• Σχόλιο του χρήστη 'THOMAS' | 17 Μαΐου 2011, 10:27

    2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού, ως προς τους όρους εργασίας και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), των εν γένει υφιστάμενων υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εν ισχύ ατομικών συμβάσεων εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.Με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζεται η εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου.