί η αναγκαία σήμερα ευκαιρία για αύξηση των δημόσιων εσόδων και των θέσεων εργασίας.