Άρθρο 45

 1. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της που εκδίδεται από την ίδια και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως:

  (α) η διάρθρωση της Γραμματείας τηςΡΑΕ σε επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και στο Γραφείο Προέδρου,

  (β) οι αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων της Γραμματείας και του Γραφείου Προέδρου της ΡΑΕ,

  (γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ,η κατανομή του στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και το Γραφείο Προέδρου και οι όροι εργασίας του,

  (δ) οι λεπτομέρειες αναφορικά με το υπηρεσιακό συμβούλιο, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ,

  (ε) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γραμματείας της ΡΑΕ,

  (στ) ηεσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως η διαδικασία των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Ακροάσεων της ΡΑΕ, εφόσον αυτός έχει εκδοθεί,

  (ζ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων, του υλικού και της περιουσίαςτης ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της ΡΑΕ,

  (η) κάθε ζήτημα σχετικό με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών της ΡΑΕ, εφόσον αυτός έχει εκδοθεί,

  (θ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της ΡΑΕ και την πειθαρχική διαδικασία,

  (ι) τα θέματα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

  (ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραμματείας της, καθώς και τους συνεργάτες αυτής,

  (ιβ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ΡΑΕ και της Γραμματείας της.

 • 5 Ιουνίου 2011, 21:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Επί του άρθρου 45:
  Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο:

  « Να αντικατασταθεί η παρ. 1 του άρθρου 45 ως εξής:
  «1. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της που εκδίδεται από την ίδια κατόπιν διαβούλευσης με το Σύλλογο εργαζομένων στη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.1876/1990 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
  Προτείνεται η έκδοσή του να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία της Ολομέλειας της ΡΑΕ και να έχει ελάχιστη διάρκεια ισχύος 3 έτη.
  Να αφαιρεθεί ο όρος από το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 45 «και οι όροι εργασίας του» ».

 • 5 Ιουνίου 2011, 00:48 | Κατερίνα Η.

  Παρότι το Υπουργείο παρέχει απλόχερα ρυθμίσεις που ευνοούν το προσωπικό της ΡΑΕ, εμείς οι έξω δεν βλέπουμε πουθενά διαδικασίες αξιολόγησης του έργου που παράγεται και λογοδοσίας στους φυσικούς εργοδότες της ΡΑΕ που δεν είναι άλλος από την κοινωνία και τους καταναλωτές!!!

  Όπως ανέφερα και στο άρθρο 40 και 41, οι παράγραφοι (γ), (δ), (ε), και (η) ΔΕΝ πρέπει να ορίζονται στον Κανονισμό της ΡΑΕ, αλλά να προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ή να ισχύουν για αυτές οι διατάξεις που διέπουν όλο το δημόσιο

 • 30 Μαΐου 2011, 19:09 | Χριστόδουλος

  διορθώνω τη διατύπωση του Αρθ. 45.2.β

  (η) κάθε ζήτημα σχετικό με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει,

 • 29 Μαΐου 2011, 22:16 | Χριστόδουλος

  H διατύπωση του άρθρου 45 παρ. 1 δίνει την εξουσία στη ΡΑΕ, δηλαδή ουσιαστικά σε πλειοψηφία 4 ανθρώπων, να ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα του προσωπικού και των όρων εργασίας του και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα διαπραγμάτευσης με την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.Συνεπώς η παράγραφος 1 θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της που εκδίδεται από την ίδια κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία συνδικαλιστική ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1876/90 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αρθ.45.2.γ
  1. Μια διασταλτική ερμηνεία της διάταξης αυτής, σε αρμονία με το «γενικό πνεύμα από-ρυθμιστικής ανεξαρτησίας» δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής μη αξιοκρατικών κριτηρίων πρόσληψης, εάν υπάρξει εξαίρεση της ΡΑΕ από το υφιστάμενο καθεστώς για τις προσλήψεις στο δημόσιο (ΑΣΕΠ). Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3812/09 οι ανεξάρτητες αρχές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και ως εκ τούτου οι προσλήψεις γίνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ (εγκύκλιος ΥΠΕΣ με Αρ.Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386 – 20 Ιανουαρίου 2010.
  2. Σύμφωνα με την διατύπωση στο νομοσχέδιο,επίσης, δίδεται η δυνατότητα παρέκκλισης από την κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά τους όρους εργασίας των εργαζομένων.Συνεπώς στο εν λόγω άρθρο πρέπει να απαλειφθούν οι σχετικές προβλέψεις και να επαναδιατυπωθεί:
  (γ)οι ειδικότητες, τα προσόντα, η κατανομή του στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και το Γραφείο Προέδρου
  Αρθ.45.2.δ
  Στην υποπαράγραφο αυτή προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες και να εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η αξιοκρατία κατά την εφαρμογή των διατάξεων, θα πρέπει να γίνει η προσθήκη:
  (δ) οι λεπτομέρειες αναφορικά με το υπηρεσιακό συμβούλιο, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το προσωπικό του Δημοσίου.
  Αρθ. 45.2.ε
  Η διατύπωση αυτή καταργεί την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3839/2010, «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)και λοιπές διατάξεις», παρότι η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652 -16 Απριλίου 2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που κοινοποιεί τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και στις ανεξάρτητες αρχές προβλέπει μεταξύ άλλων: «Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ είτε με βάση ειδικές διατάξεις (π.χ. προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Ανεξάρτητων Αρχών, Διαχειριστικών Αρχών κ.ά.)».
  Επίσης η εφαρμογή του άν λόγω άρθρου, καταργεί την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3801/2009 , τη σχετική εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β. 25/ 12 /οικ.14491 της 23 Ιουνίου 2010 και το ΠΔ 19/2011.
  Σημειωτέον οι διατάξεις αυτές ουδέποτε εφαρμόστηκαν στις Ανεξάρτητες Αρχές και σύμφωνα με την διατύπωση του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν τουλάχιστον στην ΡΑΕ. Αν πράγματι παραμένει η βούληση εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου τότε το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  (ε) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γραμματείας της ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3839/2010 ΦΕΚΑ’Αρ.Φ51, ν. 3801/2009 και ΠΔ.19/2011 όπως ισχύουν.
  Αρθ.45.2.η
  Θεωρώ τέλος αυτονόητη την προσθήκη:
  (η) κάθε ζήτημα σχετικό με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων , του Δημοσίου όπως ισχύει,

 • Γιατί ο κανονισμός να δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ? Για να κατοχυρώνει την γραφειοκρατία και την έλλειψη ευελιξίας και σωρεία προσφυγών για εργατικά στην δικαιοσύνη ? Νομίζω είναι λάθος .