• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ' | 1 Ιουνίου 2011, 14:47

    ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στους ορισμούς που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου θα πρέπει να προστεθούν, χάριν συμφωνίας με τις Οδηγίες 2009/72 και 2009/73, οι κάτωθι ορισμοί: Πελάτης χονδρικής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη μεταπώλησή τους εντός ή εκτός του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο. Τελικός πελάτης: ο πελάτης που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια για δική του χρήση. Μη οικιακός πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια που δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των πελατών χονδρικής. Επιλέγων πελάτης: ο πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράσει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή της επιλογής του. Σύστημα ή Δίκτυο Διανομής: Tο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστημα διανομής φυσικού αερίου. Στους ορισμούς που αναφέρονται στο τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου ο ορισμός ‘Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας’ είναι - εκ παραδρομής - ελλιπής και πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας, και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που ασκεί. Στον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι τελικοί πελάτες. Επίσης πρέπει να προστεθεί στους ορισμούς του τετάρτου μέρους ο ορισμός του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό.