ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 3 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί]

α. Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται θέματα χωρικής οργάνωσης της καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών όλων των κατηγοριών και σε όλες τις κατηγορίες υδάτων κατά την έννοια του Νόμου 3199/2003 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ»

β. Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια.

– Υδατοκαλλιέργεια: η καλλιέργεια ή εκτροφή υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση διαφόρων τεχνικών με σκοπό την αύξηση, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος, της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών.

Οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι την εξαλίευσή τους, στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου.

– Εκτατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό παρέμβασης εκ μέρους του εκτροφέα/καλλιεργητή, όσον αφορά το περιβάλλον εκτροφής, τη διατροφή, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους και παράλληλα από χαμηλή παραγωγική ικανότητα καθώς και σημαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων.

– Εντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το είδος εκτροφής. Η εντατική εκτροφή εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις παραγωγής.

– Ημιεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει σε ένα ή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος. Η ημιεντατική εκτροφή εξασφαλίζει σημαντικές αποδόσεις παραγωγής.

– Υπερεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, στις οποίες υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση τόσο στις φυσικό-χημικές παραμέτρους του νερού, όσο και στη διαδικασία εκτροφής (χορήγηση αποκλειστικά τεχνητής εκτροφής). Η υπερεντατική εκτροφή εξασφαλίζει ιδιαιτέρα υψηλές αποδόσεις παραγωγής.

– Δοκιμαστική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών: Πρωτότυπη μορφή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σ συμβατικές ή νέου τύπου εγκαταστάσεις

– Κλειστά κυκλώματα εκτροφής: οι εκμεταλλεύσεις υπερεντατικής υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση του νερού εκτροφής, εντός θερμομονωμένων εγκαταστάσεων με τη χρήση τεχνητών μέσων, στις οποίες δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες εκτροφής. Χαρακτηρίζονται από τις περιορισμένες ανάγκες σε νερό, το υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, τις αυξημένες διαχειριστικές διαδικασίες.

– Πολυκαλλιέργεια: η εκτροφή ή καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων ειδών υδρόβιων οργανισμών, συνήθως διαφορετικών τροφικών επιπέδων, στις ίδιες εγκαταστάσεις.

– Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.): θαλάσσιες περιοχές που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, εντός των οποίων χωροθετούνται μονάδες σε α) οργανωμένους υποδοχείς, με τη μορφή Π.Ο.Α.Υ., β) Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ). και γ) μεμονωμένα.

– Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα.

– Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.

– Μεμονωμένες μονάδες: νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. με ανώτατη μισθωμένη έκταση 40 στρ. για μονάδες συμβατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για μονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 μίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη μονάδα εντός ΠΑΣΜ, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή.

– Πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας: εγκαταστάσεις (στην επιφάνεια ή/και στη στήλη του νερού), σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις, αποτελούμενες από ένα σύνολο ιχθυοκλωβών (σε μία ή περισσότερες συστοιχίες) ή/και πλωτές εξέδρες εργασίας, κατάλληλα αγκυροβολημένες.

– Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: η υδάτινη μισθωμένη έκταση για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της.

– Ωφέλιμη ή παραγωγική έκταση θαλάσσιας μονάδας: Η εκάστοτε οριζόμενη ως ανώτατο ποσοστό της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης, που μπορεί να καλυφθεί από τους εγκαταστάσεις καλλιέργειας και εκτροφής (ιχθυοκλωβούς, μάνες κλπ) και τις λοιπές πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας.

– Ιχθυοκλωβός: ειδικό πλαίσιο (συνήθως τετράγωνο ή κυκλικό), από ποικίλα υλικά, στο οποίο προσαρμόζεται δίχτυ διαφόρων διαστάσεων και διαφορετικού βάθους και ανοίγματος «ματιών», εντός του οποίου πραγματοποιείται η εκτροφή.

– Πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας: ειδική κατασκευή, από ποικίλα υλικά, κατάλληλα εγκατεστημένη πλησίον των ιχθυοκλωβών και συνδεδεμένη με σύστημα αγκυροβόλησης, επί της οποίας εκτελούνται βοηθητικές εργασίες σχετικές με τη διαχείριση της παραγωγής της μονάδας.

– Πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα: ειδική πλωτή κατασκευή, από ποικίλα υλικά, η οποία διαθέτει μηχανή κατάλληλη να της εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς υλικών από τη στερεά στις πλωτές εγκαταστάσεις της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας και αντιστρόφως.

– Βυθιζόμενοι κλωβοί: ιχθυοκλωβοί που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ψαριών σε θάλασσες ή σε λίμνες με μεγάλο κυματισμό, για την προστασία των ψαριών. Χρησιμοποιούνται κλωβοί διαφόρων σχημάτων και υλικών, οι οποίοι βυθίζονται και συγκρατούνται σε ελεγχόμενο βάθος ή στο βυθό της θάλασσας .

– Υδρανάπαυση (fallowing): διαδικασία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που συνίσταται στη μετακίνηση των ιχθυοκλωβών σε άλλη θέση εντός της μισθωμένης έκτασης για ορισμένο χρονικό διάστημα.

– Συνοδές εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων: οι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων εγκαταστάσεις, μόνιμες ή μη, επί χερσαίων εκτάσεων, συνήθως εγγύς των πλωτών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:

Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού, φυλάκια, οδοί πρόσβασης, χώροι παραμονής προσωπικού, αποθήκες τροφών, αποθήκες υλικών και εφοδίων, εγκαταστάσεις ταΐσματος (σιλό και σωληνώσεις όδευσης τροφών), χώροι διαχείρισης διχτυών (πλύσιμο – στέγνωμα – εμποτισμός), αγωγοί απορροής και άντλησης θαλασσινού νερού, κλίβανος αποτέφρωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (καθίζηση, μηχανικά ή / και βιολογικά φίλτρα) χώροι στάθμευσης οχημάτων, αντλιοστάσιο, γεωτρήσεις, υπόστεγα, μηχανοστάσια, συνεργεία επισκευών κλπ.

– Εγκαταστάσεις υποστήριξης: εγκαταστάσεις απαραίτητες για την υποστήριξη των μονάδων εκτροφής ειδών υδατοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα:

Σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), ιχθυογεννητικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής, μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων, Κέντρα Αποστολής Οστράκων, Μονάδες αποκελύφωσης κλπ.

– Σταθμός παραγωγής γόνου (εκκολαπτήριο): εγκαταστάσεις εκκόλαψης και εκτροφής των ζώων υδατοκαλλιέργειας στα πρώτα στάδια της ζωής τους.

– Ιχθυογεννητικός σταθμός: εγκαταστάσεις αναπαραγωγής, εκκόλαψης και εκτροφής στα πρώτα στάδια της ζωής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων ή μη εγκαταστάσεων προπάχυνσης.

– Εγκαταστάσεις προπάχυνσης: εγκαταστάσεις εκτροφής των υδρόβιων οργανισμών μετά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους και μέχρι τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις πάχυνσης

– Εγκαταστάσεις εγκλιματισμού: εγκαταστάσεις εκτροφής των υδρόβιων οργανισμών μετά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και πριν τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις πάχυνσης

– Εγκαταστάσεις πάχυνσης: εγκαταστάσεις χερσαίες ή θαλάσσιες, όπου μεταφέρεται ο γόνος των υδρόβιων οργανισμών προς εκτροφή μέχρι να φθάσουν στο εμπορεύσιμο μέγεθος

– Πλωτό σύστημα καλλιέργειας οστράκων (Long line): σύστημα που αποτελείται από παράλληλες γραμμές παραγωγής (σχοινιά – μάνες), αγκυροβολημένες στα άκρα τους, που επιπλέουν με τη βοήθεια πλωτήρων. Από τις γραμμές παραγωγής αναρτώνται οι αρμαθιές ή οι δίσκοι εκτροφής των οστράκων.

– Πασσαλωτό σύστημα καλλιέργειας οστράκων (pole): σύστημα που αποτελείται από παράλληλες γραμμές παραγωγής (μάνες) στερεωμένες στα άκρα τους σε οριζόντιους δοκούς, που με τη σειρά τους στηρίζονται σε κάθετους πασσάλους στηριγμένους στο βυθό της θάλασσας. Από τις γραμμές παραγωγής αναρτώνται οι αρμαθιές ή οι δίσκοι εκτροφής των οστράκων. Το σύστημα αυτό μπορεί να κατασκευαστεί σε θαλάσσιες περιοχές με μικρό βάθος.

– Κυκλικού τύπου μονάδα εκτροφής οστράκων: Μονάδα που αποτελείται από επάλληλους κυκλικούς πλωτήρες, στους οποίους αναρτώνται οι αρμαθοί

– Αρθρωτού τύπου πλωτές οστρακοκαλλιέργειες: Τύπος πλωτής καλλιέργειας κατάλληλος για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών, που δεν επιτρέπει τη βύθιση των αρμαθών και την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και επιβάρυνσης του υποστρώματος.

– Δίσκοι εκτροφής (trays): ειδικοί διάτρητοι πλαστικοί δίσκοι (καλάθια), διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, που αναρτώνται στη θαλάσσια στήλη σε κάθετη διάταξη μεταξύ τους, εντός των οποίων τοποθετούνται και εκτρέφονται οστρακοειδή και άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί.

– Αρμαθιά (sock): αναρτώμενο κυλινδρικό δίχτυ με άνοιγμα «ματιών» ανάλογο με το μέγεθος των οστράκων. Το μήκος του ποικίλλει ανάλογα με το βάθος της θάλασσας, που είναι εγκατεστημένη η μονάδα.

– Κλειστός κόλπος: παράκτιος σχηματισμός κατά τον οποίο τμήμα θάλασσας εισέρχεται στην ξηρά, όπου το μήκος του (μεγαλύτερος άξονας) είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άνοιγμα του στομίου του και η ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων δεν ξεπερνά τα 3 cm / s.

– Εγκαταστάσεις συσκευασίας: Κάθε χερσαία εγκατάσταση στην οποία εκτελούνται εργασίες για την προστασία των αλιευτικών προϊόντων, με τη χρησιμοποίηση περιτυλίγματος ή περιέκτη ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου υλικού.

– Εγκαταστάσεις συντήρησης και παραγωγής, μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων: Οποιοσδήποτε χερσαίος χώρος/εγκατάσταση στον οποίο τα αλιευτικά προϊόντα υποβάλλονται σε διαδικασία ψύξης, συσκευάζονται ή αποθηκεύονται.

– Κέντρα καθαρισμού (εξυγίανσης) οστράκων: Χερσαία εγκατάσταση που διαθέτει δεξαμενές τροφοδοτούμενες με καθαρό θαλάσσιο νερό, στις οποίες τοποθετούνται τα ζώντα δίθυρα μαλάκια για όσο χρόνο απαιτείται για τον περιορισμό της μόλυνσης, ώστε να είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Κέντρα Αποστολής Οστράκων: Κάθε χερσαία ή πλωτή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραλαβή, το φινίρισμα, το πλύσιμο, τον καθαρισμό, την ταξινόμηση κατά μέγεθος, την συσκευασία των ζώντων δίθυρων μαλακίων.

 • ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  Πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ

  ΄Αρθρο 1
  Το χωροταξικό κινείται σε σωστή κατεύθυνση και έχει στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και την υγειή ανταγωνιστικότητα του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών !

  Κεφάλαιο Α
  Άρθρο 3 β
  (Σελίδα 15)

  – Στις ΠΑΣΜ όπου αναφέρεται «…Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφομένων ειδών είναι κατ΄ανώτατο 100 στρ. ενώ η απόσταση μεταξύ των είναι 1 νμ.» Εδώ να διευκρινισθεί ότι η απόσταση μεταξύ των ΠΑΣΜ είναι 1 νμ. Γιατί μπορεί κάποιος να το εκλάβει ως απόσταση μεταξύ των μονάδων !
  -Μεμονωμένες Μονάδες : εκτός ΠΟΑΥ ή ΠΑΣΜ έχουν έκταση 40 στρ. οι συμβατικές και 100 στρ. οι βιολογικής καλλιέργειας.
  Εδώ θα πρέπει και οι βιολογικής καλλιέργειας να έχουν την ίδια έκταση με τις συμβατικές μονάδες !
  Επίσης η απόσταση που τίθεται των 6 ναυτικών μιλίων από τα όρια ΠΟΑΥ είναι πολύ μεγάλη και θα δημιουργήσει προβλήματα στις ήδη υπάρχουσες μεμονωμένες μονάδες. Η απόσταση αυτή προτείνεται να περιορισθεί στα 2 νμ.
  Σελίδα (16)
  Υδρανάπαυση……συνίσταται στη μετακίνηση των κλωβών σε άλλη θέση εντός της μισθωμένης έκτασης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
  Επιστημονικά αυτό είναι σωστό, θα πρέπει όμως να μετακινηθούν οι κλωβοί τουλάχιστον κατά 100 μ. από την προηγούμενη θέση τους. Με τις παρούσες συνθήκες όμως ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ αυτό είναι αδύνατον ,διότι δεν υπάρχει αυτός ο χώρος που απαιτείται ! Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να ενοικιασθεί και επιπλέον χώρος !
  ΄Αρθρο 4

  2 α1
  (σελίδα 19)
  Η παράγραφος « το ποσοστό κάλυψης της μισθωμένης έκτασης……..να επιτρέπει τη διαδικασία Υδρανάπαυσης» Θα πρέπει να διαμορφωθεί για τους λόγους που προανέφερα στο προηγούμενο άρθρο και περί Υδρανάπαυσης και να διαμορφωθεί ως εξής : «Το ποσοστό κάλυψης της μισθωμένης έκτασης να μην υπερβαίνει το 50% της μισθωμένης έκτασης»

 • 19 Μαΐου 2011, 17:45 | Ανδρέας Λάγκης

  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΥΑ ΘΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, θα μπορούσε να απαλειφθούν από τον ορισμό των ΠΑΣΜ και Μεμονωμένων μονάδων οι αναφορές σε ανώτατη συνολική ή επιμέρους μισθωμένη επιφάνεια, όπως και στο καθορισμό της μεταξύ τους απόστασης. Το τελικό ζητούμενο δεν είναι η διαφύλαξη των αρνητικών (αν υπάρχουν) επιπτώσεων της μιας μονάδας στην άλλη, αλλά η διαφύλαξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών που απαιτούν άλλοι χρήστες της θάλασσας και δη οι λουόμενοι.
  Αν παρά την παραπάνω παρατήρηση ο νομοθέτης θελήσει να διατηρήσει κάποια απόσταση μεταξύ των μονάδων θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι «ανάλογα με την μορφολογία της ακτογραμμής η κοντινότερη απόσταση μεταξύ των μονάδων μετράται με την συντομότερη γραμμή (ευθεία ή τεθλασμένη) που χαράσσεται πάνω από τη θάλασσα». Σε όλες τις περιπτώσεις η θέσπιση «ενός ναυτικού μιλίου κατ’ ανώτατο όριο» μεταξύ των μονάδων σε ΠΑΣΜ και «6 ν. μ. μεταξύ Μεμονωμένων μονάδων» (εκτός βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας) δεν νοείται.
  Εξάλλου, η διατύπωση του άρθρου που αναφέρεται σε «Μεμονωμένες μονάδες» ή και ΠΑΥ (βλ. προηγούμενο σχόλιό μου για τις ΠΑΥ) αγνοεί την περίπτωση ότι «νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» μπορεί να δημιουργηθούν και στην ξηρά (που είναι και ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας ο πιο συμβατός με το περιβάλλον τον οποίο θα πρέπει να προωθεί η παρούσα ΚΥΑ). Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η παρακάτω διατύπωση του άρθρου που αναφέρεται σε Μεμονωμένες μονάδες.
  – Μεμονωμένες μονάδες: νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην ξηρά ή τη θάλασσα, εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. Μεμονωμένες μονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας θα πρέπει να βρίσκονται σε ανοικτούς κόλπους κατά την έννοια του παρόντος άρθρου και να απέχουν τουλάχιστον 6 5 ναυτικά μίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη συμβατική ή βιολογική μονάδα καλλιέργειας, μετρούμενα ανάλογα με την μορφολογία της ακτογραμμής με την συντομότερη γραμμή (ευθεία ή τεθλασμένη) που χαράσσεται πάνω από τη θάλασσα.
  Ο ορισμός των «μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στη ξηρά» θα πρέπει να προστεθεί σ’ αυτό το άρθρο, ως ακολούθως:
  – Χερσαίες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: Αριθμός χωμάτινων υδροστασίων ή τσιμεντένιων ή άλλου τύπου δεξαμενών κατάλληλα διαμορφωμένων που τοποθετούνται στη ξηρά για την παραγωγή θαλάσσιων υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, γαρίδων, μικροφυκών κλπ) και τροφοδοτούνται με θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό που αντλείται από τη θάλασσα ή από γεώτρηση κοντά στον αιγιαλό. Είναι καλυμμένες ή μη με μόνιμες κατασκευές κτιριακού ή θερμοκηπιακού τύπου και διαθέτουν συνοδές εγκαταστάσεις (γραφεία διαχείρισης, φύλαξης, χώρους συντήρησης και συσκευασίας, αποθήκες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων κλπ).

  Ο ορισμός της πλωτής αυτοκινούμενης εξέδρας να περιλάβει και σκάφος, ως εξής (μετά τα αποσιωπητικά ακολουθούν διορθώσεις του αρχικού κειμένου):
  – Πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα…. ή σκάφος υδατοκαλλιεργειών//: ειδική πλωτή κατασκευή από ποικίλα υλικά …. ή ειδικό σκάφος, που// διαθέτει μηχανή κατάλληλη ….για τη // μεταφορά υλικών από τη… στεριά στις πλωτές ή άλλου συστήματος //εγκαταστάσεις της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας στη θάλασσα και αντιστρόφως και δεν μεταφέρει αλιευτικά εργαλεία πλην από δίκτυα κλωβών και απόχες.
  Ο ορισμός της «υδρανάπαυσης» θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να περιλάβει την μετακίνηση των κλωβών μακριά από τις ακτές την καλοκαιρινή περίοδο για την δραστική μείωση της ρύπανσης στις ακτές, ως εξής:
  – Υδρανάπαυση (fallowing): διαδικασία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που συνίσταται στη μετακίνηση των ιχθυοκλωβών σε άλλη θέση εντός της μισθωμένης έκτασης… ή η υποχρεωτική μετακίνηση όλων των πλωτών επιφανειακών ιχθυοκλωβών (πλην ενός συγκεκριμένου για κάθε μονάδα αριθμού κλωβών γόνου) την καλοκαιρινή περίοδο //σε προκαθορισμένες θέσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα.
  Ένας νέος ορισμός για τον «χειμερινό ελλιμενισμό» των μονάδων ανοικτής θάλασσας θα πρέπει να βρεθεί, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα εγκατάστασης περισσοτέρων ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων σε ανοικτούς κόλπους. Προτείνεται ο εξής ορισμός:
  Χειμερινός ελλιμενισμός ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων ανοικτής θάλασσας: η μη προγραμματισμένη, προσωρινή και ελεγχόμενη μετακίνηση όλων ή μέρους των ιχθυοκλωβών μιας μονάδας σε προστατευόμενες από ανέμους θέσεις κατά την χειμερινή περίοδο ή κατά την διάρκεια θυελλωδών ανέμων και κυματισμών.
  Ο ορισμός της οστρακοκαλλιέργειας ή οστρεοκαλλιέργειας λείπει από το άρθρο 3.
  – Οστρακοκαλλιέργεια ή οστρεοκαλλιέργεια: η ελεγχόμενη από τον άνθρωπο συλλογή και καλλιέργεια υδρόβιων δίθυρων οστράκων (στρειδιών, μυδιών, χάβαρων, κτενιών κλπ) ή υδρόβιων (κυρίως θαλασσινών) γαστερόποδων οστράκων (κοχλιών) όπως π.χ. το αυτί της θάλασσας, οι πεταλίδες, οι πορφύρες κλπ. Οι οργανισμοί τρέφονται μόνοι τους από το φυσικό πλαγκτόν της θάλασσας, ενώ για τον τελικό καθαρισμό (εξυγίανση) τους πριν την κατανάλωση ή και για τα αρχικά στάδια της ζωής τους μπορεί κατά περίπτωση να απαιτούνται εκτός από τις εγκαταστάσεις στη θάλασσα και συνοδές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υποστήριξης στη ξηρά (Γραφεία, κτίρια συσκευασίας, αποθήκες εργαλείων, δεξαμενές καθαρισμού, προανάπτυξης κλπ).
  Ο ορισμός της οστρακοκαλλιέργειας σε πλωτές σχεδίες δεν δίνεται παρά μόνο με το σύστημα παραγαδιών (long-line culture) και το σύστημα καλλιέργειας σε πασσάλους (rack culture) .
  – Κρεμαστό σύστημα οστρακοκαλλιέργειας σε πλωτές σχεδίες (raft-culture): σύστημα καλλιέργειας οστράκων που αποτελείται από επιπλέουσες (με πλωτήρες) και σταθερά αγκυροβολημένες σχεδίες, από τις οποίες κρέμονται μέσα στη θάλασσα με σχοινιά οι αρμαθιές οστράκων, πανέρια με όστρακα κλπ.
  Για δυο άλλους ορισμούς που δίνονται «Κυκλικού τύπου μονάδα εκτροφής οστράκων» και «Αρθρωτού τύπου πλωτές οστρακοκαλλιέργειες» δεν τις έχω υπό όψη μου και ίσως πρόκειται για πατενταρισμένες ορολογίες…
  Ο ορισμός των εγκαταστάσεων συσκευασίας και συντήρησης χρειάζεται μικρές προσαρμογές, ως εξής:
  – Εγκαταστάσεις συσκευασίας: Κάθε χερσαία εγκατάσταση στην οποία εκτελούνται εργασίες για την προστασία….των προς μεταφορά ή πώληση// αλιευτικών προϊόντων, με τη χρησιμοποίηση περιτυλίγματος ή περιέκτη ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου υλικού.
  – Εγκαταστάσεις συντήρησης και παραγωγής, μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων: Οποιοσδήποτε χερσαίος χώρος/εγκατάσταση στον οποίο τα αλιευτικά προϊόντα υποβάλλονται σε διαδικασία ψύξης, συσκευάζονται ή αποθηκεύονται πριν τη μεταφορά τους ή πώληση.
  Και η τελευταία παύλα του Άρθρου 3 χρειάζεται να γενικευθεί για να περιλάβει όλους τους υδρόβιους οργανισμούς (από όστρακα και διακοσμητικά ψάρια μέχρι σκουλήκια δολώματος, φούσκες κλπ), ως εξής¨
  Κέντρα Αποστολής: Κάθε χερσαία ή πλωτή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραλαβή, το φινίρισμα, το πλύσιμο, τον καθαρισμό, την ταξινόμηση κατά μέγεθος, την συσκευασία των ζώντων… υδρόβιων οργανισμών (όστρακα, καρκινοειδή, ψάρια, αχινούς, φούσκες, δολώματα κλπ).

 • 19 Μαΐου 2011, 17:25 | Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών & Οικοπεδούχων Σκορπονερίου

  Και στις δύο περιπτώσεις οι προτάσεις των δήθεν ενδιαφερομένων ιδιωτών αφορούν την εξυπηρέτηση των ιχθυοκαλλιεργητών και μόνο και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αντικειμενικές.

 • 15 Μαΐου 2011, 23:59 | Ανδρέας Λάγκης

  Άρθρο 3
  Να γίνουν οι παρακάτω διορθώσεις και προσθήκες ή διαγραφές:

  Εκτατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό παρέμβασης εκ μέρους του εκτροφέα/καλλιεργητή, όσον αφορά το περιβάλλον εκτροφής, τη διατροφή, σε … μερικά από // τα στάδια ανάπτυξης τους και παράλληλα από χαμηλή παραγωγική ικανότητα καθώς και σημαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων…, παράδειγμα η παραδοσιακές καλλιέργειες σε λιμνοθάλασσες. //

  Εντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει σε… ορισμένα ή //όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το είδος εκτροφής. Η εντατική εκτροφή εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις παραγωγής…. ανά όγκο ή επιφάνεια χρησιμοποιούμενου νερού, π.χ. ιχθυοκαλλιέργεια σε κλώβούς ή η κρεμαστές καλλιέργειες οστράκων στη θάλασσα. //

  Ημιεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει σε ….ορισμένα //ή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος. Η ημιεντατική εκτροφή εξασφαλίζει …..μέτριες αποδόσεις παραγωγής ανάλογα με το είδος εκτρεφόμενου οργανισμού, π.χ. η καλλιέργεια κυπρίνων σε χωμάτινα υδροστάσια με εμπλουτισμό σε κοπριά.//

  Υπερεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών σε ένα …καλά //ελεγχόμενο περιβάλλον, στις οποίες υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση τόσο στις φυσικό-χημικές παραμέτρους του νερού, όσο και στη διαδικασία εκτροφής… με (//χορήγηση αποκλειστικά τεχνητής…….τροφής)//. Η υπερεντατική εκτροφή εξασφαλίζει ιδιαιτέρα υψηλές αποδόσεις παραγωγής…. και διεξάγεται συνήθως σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, σε ανοικτό ή κλειστο κύκλωμα ροής του νερού και προσθήκη διαλελυμένου οξυγόνου.//

  Κλειστά κυκλώματα εκτροφής: οι εκμεταλλεύσεις……. ΣΒΥΣΕ υπερεντατικής //υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση του νερού εκτροφής … με τη χρήση βιολογικών φίλτρων και άλλων , // ΣΒΥΣΕεντός θερμομονωμένων εγκαταστάσεων με τη χρήση// τεχνητών μέσων, στις οποίες…. γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία ιδανικώνσυνθηκών// εκτροφής. Χαρακτηρίζονται από τις περιορισμένες ανάγκες σε νερό, το υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας… και//αυξημένες διαχειριστικές διαδικασίες.

  Δοκιμαστική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών: Πρωτότυπη μορφή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σ συμβατικές ή νέου τύπου εγκαταστάσεις
  – Κλειστά κυκλώματα εκτροφής: οι εκμεταλλεύσεις υπερεντατικής υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση του νερού εκτροφής, εντός θερμομονωμένων εγκαταστάσεων με τη χρήση τεχνητών μέσων, στις οποίες δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες εκτροφής. Χαρακτηρίζονται από τις περιορισμένες ανάγκες σε νερό, το υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, τις αυξημένες διαχειριστικές διαδικασίες.
  – Πολυκαλλιέργεια: η εκτροφή ή καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων ειδών υδρόβιων οργανισμών, συνήθως διαφορετικών τροφικών επιπέδων, ….στα ίδια χωμάτινα υδροστάσια ή ψαριών με άλλα χερσαία ζώα και φυτά π.χ. κυπρίνου και φυτοφάγων ψαριών με πάπιες ή καραβίδας σε ρυζοχώραφα.//
  – Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.): θαλάσσιες…. ή και χερσαίες περιοχές σε παράκτιες ζώνες //που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, εντός των οποίων…. δίνεται προτεραιότητα στη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και //χωροθετούνται μονάδες σε α) οργανωμένους υποδοχείς, με τη μορφή Π.Ο.Α.Υ., β) Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ). και γ) μεμονωμένα…… Για τις χερσαίες περιοχές καλλιέργειας θαλασσινών ειδών οι παρακάτω παράγραφοι, αναφερόμενες στην ελάχιστη έκταση και μεταξύ τους απόσταση δεν ισχύουν.//
  ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΥ, ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ κ. Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ ΟΤΙ : ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ.
  ΑΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ).
  – Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα. …. Για την διατήρησή τους στις υφιστάμενες θέσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια ποιοτικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για παρακείμενες παραλίες και ακτές σε κλειστούς και ανοικτούς κόλπους (βλ. ορισμό κλειστών και ανοικτών κόλπων παρακάτω). //
  – Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. ….., εφόσον διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για κοντινές παραλίες και ακτές σε κλειστούς και ανοικτούς κόλπους. //

  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 • 11 Μαΐου 2011, 21:31 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Αν οι ιχθυοκαλλιεργειες δε ρύπαιναν ποιος ο λογος της μετακίνησης των ιχθυοκλωβων και της υδραναπαυσης;

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 11 Μαΐου 2011, 18:43 | Μ.Π.

  Μεμονωμένες μονάδες: θα πρέπει να είναι αποκλειστικά στις περιοχές Ε.
  Στις υπόλοιπες περιοχές υποχρεωτικά πρέπει να μετεγκατασταθούν μέσα σε ΠΟΑΥ ή ΠΑΣΜ ώστε να γίνουν στη συνέχεια ΠΟΑΥ.

  Για πιο λόγο η καλλιέργεια «βιολογικών» ψαριών να είναι σε 100 στρέμματα και των άλλων ψαριών έως 40; Απαιτείται τεκμηρίωση, διαφορετικά είναι αυθέρετο και όπως όσοι ασχολούνται στον κλάδο, ξέρουν ότι εξυπηρετεί την οικογένεια του κ. […].

  Υδρανάπαυση, στην Νορβηγία η μετακίνηση γίνεται σε άλλη θαλάσσια έκταση. Μετακίνηση κλωβών, εντός της μισθωμένης έκτασης που οι εγκαταστάσεις τις καλυπτουν το 50% (μετά την απαράδεκτη εγκύκλιο που θα σχολιάσω στη συνέχεια), δεν έχει νόημα.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί 10-20% των πάρκων της ΠΟΑΥ υποχρεωτικά να βρίσκονται σε υδρανάπαυση, με υποχρεωτική μετακίνηση κλωβών όλων των μονάδων.

 • 11 Μαΐου 2011, 11:15 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

  Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

  Άρθρο 3 – Ορισμοί

  Α. Στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών του Χωροταξικού Σχεδίου, όπως ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες Μονάδες, η σημασία και η εφαρμογή των οποίων θα επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον του κλάδου.
  Συγκεκριμένα ορίζονται ως ακολούθως:
  «- Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα.
  – Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
  – Μεμονωμένες μονάδες: νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. με ανώτατη μισθωμένη έκταση 40 στρ. για μονάδες συμβατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για μονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 μίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη μονάδα εντός ΠΑΣΜ, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή.»

  Για του παραπάνω ορισμούς παρατηρούνται τα εξής:

  1. ΠΟΑΥ
  Οι ΠΟΑΥ είναι οργανωμένοι υποδοχείς ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών που θα λειτουργούν με φορέα διαχείρισης, χωροθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έκδοση Π.Δ/τος και αποτελούν προτεραιότητα στην όλη δομή του Χωροταξικού Σχεδίου.
  Η έκταση και η δυναμικότητά τους προκύπτουν από σχετική Τεχνικοοικονομική Μελέτη και χωροθετούνται ανεξάρτητα, αν υπάρχουν, ή όχι, μονάδες στην περιοχή.
  Υποβαθμίζεται η σημασία τους, με το ελάχιστο όριο που τίθεται για τη συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων ήτοι των εκατό (100) στρεμμάτων, που μπορεί να σημαίνει και μία μόνο μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και πρόσθετους περιορισμούς με τις αποστάσεις που ορίζονται, μεταξύ ΠΟΑΥ και μεμονωμένων μονάδων από τα όρια των ΠΟΑΥ.
  Εξάλλου στις ΠΟΑΥ, ως οργανωμένους υποδοχείς, είναι απαραίτητη και η πρόβλεψη πρόσθετων εκτάσεων, είτε για υδρανάπαυση, είτε για μετεγκατάσταση.
  Προτείνεται: το ελάχιστο όριο της συνολικά μισθωμένης και εν δυνάμει προς μίσθωση έκτασης να ορισθεί στα 200 στρέμματα τουλάχιστον.

  2. ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης μονάδων)
  Ο ορισμός των ΠΑΣΜ θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε υφιστάμενες μονάδες, καθόσον πρόκειται για συγκέντρωση περισσότερων της μίας μονάδων (υφιστάμενη κατάσταση) δηλαδή δεν χωροθετούνται ούτε δημιουργούνται ΠΑΣΜ.
  Π.χ. αν σε μία περιοχή (εντός ΠΑΥ, Α – Δ κατηγοριών) υπάρχουν συγκεντρωμένες περισσότερες από 5 μονάδες ή μονάδες με συνολική μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη (το σύνηθες) των 100 στρεμμάτων, τηρουμένης πάντοτε της απόστασης του 1 ν.μ., Τι θα συμβεί; Θα μετακινηθούν κάποιες και ποιες;
  Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως εξής:
  Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωση Μονάδων (ΠΑΣΜ): Θαλάσσιες εκτάσεις εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ στις οποίες αναπτύσσονται περισσότερες της μιας (1) μονάδες υδατοκαλλιέργειας και η απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων είναι κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) ναυτικό μίλι. Οι ΠΑΣΜ αποτελούν εν δυνάμει περιοχές για τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ.

  3. Μεμονωμένες μονάδες
  Καταρχήν δεν πρόκειται για ορισμό, αλλά έχει τη μορφή βασικής διάταξης του Χωροταξικού και δημιουργεί πλήρη σύγχυση σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου.
  Επί της ουσίας επισημαίνεται ότι «Μεμονωμένες μονάδες» δεν είναι μόνο νέες, αλλά και υφιστάμενες, όπως άλλωστε αναφέρεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 5, στην περιγραφή των ΠΑΥ κατηγορίας Ε κ.λπ.
  Η σύγχυση επιτείνεται καθόσον στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου της ΚΥΑ χρησιμοποιούνται παράλληλες έννοιες, όπως «σημειακές μονάδες», «μεμονωμένη χωροθέτηση», «μεμονωμένα».
  Τέλος χωρίς τεκμηρίωση και με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου, είναι τα οριζόμενα για την ανώτατη μισθωμένη έκταση και μάλιστα ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος, ή τη μορφή καλλιέργειας και για την απόσταση των μεμονωμένων μονάδων από τα όρια ΠΟΑΥ, ή από την «κοντινότερη» μονάδα ΠΑΣΜ.
  Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως ακολούθως:
  Μεμονωμένες μονάδες: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας υφιστάμενες και νέες που αναπτύσσονται, είτε εκτός των ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, είτε εντός αυτών χωρίς να εντάσσονται σε ΠΟΑΥ, ή και ΠΑΣΜ.

  Σημείωση: τα ανώτατα όρια μισθωμένης έκτασης και οι αποστάσεις από τα όρια ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ θα περιληφθούν στις επόμενες επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου.

  Β. Στους ορισμούς του άρθρου 3 της ΚΥΑ, πρέπει να προστεθεί και η έννοια του «ΠΑΡΚΟΥ» καθόσον αναφέρεται στο άρθρο 6 (Κεφ. Β – περίπτωση γ) χωρίς να προσδιορίζεται.

  Επίσης, ορίζοντας την έννοια του ΠΑΡΚΟΥ θα πρέπει ανάλογα να συμπληρωθεί και η έννοια της «Έκτασης εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας».

  Πρόταση:
  – Πάρκο εκτροφής: Η μισθωμένη έκταση όπου πραγματοποιείται εκτροφή υδρόβιων οργανισμών και η οποία αποτελεί το σύνολο ή τμήμα θαλάσσιας μονάδας
  – Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: Η υδάτινη μισθωμένη έκταση, ενιαία ή σε «Πάρκα», για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της.

  Νίκος Αναγνόπουλος
  Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.