Άρθρο 113 Προσωπικό της ΑΔMΗΕ Α.Ε.

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ η οποία λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. μεταφέρεται την στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Επίσης μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τον ίδιο τρόπο και το προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων (ΒΟΚ) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων (ΒΟΚ) που υπάγονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε.. Επιπροσθέτως, εντάσσεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας

.2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού, ως προς τους όρους εργασίας και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, κατά αναλογία των προβλεπομένων στις διατάξεις των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), των εν γένει υφιστάμενων υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εν ισχύ ατομικών συμβάσεων εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.Με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζεται η εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε, που εκδίδεται αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

4. Η παραχώρηση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ Α.Ε. απαγορεύεται, με εξαίρεση την προσφορά υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στον. Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και σε ειδικώς προσδιοριζόμενες εγκαταστάσεις της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ Α.Ε. και κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της ΡΑΕ Η προσφορά των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται βάση τιμών και συνθηκών της αγοράς .

 • 5 Ιουνίου 2011, 16:04 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

  Το προσωπικό (υπάρχον & μελλοντικό ) των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ πρέπει να διέπεται από το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα γεγονός που είναι αναγκαίο να φαίνεται στον ιδρυτικό νόμο .
  Δεν είναι απαραίτητο να διαλύσουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο όταν αλλάζουμε τη φυσιογνωμία της εταιρείας .

 • 5 Ιουνίου 2011, 15:26 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

  Επιτέλους συστήνεται μια καινούργια εταιρεία και πάλι μας γυρνάτε πίσω στην εποχή της“ Κλεοπάτρας‟ και του‟ διαίρει και βασίλευε‟ .
  Οργανώστε την εταιρεία με προσωπικό μιας ταχύτητας ισχυροποιήστε την μεταφορά προσωπικού με το Π.Δ.178/02 για να μιλάμε με καθαρούς όρους επιτρέψτε στην ΔΕΗ να έχει δικαίωμα να μεταφέρει πλεονάζον προσωπικό στην θυγατρική, αν είναι απαραίτητο , της μετά από μια σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς

 • 4 Ιουνίου 2011, 21:06 | Αχελώος Σαρδηνιεύς

  Προσθήκη νέας παραγράφου (0) στο Άρθρο 113 Προσωπικό της ΑΔMΗΕ Α.Ε.

  0. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συστήνονται, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και καλύπτονται κατά αποκλειστικότητα από το προσωπικό το οποίο αναφέρεται στις επόμενες παραγράφους του Άρθρου 113, στο Άρθρο 114 και στο Άρθρο 115.

 • 4 Ιουνίου 2011, 14:58 | Γιώργος

  1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 178/2002 : «1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη. β) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως μεταβίβαση, κατά την έννοια του παρόντος Π. Δ/τος, θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας.».

  2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ως άνω Π.Δ. : « 1. Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος. 2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.».

  3. Με το ως άνω Π.Δ., η ελληνική νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς εκείνη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/50ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 (που αφορά στη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων) στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της οποίας, αναφέρεται ότι : « 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση υφιστάμενη κατά την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, μεταβιβάζονται δια της μεταβιβάσεως αυτής στον εκδοχέα . . . 3. Μετά τη μεταβίβαση, ο εκδοχέας εξακολουθεί να τηρεί τους συμφωνηθέντες με συλλογική σύμβαση όρους εργασίας, ως αυτοί εφαρμόζονται και έναντι του εκχωρητή, σύμφωνα με τη σύμβαση, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή λήξεως της συλλογικής συμβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρμογής άλλης συλλογικής συμβάσεως . . .».

  4. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 και της παρ. 2 του άρθρου 115 προσκρούουν τόσο στο κοινοτικό δίκαιο, όσο και στο εσωτερικό δίκαιο. Κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Οδηγία και στο Π.Δ. 178/02, κατά την ημερομηνία της συντελέσεως της μεταβιβάσεως, αυτοδικαίως μεταβιβάζονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει η ΔΕΗ Α.Ε. έναντι του προσωπικού της, η δε ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποχρεούται να εξακολουθεί να τηρεί τους συμφωνηθέντες με συλλογική σύμβαση όρους εργασίας του προσωπικού που μεταφέρεται, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή της λήξεως της συλλογικής συμβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρμογής άλλης συλλογικής συμβάσεως. Σημειωτέον ότι στο Π.Δ 178/02 αναφέρεται ότι ο εκδοχέας (δηλ. η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) υποχρεούται να εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται και από απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.

  5. Ούτε είναι δυνατόν να είναι σύμφωνη με τα προαναφερθέντα, η ρύθμιση ότι με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 2 των άρθρων 113 και 115, ειδικά ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού, τα οποία μόνο ο νομοθέτης δύναται να τα ρυθμίσει (και όχι η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

  6. Εν κατακλείδι, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 και της παρ. 2 του άρθρου 115, κινδυνεύουν βασίμως να καταπέσουν από τα Δικαστήρια.

  7. Τέλος, εν σχέσει με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 113, 114 και 115, παρατηρείται το εξής παράδοξο :
  Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που α) προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς και τις Υποστηρικτικές της Υπηρεσίες (άρθρο 113, παρ. 2) και β) το προσωπικό που είχε διατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (άρθρο 115, παρ. 2), το οποίο μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπαγόταν από της προσλήψεώς του στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, τίθεται εκτός πλαισίου ΚΚΠ/ΔΕΗ αφού για το προσωπικό αυτό «…θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, κατά αναλογία των προβλεπομένων στις διατάξεις των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας…», ενώ το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που προέρχεται από τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ (άρθρο 114, παρ. 3) και που δεν υπαγόταν ποτέ στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, αλλά στις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, εντάσσεται πλέον στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, αφού για το προσωπικό αυτό «..εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και κατ’ αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ψήφιση του παρόντος δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσης του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις.».
  Με τις ρυθμίσεις αυτές, και χωρίς κανένα λόγο, καθιερώνεται διαφορετική μεταχείριση σε μισθωτούς που θα απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Θα δημιουργηθούν δύο κατηγορίες εργαζόμενων, τα δικαιώματα των οποίων θα ρυθμίζονται διαφορετικά από το νόμο, βασίμως δε θα δύναται να επικληθεί η συνταγματική αρχή της ισότητας, αφού πρόκειται για όμοιες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το νομοθέτη. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι διατάξεις αυτές (άρθρα 113, παρ. 2 και 115, παρ. 2) κινδυνεύουν να καταπέσουν από τα Δικαστήρια και υπό την ως άνω νομική βάση.

  8. Κατόπιν των προαναφερθέντων, θα ήταν σκόπιμο, όπως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 και της παρ. 2 του άρθρου 115 διατυπωθούν όπως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 136.

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:03 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ

  To ;aruro ayt;o πρέπει να δείχνει με σαφήνεια ότι το σύνολο των εργαζομένων που μεταφέρονται στον ΑΔΜΗΕ θα διέπεται από τους όρους εργασίας των διατάξειων του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
  Δεν είναι δίκαιο και στην λογική της ίσης μεταχείρησης ο Νομοθέτης αυτό να μην το λάβει σοβαρά υπόψη πέρα από κάθε επιταγή οποιας δήποτε ΤΡΟΪΚΑΣ

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

  Θα πρέπει να είναι σαφές στο σύνολο των εργαζομένων που μεταφέρονται στον ΑΔΜΗΕ ότι η μεταφορά του θα διέπεται από τους όρους εργασίας των διατάξειων του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
  Δεν είναι δίκαιο και στην λογική της ίσης μεταχείρησης ο Νομοθέτης αυτό να μην το λάβει σοβαρά υπόψη πέρα από κάθε επιταγή οποιας δήποτε ΤΡΟΪΚΑΣ

 • 3 Ιουνίου 2011, 10:48 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

  Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. που μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε σε σχέση με τους μισθωτούς πρόσληψης ΔΕΣΜΗΕ, που δεν υπάγονται αυτή τη στιγμή στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ, καθώς και του προσωπικού της ΔΕΗ που θα μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Άρθρο 136, παρ 2), για τους οποίους προβλέπεται επίσης αυτοδίκαιη υπαγωγή τους στον ΚΚΠ/ΔΕΗ.
  Σε συνέχεια των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού που μεταφέρεται στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., προτείνεται η αλλαγή της παρ. 2 ως κατωτέρω:

  2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:24 | Βίκυ

  Με το άρθρο αυτό και με το επόμενο, που αφορά το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ, δημιουργείτε προσωπικό δύο ταχυτήτων : αυτό που διατηρεί τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως ορίζει το ΠΔ 178/2002 (προσωπικό ΔΕΣΜΗΕ), και αυτό για το οποίο θα θεσπιστούν νέες διατάξεις που «θα παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν μέχρι τώρα σε ΣΣΕ, ΚΚΠ/ΔΕΗ, συμβάσεις και άλλες ρυθμίσεις».
  Γιατί θεωρείτε ότι το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ (που δεν είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ)πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης και προστασίας, ενώ το προσωπικό της ΔΕΗ πρέπει να αφεθεί έρμαιο στα νύχια του κάθε Δ.Σ., το οποίο εξουσιοδοτείτε με το παρόν άρθρο να πάρει τις σχετικές αποφάσεις?
  Τι θα πει εξάλλου «ίδιο επίπεδο προστασίας»? Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ΚΚΠ/ΔΕΗ έχει ισχύ νόμου. Επομένως, ίδιο επίπεδο προστασίας μπορεί να παράσχει μόνο ένας άλλος νόμος κι όχι μια απόφαση της Διοίκησης.
  Ο δε όρος «κατ’ αναλογία» είναι νομικά παντελώς λανθασμένος, αφού αφορά τρόπο ερμηνείας διατάξεων κι όχι τρόπο νομοθετικής ρύθμισης.

  Επιφυλάσσετε δε μια ακόμη διακριτή μεταχείριση για το προσωπικό της ΔΕΗ, τη στιγμή που με το άρθρο 136 του παρόντος ξεχωρίζετε το προσωπικό που θα απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ,για το οποίο διατηρούνται σε ισχύ τα ασφαλιστικά και εργασιακά του δικαιώματα που προβλέπονται σε ΣΣΕ, στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, στις συμβάσεις και σε λοιπές ρυθμίσεις. Γιατί για το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ πρέπει να ισχύσουν άλλοι όροι?
  Όλοι προέρχονται από τον ίδιο εργοδότη, έχουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν υπογράψει τις ίδιες συμβάσεις εργασίας. Με ποιο δικαίωμα επιχειρείτε να ακυρώσετε κάποιες από τις συμβάσεις αυτές, τη στιγμή που γνωρίζετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις που θέλετε να περάσετε θα εκπέσουν στην πρώτη δικαστική προσφυγή? Αυτές τις συμβάσεις εργασίας δεν μπορείτε να τις καταργήσετε «νύχτα».

 • 18 Μαΐου 2011, 09:16 | Δημήτρης

  1. Σε ότι αφορά στις ονομασίες των νέων εταιρειών προτείνεται:

  ΔΕΣΜ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς) αντί ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Η λέξη ανεξάρτητος δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζεται και στον τίτλο διότι ανεξαρτήτως του μοντέλου διαχωρισμού που επιλέγεται η νέα εταιρεία είναι TSO (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς), καθόσον άλλωστε δεν εμφανίζεται και στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
  Επίσης πρέπει να εξαλειφθεί από τον τίτλο το «Ηλεκτρικής Ενέργειας» διότι στον τίτλο της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε. εμφανίζεται με τη λέξη “Ηλεκτρισμού” και αρκεί να προστεθεί στους ορισμούς του νόμου:

  Σύστημα Μεταφοράς ή Σύστημα: είναι το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Με τον τρόπο αυτό γίνεται σύνδεση και με τους ορισμούς προηγούμενων νόμων

  Στην Αγγλική παραμένει συνεπώς το HTSO S.A. (Hellenic Transmission System Operator) που έχει ήδη κατοχυρωθεί.
  Πρέπει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση της εθνικότητας στον τίτλο παρέχει τη διάκριση μεταξύ ομοειδών εταιριών
  στους διεθνείς οργανισμούς.

  ΔΕΣΔ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Διανομής) αντί ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

  Θα πρέπει να εισαχθεί στους ορισμούς του νόμου η έννοια «Σύστημα Διανομής» όπως υπάρχει και στην Οδηγία για λόγους συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή ορολογία.

  Σύστημα Διανομής ή Δίκτυο: είναι το Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Με τον τρόπο αυτό γίνεται σύνδεση και με τους ορισμούς προηγούμενων νόμων

  Στην Αγγλική HDSO S.A. (Hellenic Distribution System Operator).

  ΔΕΑΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) αντί Λ.ΑΓ.Η.Ε Α.Ε.

  Η λέξη «Λειτουργός» πρέπει ν’αντικατασταθεί από το “Διαχειριστής» διότι η λέξη “Operator”πρέπει να μεταφράζεται κατά τον ίδιο τρόπο.

  Στην Αγγλική HEMO S.A. (Hellenic Electricity Market Operator).

  Εναλλακτικά ΔΑΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)
  Στην Αγγλική EEMO S.A. (Electric Energy Market Operator).

  2. Όπως προβλέπονται στο άρθρο 156 καταργούμενες διατάξεις του ν. 3428/2005 για το φυσικό αέριο, πρέπει να προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο για τους προηγούμενους νόμους για τον ηλεκτρισμό ν. 3426/2005, ν. 3175/2003 κ.λ.π.
  Για παράδειγμα, στο άρθρο 28 του ν. 3175/2003 προβλέπεται ότι στον ΔΕΣΜΗΕ δύνανται να καταβάλλονται, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση έργων και μελετών.
  Το άρθρο αυτό πρέπει να προσαρμοσθεί κατάλληλα

  3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 108 πρέπει να διορθωθεί η φράση «διαχείριση του δικτύου»

  Δημήτρης
  πρ. Εθνικός Εμπειρογνώμων στην
  Ευρωπαική Επιτροπή

 • 17 Μαΐου 2011, 10:27 | THOMAS

  2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού, ως προς τους όρους εργασίας και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), των εν γένει υφιστάμενων υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εν ισχύ ατομικών συμβάσεων εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.Με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζεται η εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου.