• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστόδουλος' | 29 Μαΐου 2011, 22:16

    H διατύπωση του άρθρου 45 παρ. 1 δίνει την εξουσία στη ΡΑΕ, δηλαδή ουσιαστικά σε πλειοψηφία 4 ανθρώπων, να ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα του προσωπικού και των όρων εργασίας του και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα διαπραγμάτευσης με την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.Συνεπώς η παράγραφος 1 θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως: 1. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της που εκδίδεται από την ίδια κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία συνδικαλιστική ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1876/90 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθ.45.2.γ 1. Μια διασταλτική ερμηνεία της διάταξης αυτής, σε αρμονία με το «γενικό πνεύμα από-ρυθμιστικής ανεξαρτησίας» δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής μη αξιοκρατικών κριτηρίων πρόσληψης, εάν υπάρξει εξαίρεση της ΡΑΕ από το υφιστάμενο καθεστώς για τις προσλήψεις στο δημόσιο (ΑΣΕΠ). Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3812/09 οι ανεξάρτητες αρχές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και ως εκ τούτου οι προσλήψεις γίνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ (εγκύκλιος ΥΠΕΣ με Αρ.Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386 - 20 Ιανουαρίου 2010. 2. Σύμφωνα με την διατύπωση στο νομοσχέδιο,επίσης, δίδεται η δυνατότητα παρέκκλισης από την κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά τους όρους εργασίας των εργαζομένων.Συνεπώς στο εν λόγω άρθρο πρέπει να απαλειφθούν οι σχετικές προβλέψεις και να επαναδιατυπωθεί: (γ)οι ειδικότητες, τα προσόντα, η κατανομή του στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και το Γραφείο Προέδρου Αρθ.45.2.δ Στην υποπαράγραφο αυτή προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες και να εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η αξιοκρατία κατά την εφαρμογή των διατάξεων, θα πρέπει να γίνει η προσθήκη: (δ) οι λεπτομέρειες αναφορικά με το υπηρεσιακό συμβούλιο, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το προσωπικό του Δημοσίου. Αρθ. 45.2.ε Η διατύπωση αυτή καταργεί την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3839/2010, «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)και λοιπές διατάξεις», παρότι η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652 -16 Απριλίου 2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που κοινοποιεί τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και στις ανεξάρτητες αρχές προβλέπει μεταξύ άλλων: «Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ είτε με βάση ειδικές διατάξεις (π.χ. προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Ανεξάρτητων Αρχών, Διαχειριστικών Αρχών κ.ά.)». Επίσης η εφαρμογή του άν λόγω άρθρου, καταργεί την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3801/2009 , τη σχετική εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β. 25/ 12 /οικ.14491 της 23 Ιουνίου 2010 και το ΠΔ 19/2011. Σημειωτέον οι διατάξεις αυτές ουδέποτε εφαρμόστηκαν στις Ανεξάρτητες Αρχές και σύμφωνα με την διατύπωση του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν τουλάχιστον στην ΡΑΕ. Αν πράγματι παραμένει η βούληση εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου τότε το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: (ε) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γραμματείας της ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3839/2010 ΦΕΚΑ'Αρ.Φ51, ν. 3801/2009 και ΠΔ.19/2011 όπως ισχύουν. Αρθ.45.2.η Θεωρώ τέλος αυτονόητη την προσθήκη: (η) κάθε ζήτημα σχετικό με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων , του Δημοσίου όπως ισχύει,