Άρθρο 2 Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του Πρώτου και του Δεύτερου Μέρους του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτών έχουν την ακόλουθη έννοια:

(α) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Μεταφοράς: Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ

(β) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Συστήματος: Τα πρόσωπα που ορίζονται ως διαχειριστές του ΕΣΦΑ και του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 122.

(γ) Δημόσιος Τομέας: Ο κατά τα οριζόμενα την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 τομέας (ΦΕΚ 28 Α`).

(δ) Διασυνδεμένο Σύστημα: Το σύστημα που αποτελείται από αριθμό συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίουΦυσικού Αερίου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μία ή περισσότερες διασυνδέσεις.

(ε) Διαχειριστής Συστήματος Ενέργειας: Ο διαχειριστής του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ, και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(στ) Διαχειριστής Δικτύου Ενέργειας: Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων των Διαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

(ζ) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, καθώς και Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

(η) (θ) Ενεργειακή Πενία:Η κατάσταση των καταναλωτών κατά την οποία αυτοί ευρίσκονται σε δυσχερή θέση, λόγω του χαμηλού εισοδήματος τους, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές τους δηλώσεις, σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση και ειδικών καταστάσεων υγείας, να καλύψουν τις δαπάνες για τις εύλογες ανάγκες εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια ή Φυσικό Αέριο, καθώς οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος τους.

(ι) Ευάλωτοι Πελάτες:Οι ΕπιλέγοντεςΠελάτες που είτε ευρίσκονται σε δυσχερή θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Προμηθευτή, λόγω της οικονομικής κατάστασής τους, είτε εξαρτώνται για λόγους υγείας από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, είτε δυσκολεύονται να διαπραγματευθούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή και να αξιώσουν να δικαιώματά τους απέναντι στον τελευταίο ένεκα αντικειμενικά ιδιαίτερα δυσχερών και αναπότρεπτων κοινωνικών ή ατομικών συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου τους, και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικών μέτρων υποστήριξης και προστασίας, είτε, τέλος, είναι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

(ια) Κλειστά Συστήματα Διανομής Ενέργειας: Το Δίκτυο ΔΔΑ και τα δίκτυα διανομής που ορίζονται με το άρθρο 142.

(ιβ) Σύστημα Μεταφοράς: Τα Συστήματα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)

(ιγ) Οικιακός Πελάτης: ο πελάτης που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια για δική του οικιακή κατανάλωση, αποκλειομένων των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

(ιδ) Πελάτης: Ο Πελάτης Φυσικού Αερίου, ή/και ο Πελάτης ηλεκτρικής ενέργειας.

(ιε) Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Τα 10ετή προγράμματα ανάπτυξης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 119.

(ιστ) Προμήθεια Ενέργειας :Η δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου ή/και η δραστηριότητα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(ιζ). Προμηθευτής:Το φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Ενέργειας.

(ιη) Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων: Τα τιμολόγια για τη χρέωση των Βασικών Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και τα τιμολόγια για τη χρέωση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Για την εφαρμογή του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:

(α) Ανεξάρτητος Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου: Ο ανεξάρτητος διαχειριστής του ΕΣΦΑ που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72.

(β) Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ): Σύστημα Φυσικού Αερίου που δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό.

(γ) Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ): Η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από την πλήρη στοιχειομετρική καύση, με αέρα, ενός (1) κανονικού κυβικού μέτρου Φυσικού Αερίου σε σταθερή απόλυτη πίεση 1,01325 bar, όταν η αρχική θερμοκρασία του καυσίμου μίγματος και η τελική θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης θεωρείται ότι είναι μηδέν (0) βαθμοί Κελσίου και το παραγόμενο, κατά την καύση, νερό βρίσκεται συμπυκνωμένο στην υγρή κατάσταση. Ως κανονικό κυβικό μέτρο νοείται η ποσότητα μάζας Φυσικού Αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325 bar και θερμοκρασίας μηδέν (0) βαθμών Κελσίου, καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου.

(δ) Απευθείας Αγωγοί: Αγωγοί Φυσικού Αερίου, συμπληρωματικοί του ΕΣΦΑ ή άλλου ΑΣΦΑ, τους οποίους κατασκευάζουν οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό των Επιλεγόντων Πελατών τους ή οι Επιλέγοντες Πελάτες για τον εφοδιασμό τους από Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και οι οποίοι δεν εντάσσονται στο ΕΣΦΑ ή σε άλλο ΑΣΦΑ. Οι Απευθείας Αγωγοί αποτελούν ΑΣΦΑ και μπορούν να τροφοδοτούνται από το ΕΣΦΑ, από άλλο ΑΣΦΑ ή από Σύστημα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας.

(ε) Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου: Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης ΥΦΑ και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

(στ) Δηλούμενη Διαμετακόμιση: Η διακίνηση, μέσω του ΕΣΦΑ ή ΑΣΦΑ, Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία δεν παράγεται στην Ελλάδα και προορίζεται για κατανάλωση εκτός Ελλάδας.

(ζ) Διανομή Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω αγωγών, εκτός των αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, με σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας.

(η) Διαχειριστής ΑΣΦΑ: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ.

(θ) Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ): Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 76.

(ι) Διαχωρισμένος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61 και του άρθρου 62 του παρόντος.

(ια) Δίκτυο Διανομής: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης και μετρήσεων, και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για Διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του Φυσικού Αερίου από Σύστημα Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών.

(ιβ) Εγκατάσταση Αποθήκευσης: Εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Ως Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τμήματα των Εγκαταστάσεων ΥΦΑ που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, εξαιρουμένου του μέρους αυτών που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση, επαναεριοποίηση του ΥΦΑ και έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.

(ιγ) Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) : Σταθμός που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, εκφόρτωση και αεριοποίηση του ΥΦΑ και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα της εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση.

(ιδ) Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ): Το Σύστημα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του παρόντος.

(ιε) Έλεγχος: Δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα που, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως μέσω:

(αα) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,

(ββ) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης,

(ιστ) Εποπτικό Συμβούλιο: Το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67.

(ιζ) Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ): Οι εταιρείες που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄).

(ιη) Επιλέγων Πελάτης: Πελάτης που δικαιούται να επιλέγει τρόπο Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(ιθ) Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

(κ) Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας ή όμιλος επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας, όπου

(αα) το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να ασκούν τον Έλεγχο και

(ββ) η εν λόγω επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής, και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας

(κα) Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή όμιλος επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, όπου

(αα) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και

(ββ) η εν λόγω επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Μεταφοράς, Διανομής, ΥΦΑ και αποθήκευσης και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(κβ) Λειτουργός της ΕΑΦΑ: Είναι το νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου.

(κγ) Μεγάλος Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ., ανά θέση κατανάλωσης.

(κδ) Μεταφορά Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω δικτύου αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg με σκοπό την παροχή σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας.

(κε) Οικιακός Πελάτης: Πελάτης που προμηθεύεται Φυσικό Αέριο αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση.

(κστ) Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Η επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου.

(κζ) Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και τουλάχιστον μία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του τομέα του Φυσικού Αερίου.

(κη) Πελάτης: Οποιοσδήποτε προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για δική του χρήση ή, εφόσον δικαιούται, προκειμένου να το μεταπωλήσει εντός ή εκτός του δικτύου στο οποίο είναι εγκατεστημένος, με εξαίρεση τους διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και οι ΕΠΑ.

(κθ) Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσικού Αερίου που μετράται σε μεγαβατώρες (MWh) Α.Θ.Δ., εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.

(λ) Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ: Το πρόγραμμα που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 71.

(λα) Προμήθεια: Η πώληση Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.

(λβ) Προμηθευτής: Το φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(λγ) Συνδεδεμένη Επιχείρηση: Οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κν 2190/1920 ή οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους ίδιους μετόχους.

(λδ) Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Οι αγωγοί και οι κλάδοι πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, οι εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης, που απαιτούνται για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σημεία έγχυσης προς άλλο Σύστημα Φυσικού Αερίου, Δίκτυο Διανομής ή εγκαταστάσεις Πελατών.

(λε) Σύστημα Φυσικού Αερίου: Τα συστήματα Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ, οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.

(λζ) Υπεύθυνος Συμμόρφωσης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διορίζεται για τον έλεγχο συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ προς το πρόγραμμα συμμόρφωσης που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70.

(λστ) Φυσικό Αέριο: Το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο – ΥΦΑ).

(λη) Χρήστης: Οποιοσδήποτε δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για τη χρήση Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 1. Για την εφαρμογή του Τέταρτου Μέρους του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:

  (α) Αποκεντρωμένη Παραγωγή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες παραγωγής που συνδέονται στο δίκτυο διανομής.

  (β) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

  (γ) Απευθείας γραμμή: η γραμμή ηλεκτρικής ενεργείας η οποία συνδέει μια απομονωμένη μονάδα παραγωγής με έναν απομονωμένο πελάτη είτε η γραμμή ηλεκτρικής ενεργείας η οποία συνδέει έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενεργείας με μία επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και τελικούς πελάτες. Οι απευθείας γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής.

  (δ) Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.

  (ε) ασφάλεια: νοείται τόσο η ασφάλεια του εφοδιασμού και της παροχής ηλεκτρικής ενεργείας, όσο και η τεχνική ασφάλεια.

  (στ) Αυτοπαραγωγός, είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση. και διοχετεύει τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας αυτής στο σύστημα μεταφοράς ή στο δίκτυο διανομής.

  (ζ) Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών: η διαδικασία με την οποία καλύπτονται προγραμματισμένες πρόσθετες ανάγκες και ανάγκες αντικατάστασης δυναμικού με προμήθειες από νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής.

  (η) Διανομή ηλεκτρικής ενεργείας: η μεταφορά μέσω δικτύου διανομής υψηλής, σε περίπτωση που έχει ειδικά καθορισθεί ότι ανήκουν στο δίκτυο διανομής, μέσης και χαμηλής τάσης της ηλεκτρικής ενεργείας που εγχέεται σε αυτό από το διασυνδεδεμένο με αυτό σύστημα μεταφοράς και τις μονάδες παραγωγής που συνδέονται άμεσα στο δίκτυο διανομής με σκοπό την παράδοσή της σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της προμήθειας.

  (θ) διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας: ένα σύνολο συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μία ή περισσότερες διασυνδέσεις.

  (ι) διασύνδεση: είναι οι γραμμές, οι εγκαταστάσεις και οι μετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς από ή προς την ελληνική επικράτεια. καθώς και με το Δίκτυο Διανομής.

  (ια) Διαχειριστής δικτύου διανομής: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την παροχή πρόσβασης σε πελάτες και παραγωγούς που συνδέονται σε αυτό και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου διανομής σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα δίκτυα διανομής και συστήματα μεταφοράς, και για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών διανομής ηλεκτρικής ενεργείας.

  (ιβ) Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για την μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας.

  (ιγ) Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών : Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του Αρθρου Πρώτου του ν 2333 1995 (ΦΕΚ 202 Α) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός Διανομής της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2773/1999″.

  (ιδ) Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι καθεμία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

  (ιε) Έλεγχος: Δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα που, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως μέσω:

  (αα) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,

  (ββ) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης,

  (ιστ) Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Οριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο δίκτυο διανομής των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ συστήματος και δικτύου διανομής καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ και γνώμη των Κυρίων του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ.

  (ιζ) Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ): είναι οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε έναν άλλο ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Τα έργα διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το ΕΣΜΗΕ εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ. Στο Σύστημα Μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Διανομής, καθώς και τα δίκτυα των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

  (ιη) ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης: η συνολική ή ολοκληρωμένη προσέγγιση στόχος της οποίας είναι να επηρεάσει την ποσότητα και τον χρονικό προγραμματισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενεργείας και των φορτίων αιχμής, δίνοντας το προβάδισμα στις επενδύσεις για μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας ή άλλα μέτρα όπως οι συμβάσεις προμήθειας με δικαίωμα διακοπής, έναντι των επενδύσεων για την αύξηση του δυναμικού παραγωγής, εάν οι πρώτες από τις προαναφερόμενες επενδύσεις αποτελούν την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη εναλλακτική λύση, λαμβανομένων υπόψη του θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου που προκύπτει από τη μειωμένη κατανάλωση ενεργείας και των συναφών πτυχών της ασφάλειας του εφοδιασμού και του κόστους διανομής.

  (ιθ) Επικουρική υπηρεσία: κάθε υπηρεσία που είναι αναγκαία για τη διαχείριση συστήματος μεταφοράς ή δικτύου διανομής, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.

  (κ) επιλέγων πελάτης: ο τελικός πελάτης που είναι ελεύθερος να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή της επιλογής του.

  (κα) επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες: ηλεκτρικής ενεργείας, και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που ασκεί. Στον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι τελικοί πελάτες.

  (κβ) κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας ή όμιλος επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας, στον οποίο το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και όπου η εν λόγω επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής, και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας.

  (κγ) μη οικιακός πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια η οποία δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των πελατών χονδρικής.

  (κδ) Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός: ο προγραμματισμός των επενδυτικών αναγκών όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής σε μακροπρόθεσμη βάση, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενεργείας στο σύστημα και να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πελατών.

  (κε) Μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας: η μεταφορά μέσω συστήματος υπερυψηλής και υψηλής τάσης .της ηλεκτρικής ενεργείας που παράγεται από μονάδες παραγωγής που συνδέονται άμεσα σε αυτό, καθώς και αυτής που εγχέεται σε αυτό μέσω των διασυνδέσεών του με όμορα συστήματα μεταφοράς με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες άμεσα συνδεδεμένους στο σύστημα αυτό, σε όμορα συστήματα μεταφοράς με τα οποία διασυνδέεται και σε δίκτυα διανομής, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της προμήθειας.

  (κστ) Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, είναι τα νησιά της ελληνικής επικράτειας; tων οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής της ηπειρωτικής χώρας.

  (κζ) Μη Επιλέγων Πελάτης, είναι το πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για δική του αποκλειστικά χρήση.

  (κη) Μικρό απομονωμένο σύστημα: είναι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh. και στο οποίο ποσοστό κάτω του 5 % της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση με άλλα συστήματα.

  (κθ) οικιακός πελάτης: ο τελικός πελάτης που προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του οικιακή κατανάλωση, αποκλειομένων των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

  (λ) ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωμένη.

  (λα) Οριζόντια ολοκληρωμένη επιχείρηση: η επιχείρηση που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής με σκοπό την πώληση, ή μεταφοράς, ή διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας, και μια δραστηριότητα εκτός του τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας.

  (λβ) παράγωγο ηλεκτρικής ενεργείας: χρηματοπιστωτικό μέσο που προσδιορίζεται στα σημεία 5, 6 ή 7 του τμήματος Γ του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [OJL 145, 30.4.2004, p.1], όπου το μέσο αυτό σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια.

  (λγ) Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

  (λδ) πελάτης χονδρικής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη μεταπώλησή της εντός ή εκτός του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένος.

  (λε) Πελάτης: ο πελάτης χονδρικής ή ο τελικός πελάτης ηλεκτρικής ενεργείας· (λστ) Προμήθεια: η πώληση, συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης, ηλεκτρικής ενεργείας σε πελάτες.

  (λζ) Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.

  (λη) σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας: η σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενεργείας, μη συμπεριλαμβανομένου παραγώγου ηλεκτρικής ενεργείας.

  (λθ) Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε του κ ν 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.

  (μ) τελικός πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του χρήση.

  (μα) Χρήστης συστήματος: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια ένα σύστημα μεταφοράς ή δίκτυο διανομής ή που τροφοδοτείται από ένα τέτοιο σύστημα ή δίκτυο.

Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων του Τέταρτουτου Μέρους του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α’), όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) – του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο – και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση Οδηγιών 2009/72,73) και άλλες Διατάξεις».

  Καταρχάς θα θέλαμε να πούμε ότι η Συνομοσπονδία με χαρά διαπιστώνει την καλοπροαίρετη προσπάθεια του συντακτών του Σχεδίου Νόμου να συμπεριλάβουν τη διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας.

  Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε τα εξής:
  α) ότι δεν έχουν οριστεί με ορθό τρόπο οι κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.

  β) ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στους «ευάλωτους καταναλωτές» οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες παιδιών/ατόμων με αναπηρία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις νοικοκυριών που έχουν παιδιά ή άτομα με αναπηρία που ακόμη και εάν το δηλωμένο εισόδημά τους δεν είναι τόσο χαμηλό ώστε να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των πελατών που πλήττεται από την ενεργειακή πενία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το πραγματικό εισόδημά τους είναι πολύ πιο χαμηλό από το δηλωθέν λόγω του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται η αναπηρία (π.χ. εξαιτίας της έλλειψης δημόσιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αποκατάστασης, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια να απευθύνονται πολλές φορές σε αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας, των οποίων το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό).

  γ) ότι δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προκειμένου τόσο οι υπηρεσίες εξυπηρέτησής τους να είναι προσβάσιμες στους πελάτες με αναπηρία, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν να μην αποκλείουν από τη χρήση τους τα άτομα με αναπηρία ως εργαζόμενους σε αυτές στη βάση των επιταγών του Ν/3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16/Α΄- 27/01/2005). Επίσης στη βάση των επιταγών του προαναφερθέντος Νόμου θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο επιλογής των εταιριών ενεργειακής δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις διαδικασίες /πολιτικές επιλογής και απασχόλησης προσωπικού.

  1.Στο Άρθρο 2 «Ορισμοί»:
  – στην παρ. 1 να προστεθούν οι παρακάτω ορισμοί:

  «Ηλεκτρονική προσβασιμότητα: Με τον όρο ‘ηλεκτρονική προσβασιμότητα’ νοείται ότι, στη χρήση μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή ψηφιακού περιεχομένου για κάθε εργασία που ο κάθε χρήστης εκτελεί, και ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων ικανοτήτων ή περιορισμών του χρήστη λόγω αναπηρίας, υπάρχει τουλάχιστον μια αλληλουχία από ενέργειες εισόδου/εξόδου που οδηγεί στην αποτελεσματική ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Η μη εφαρμογή ηλεκτρονικής προσβασιμότητας συνιστά άμεση διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία είτε ως εξυπηρετούμενων, είτε ως εργαζόμενων και υποψήφιων εργαζόμενων στη βάση των επιταγών του άρθρου 10 «Εύλογες Προσαρμογές» του Νόμου 3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16/Α΄- 27/01/2005)».

  Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης, και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας.

  – τα εδάφια η-θ) και ι) της παρ. 1 να διαμορφωθούν ως εξής :
  «(η) (θ) Ενεργειακή Πενία: Η κατάσταση των καταναλωτών κατά την οποία αυτοί ευρίσκονται σε δυσχερή θέση, λόγω του χαμηλού εισοδήματος τους, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές τους δηλώσεις, σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση και ειδικών καταστάσεων υγείας ή αναπηρίας, να καλύψουν τις δαπάνες για τις εύλογες ανάγκες εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια ή Φυσικό Αέριο, καθώς οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος τους».
  «(ι) Ευάλωτοι Πελάτες: Οι Επιλέγοντες Πελάτες που είτε ευρίσκονται σε δυσχερή θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Προμηθευτή, λόγω της οικονομικής κατάστασής τους, είτε εξαρτώνται για λόγους υγείας ή αναπηρίας από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, είτε δυσκολεύονται να διαπραγματευθούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή και να αξιώσουν να δικαιώματά τους απέναντι στον τελευταίο ένεκα αντικειμενικά ιδιαίτερα δυσχερών και αναπότρεπτων κοινωνικών ή ατομικών συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου τους, και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικών μέτρων υποστήριξης και προστασίας, είτε, τέλος, είναι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά».

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:40 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Προτείνεται όπως οι ορισμοί του σχεδίου νόμου που ενσωματώνει την Ευρωπαική Οδηγία 73/2009, ταυτιστούν με τους αντίστοιχους της Οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαφορετικές ερμηνείες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ορισμοί «Έλεγχος», «Προμήθεια» και «Συνδεδεμένη Επιχείρηση».

 • 2 Ιουνίου 2011, 16:09 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Τελικός πελάτης
  Να προστεθεί ο ορισμός στο Άρθρο 2 στο Τρίτο Μέρος:
  τελικός πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
  προμηθεύεται φυσικό αέριο αποκλειστικά για δική του χρήση.

 • 2 Ιουνίου 2011, 16:28 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  2. (κγ) Μεγάλος πελάτης

  Πρόταση τροποποίησης ως εξής:
  Μεγάλος Πελάτης: Τελικός πελάτης ο οποίος προμηθεύεται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ., ανά θέση κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένης της θέσης κατανάλωσης της δικής του ιδιοκτησίας, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92.

  Τεκμηρίωση
  Προτείνεται ως Μεγάλος πελάτης να ορίζεται εκείνος με ιδία κατανάλωση τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ. ο οποίος και δύναται να μεταπωλεί σε άλλον επιλέγων πελάτη με την ιδιότητά του αυτή.
  Εφόσον η κατανάλωση κάποιου νομικού προσώπου είναι μηδέν ή δεν υπερβαίνει τις 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ. τότε αυτός δύναται να πουλά σε επιλέγοντες πελάτες με την ιδιότητά του ως Προμηθευτής αφού δηλαδή αιτηθεί και αποκτήσει σχετική Άδεια Προμήθειας.
  Να προστεθεί ο όρος Τελικός ώστε να είναι σαφές ότι θα θεωρείται Μεγάλος Πελάτης μόνο εκείνος για τον οποίο ισχύει η σχετική συνθήκη (ιδιοκατανάλωση τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ ανά θέση κατανάλωσης).

 • 2 Ιουνίου 2011, 16:26 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  2. (ιη) Επιλέγων πελάτης

  Πρόταση τροποποίησης ως εξής:
  Επιλέγων Πελάτης: Πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από τον προμηθευτή της επιλογής του σύμφωνα με άρθρο 91.

  Τεκμηρίωση
  Προτείνεται ο ορισμός της οδηγίας 2009/73 καθώς είναι πιο σαφής. Ως έχει και σύμφωνα με ορισμούς, ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να επιλέγει τρόπο (προμήθειας) «πώλησης φυσικού αερίου σε πελάτες» ενώ προτείνεται: «Πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από τον Προμηθευτή της επιλογής του.» δηλαδή ο Επιλέγων Πελάτης να «είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από (Προμηθευτή) «φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου» της επιλογής του.

 • 2 Ιουνίου 2011, 16:02 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  2 (ιε) Έλεγχος

  Να οριστεί ο άμεσος και έμμεσος έλεγχος σε εταιρεία.

  Έμμεσος έλεγχος ασκείται μέσω όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ΔΕΠΑ_ΔΕΣΦΑ_ΕΠΑ. Οι όροι «άμεσος» και «έμμεσος» έλεγχος επαναλαμβάνονται στο σώμα του κειμένου.

 • 2 Ιουνίου 2011, 16:24 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  2 (ιβ) Εγκατάσταση αποθήκευσης

  Να διευκρινιστεί ποια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.

 • 2 Ιουνίου 2011, 16:46 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1 (ι) Ευάλωτοι πελάτες
  Πρόταση τροποποίησης ως εξής:
  Οι Επιλέγοντες Πελάτες που είτε ευρίσκονται σε δυσχερή θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Προμηθευτή, λόγω της οικονομικής κατάστασής τους, είτε εξαρτώνται για λόγους υγείας από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, είτε, τέλος, είναι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

  Τεκμηρίωση
  Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης πρότασης καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ενός καταναλωτή. Παράλληλα, δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο στην οδηγία ενώ προβλέπονται οι υπόλοιπες περιπτώσεις δηλαδή οι πελάτες των απομακρυσμένων περιοχών, οι πελάτες με οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.

 • Πρέπει να διευκρινιστεί αν ο μη οικιακός πελάτης που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, απολαμβάνει των ίδιων δικαιωμάτων και προστασίας όπως ο οικιακός καταναλωτής

 • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Στους ορισμούς που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου θα πρέπει να προστεθούν, χάριν συμφωνίας με τις Οδηγίες 2009/72 και 2009/73, οι κάτωθι ορισμοί:

  Πελάτης χονδρικής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη μεταπώλησή τους εντός ή εκτός του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο.

  Τελικός πελάτης: ο πελάτης που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια για δική του χρήση.

  Μη οικιακός πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια που δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των πελατών χονδρικής.

  Επιλέγων πελάτης: ο πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράσει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή της επιλογής του.

  Σύστημα ή Δίκτυο Διανομής: Tο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστημα διανομής φυσικού αερίου.

  Στους ορισμούς που αναφέρονται στο τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου ο ορισμός ‘Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας’ είναι – εκ παραδρομής – ελλιπής και πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

  Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας, και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που ασκεί. Στον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι τελικοί πελάτες.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί στους ορισμούς του τετάρτου μέρους ο ορισμός του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής:

  Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό.