• Σχόλιο του χρήστη 'παπαθεοδωρίδης' | 2 Ιουνίου 2011, 12:02

    1. Αυτό που παρατηρείται στην παρούσα διαβούλευση είναι η προσπάθεια περαιτέρω ανεξαρτοποίησης μιας διοικητικής αρχής χωρίς όμως παράλληλα να θεσπίζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου της αρχής αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεών της. Διαβάζοντας προσεκτικά όλα τα άρθρα που αφορούν στην ΡΑΕ (νομικό καθεστώς αυτής, αρμοδιότητες, οικονομικές απολαβές των μελών της ΡΑΕ αλλά και των στελεχών της κλπ), διαπιστώνει κανείς ότι η ΡΑΕ θεωρεί ότι η ανεξαρτησία της σημαίνει έλλειψη μηχανισμών ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της . Όμως, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί ελέγχου κάθε ανεξάρτητης αρχής, οι οποίοι αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της, ο οποίος έλεγχος δεν θα πρέπει να είναι μόνο κατασταλτικός (πχ. υποβολή έκθεσης πεπραγμένων στην βουλή) αλλά και προληπτικός. Εντούτοις, από κανένα άρθρο του παρόντος νόμου δεν προκύπτει η υποχρέωση της ΡΑΕ να λογοδοτεί για την οικονομική διαχείριση των τεράστιων κονδυλίων που εισπράττει από την διαχείριση των δημοσίων πόρων (πχ. άδειες για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων, τέλη κλπ), και να αποδίδει ένα σημαντικό μέρος των τεράστιων αποθεματικών της στο Κράτος ως δημόσιο έσοδο, όπως κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές (ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι τυπικός και κατασταλτικός). Μπορεί η ΡΑΕ να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες, πόσα χρήματα εισέπραξε ως δημόσιο έσοδο, πόσα χρήματα δαπάνησε για τις ‘λειτουργικές’ της ανάγκες και πόσα απέδωσε όλα αυτά τα χρόνια στο Κράτος διαχειριζόμενη τους εθνικούς ενεργειακούς πόρους; 2. Αυτό που πρέπει να διέπει τον παρόντα νόμο ως αρχή είναι ότι η ΡΑΕ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ως διοικητική αρχή διέπεται από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου (βλ. έλεγχος νομιμότητας) και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και ότι η ανεξαρτησία της πρέπει να συνοδεύεται από την θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της νομιμότητας των πράξεών της. Επιπλέον, ως διοικητική αρχή, διεπόμενη από τις διατάξεις που διέπουν τα διοικητικά όργανα, ανήκει στο ευρύτερο Δημόσιο. Άλλωστε και τα μέλη της προτείνονται από τον αρμόδιο Υπουργό. Επομένως, οι κανόνες που ισχύουν για τον Δημόσιο τομέα, μεταξύ αυτών και το ‘πλαφόν’ των αποδοχών, ισχύουν και για τα μέλη και το προσωπικό της ΡΑΕ, όπως ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Οποιαδήποτε προσπάθεια διαφοροποίησής της ΡΑΕ από τις άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές συνιστά διακριτική μεταχείριση εις βάρος τον άλλων αρχών, οι οποίες θα έχουν και κάθε λόγο να προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια ζητώντας ίση μεταχείριση.