• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.' | 11 Μαΐου 2011, 11:15

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή, Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ Άρθρο 3 – Ορισμοί Α. Στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών του Χωροταξικού Σχεδίου, όπως ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες Μονάδες, η σημασία και η εφαρμογή των οποίων θα επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον του κλάδου. Συγκεκριμένα ορίζονται ως ακολούθως: «- Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα. - Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. - Μεμονωμένες μονάδες: νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. με ανώτατη μισθωμένη έκταση 40 στρ. για μονάδες συμβατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για μονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 μίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη μονάδα εντός ΠΑΣΜ, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή.» Για του παραπάνω ορισμούς παρατηρούνται τα εξής: 1. ΠΟΑΥ Οι ΠΟΑΥ είναι οργανωμένοι υποδοχείς ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών που θα λειτουργούν με φορέα διαχείρισης, χωροθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έκδοση Π.Δ/τος και αποτελούν προτεραιότητα στην όλη δομή του Χωροταξικού Σχεδίου. Η έκταση και η δυναμικότητά τους προκύπτουν από σχετική Τεχνικοοικονομική Μελέτη και χωροθετούνται ανεξάρτητα, αν υπάρχουν, ή όχι, μονάδες στην περιοχή. Υποβαθμίζεται η σημασία τους, με το ελάχιστο όριο που τίθεται για τη συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων ήτοι των εκατό (100) στρεμμάτων, που μπορεί να σημαίνει και μία μόνο μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και πρόσθετους περιορισμούς με τις αποστάσεις που ορίζονται, μεταξύ ΠΟΑΥ και μεμονωμένων μονάδων από τα όρια των ΠΟΑΥ. Εξάλλου στις ΠΟΑΥ, ως οργανωμένους υποδοχείς, είναι απαραίτητη και η πρόβλεψη πρόσθετων εκτάσεων, είτε για υδρανάπαυση, είτε για μετεγκατάσταση. Προτείνεται: το ελάχιστο όριο της συνολικά μισθωμένης και εν δυνάμει προς μίσθωση έκτασης να ορισθεί στα 200 στρέμματα τουλάχιστον. 2. ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης μονάδων) Ο ορισμός των ΠΑΣΜ θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε υφιστάμενες μονάδες, καθόσον πρόκειται για συγκέντρωση περισσότερων της μίας μονάδων (υφιστάμενη κατάσταση) δηλαδή δεν χωροθετούνται ούτε δημιουργούνται ΠΑΣΜ. Π.χ. αν σε μία περιοχή (εντός ΠΑΥ, Α – Δ κατηγοριών) υπάρχουν συγκεντρωμένες περισσότερες από 5 μονάδες ή μονάδες με συνολική μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη (το σύνηθες) των 100 στρεμμάτων, τηρουμένης πάντοτε της απόστασης του 1 ν.μ., Τι θα συμβεί; Θα μετακινηθούν κάποιες και ποιες; Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως εξής: Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωση Μονάδων (ΠΑΣΜ): Θαλάσσιες εκτάσεις εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ στις οποίες αναπτύσσονται περισσότερες της μιας (1) μονάδες υδατοκαλλιέργειας και η απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων είναι κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) ναυτικό μίλι. Οι ΠΑΣΜ αποτελούν εν δυνάμει περιοχές για τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ. 3. Μεμονωμένες μονάδες Καταρχήν δεν πρόκειται για ορισμό, αλλά έχει τη μορφή βασικής διάταξης του Χωροταξικού και δημιουργεί πλήρη σύγχυση σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου. Επί της ουσίας επισημαίνεται ότι «Μεμονωμένες μονάδες» δεν είναι μόνο νέες, αλλά και υφιστάμενες, όπως άλλωστε αναφέρεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 5, στην περιγραφή των ΠΑΥ κατηγορίας Ε κ.λπ. Η σύγχυση επιτείνεται καθόσον στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου της ΚΥΑ χρησιμοποιούνται παράλληλες έννοιες, όπως «σημειακές μονάδες», «μεμονωμένη χωροθέτηση», «μεμονωμένα». Τέλος χωρίς τεκμηρίωση και με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου, είναι τα οριζόμενα για την ανώτατη μισθωμένη έκταση και μάλιστα ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος, ή τη μορφή καλλιέργειας και για την απόσταση των μεμονωμένων μονάδων από τα όρια ΠΟΑΥ, ή από την «κοντινότερη» μονάδα ΠΑΣΜ. Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως ακολούθως: Μεμονωμένες μονάδες: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας υφιστάμενες και νέες που αναπτύσσονται, είτε εκτός των ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, είτε εντός αυτών χωρίς να εντάσσονται σε ΠΟΑΥ, ή και ΠΑΣΜ. Σημείωση: τα ανώτατα όρια μισθωμένης έκτασης και οι αποστάσεις από τα όρια ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ θα περιληφθούν στις επόμενες επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου. Β. Στους ορισμούς του άρθρου 3 της ΚΥΑ, πρέπει να προστεθεί και η έννοια του «ΠΑΡΚΟΥ» καθόσον αναφέρεται στο άρθρο 6 (Κεφ. Β – περίπτωση γ) χωρίς να προσδιορίζεται. Επίσης, ορίζοντας την έννοια του ΠΑΡΚΟΥ θα πρέπει ανάλογα να συμπληρωθεί και η έννοια της «Έκτασης εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας». Πρόταση: - Πάρκο εκτροφής: Η μισθωμένη έκταση όπου πραγματοποιείται εκτροφή υδρόβιων οργανισμών και η οποία αποτελεί το σύνολο ή τμήμα θαλάσσιας μονάδας - Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: Η υδάτινη μισθωμένη έκταση, ενιαία ή σε «Πάρκα», για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της. Νίκος Αναγνόπουλος Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.