Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).
 2. Οι δραστηριότητες της παραγωγής, της προμήθειας, της μεταφοράς και της διανομής Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της αποθήκευσης και της υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της αεριοποίησης υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους.
 • 5 Ιουνίου 2011, 19:47 | ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  κρινεται αναγκαιο η εισαγωγή και η προβλεπόμενη στο Άρθρο 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/1999) περιουσία-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, επιμεριζόμενη ανάλογα με την ασφαλιστική υποχρέωση έναντι των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν σε έκαστη των εταιρειών

 • 5 Ιουνίου 2011, 09:42 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην παραγωγή και κυρίως την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας έχει αντιμετωπιστεί, για πάνω από δεκαετία, στη χώρα μας ως μια τυπική και ατελής διαδικασία ενσωμάτωσης των ελάχιστων απαιτήσεων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η φοβική αντιμετώπιση ενάντια στην έννοια της απελευθέρωσης οφείλεται –πέραν των υπολοίπων – και στην έλλειψη εμπιστοσύνης ότι η χώρα μπορεί να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη επιλογή και την προστασία του καταναλωτή μέσω του υγιούς ανταγωνισμού. Από την άποψη αυτή, η απλή αποκρατικοποίηση δεν είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε καν προτεραιότητα. Αντιθέτως, πρώτιστη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα λειτουργούν οι παίκτες, είτε ανήκουν στο Δημόσιο είτε είναι ιδιώτες.

  Ειδικά για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απελευθέρωση σημαίνει ανταγωνισμός επιχειρήσεων και ανταγωνισμός καυσίμων και μορφών ενέργειας σε ένα ισότιμο και διαφανές περιβάλλον τιμών ενέργειας που αντανακλούν το πλήρες κόστο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι Α.Π.Ε. αποδεικνύονται πολύ φτηνές και ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Ακόμα και χώρες που έχουν ισχυρά συμφέροντα στα καύσιμα (π.χ. Η.Π.Α.), παραδέχονται ότι αν αρθούν οι θηριώδεις ασύμμετρες επιδοτήσεις που απολαμβάνει η ηλεκτροπαραγωγή από καύσιμα (ορυκτά και πυρηνικά), τότε η οικονομική ανταγωνιστικότητα των Α.Π.Ε. θα είναι ακόμα πιο φανερή.

  Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί άμεσα σε ένα τέτοιο διαφανές περιβάλλον και να άρει όλες τις στρεβλώσεις που έχουν σωρεύσει ελλείμματα στο ΔΕΣΜΗΕ και άδικα βάρη στον καταναλωτή. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται ήδη από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν άμεσα τις Α.Π.Ε. και έχουν ως ακολούθως:

  1. Δικαστικός έλεγχος αδειών παραγωγής

  Η Ρ.Α.Ε. έλαβε για πρώτη φορά εξουσία χορήγησης αδειών παραγωγής με τον νόμο 3851/2010 που τροποποίησε τον ν. 3468/2006 και ανάθεσε στη Ρ.Α.Ε. την αρμοδιότητα χορήγησης και τροποποίησης των αδειών παραγωγής. Κατά τη διαβούλευση του ν.3851/2010 είχε συζητηθεί εκτενώς και είχε κριθεί σκόπιμο οι άδειες παραγωγής για Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ –αν και χορηγούνται πλέον από τη Ρ.Α.Ε.- να προσβάλλονται απευθείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να μην παρατείνονται επί πολλά έτη οι εκκρεμοδικίες εξαιτίας της χρονοβόρου διαδικασίας που ίσχυε και ισχύει για τις λοιπές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. και η οποία πλέον, με την προτεινόμενη διάταξη, καταλαμβάνει όλες τις αποφάσεις της περιλαμβανομένων των αδειών και φυσικά των αδειών παραγωγής από Α.Π.Ε..

  Οι προθεσμίες της παρ. 2 του αρ. 33 του σχεδίου νόμου δεν εκτιμάται ότι μπορεί να επιλύσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα αφού ούτως ή άλλως υπόκεινται σε γενικές αιρέσεις και διότι ακόμα και αν εφαρμοστούν (πράγμα καθόλου βέβαιο) οδηγούν σε μακρά αναμονή.
  Έτσι οι ανωτέρω διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου αντιστρέφουν πλήρως τις προϋφιστάμενες αντίστοιχες διατάξεις του ν.2773/1999 τις οποίες εισήγαγε ο ν.3851/2010. Συγκεκριμένα, οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3851/2010 τροποποίησαν τις σχετικές διατάξεις του άρ. 5 του ν.2773/1999 αναφέροντας:
  8. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
  «η. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.»
  9.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
  «6. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε., πλην εκείνων που προβλέπονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, χωρεί αίτηση αναθεώρησης.»
  β. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.»

  Θα πρέπει να εξηγηθεί η σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής λιγότερο από ένα έτος μετά το ν.3851/2010. Ζήτημα επίσης τίθεται με την πιθανή διαφορετική αντιμετώπιση αδειών που θα έχουν εκδοθεί πριν τη ψήφιση του νέου σχεδίου (και που θα έχουν ή δεν θα έχουν προσβληθεί) και αυτών που θα εκδίδονται μετά αναλόγως.

  Σε κάθε περίπτωση ζητούμε:
  1. Να διατηρηθεί για τις άδειες παραγωγής από Α.Π.Ε. το καθεστώς που εισήγαγε ο ν.3851/2010 και να συνεχίσουν να υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να αποφευχθούν μακροχρόνιες εκκρεμοδικίες.
  2. Να εξεταστεί η εισαγωγή κανόνων ευθύνης για όσους καταχρηστικά στρέφονται ενάντια σε νόμιμες επενδύσεις και δεν δικαιώνονται από το Δικαστήριο ώστε να μπορούν αυτές οι ευθύνες να αναζητηθούν. Τέτοιες ή ανάλογες διατάξεις (π.χ. εξορθολογισμός του ύψους των τελών αίτησης ακύρωσης) θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του πλήθους και κυρίως των αιτιών των προσφυγών.

  2. Κριτήρια χορήγησης αδειών παραγωγής

  Παρά την επιφύλαξη της παρ. 1 που εξαιρεί τις Α.Π.Ε. από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, προκαλεί απορία η εισαγωγή διατυπώσεων η ερμηνεία και εφαρμογή των οποίων προκαλούν ήδη προβλήματα στην ανάπτυξη και καθιστούν τις επενδύσεις αντικείμενο εκβιασμού. Η άδεια παραγωγής είναι μια άδεια σκοπιμότητας και δεν μπορεί να ενσωματώσει στοιχεία που εξετάζονται σε άλλα στάδια της διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές. Τα στοιχεία (δ) και (ε) πρέπει να διαγραφούν και φυσικά ανάλογη τροποποίηση πρέπει να γίνει στο ν.3468/2006.

  3. Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ στην κατανομή του φορτίου, την εκκαθάριση της αγοράς και τις συμβάσεις πώλησης

  Από τις διατυπώσεις του σχεδίου νόμου φαίνεται ότι διασπάται η συνέχεια και η αρμοδιότητα άσκησης συναφών αντικειμένων που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς, από τα οποία άλλα ανατίθενται στον ΑΔΜΗΕ και άλλα στο ΛΑΓΗΕ. Έτσι διαμορφώνεται καθεστώς μερικής επικάλυψης των αρμοδιοτήτων του νέου Διαχειριστή Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) που προέρχεται κατά βάση από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ και του δραστικά συρρικνού¬μενου ΔΕΣΜΗΕ που, με την επωνυμία ΛΑΓΗΕ, θα αποτελέσει εφεξής έναν περιο¬ρι-σμένης εμ¬βέ¬λειας market operator.

  Έτσι ενδεικτικά ο ΑΔΜΗΕ:
  • καταρτίζει το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το σύστημα, προσδιορίζει την χρήση των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα μεταφοράς και κατανέμει σε πραγματικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος νόμου (αρ. 105, παρ. 2.στ)
  • υπολογίζει την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (αρ. 105, παρ. 2.ιζ)
  • διενεργεί την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης σε συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ και τους Διαχειριστές του ΕΔΔΗΕ (αρ. 105, παρ. 2.ιη).
  • του ανατίθενται η δραστηριότητα της εκκαθάρισης των αποκλίσεων και το σύνολο σχεδόν της δραστηριότητα εμπορικών και ρυθμιζόμενων θεμάτων η οποία διασπάται (αρ. 110, παρ. 1.γ και δ).

  Ο ΛΑΓΗΕ:
  • διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό: προγραμματίζει τις εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο και από το Σύστημα, υπολογίζει την Οριακή Τιμή Συστήματος και εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ (αρ. 129. παρ. 2.α).
  • συνάπτει τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις μονάδες Α.Π.Ε. (αρ. 129. παρ. 2.θ).
  • διενεργεί τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου (αρ. 129. παρ. 2.ι).

  Η διάσπαση αυτή του αντικειμένου θα προκαλέσει οπωσδήποτε λειτουργικές αδυναμίες.

  Οι αρμοδιότητες που παραμένουν στον ΑΔΜΗΕ είναι εξαιρετικής και ίσως μεγαλύτερης ακόμα σημασίας για την ορθολογική και διαφανή λειτουργία της αγοράς και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που μετέχουν σε αυτή. Υπό την έννοια αυτή ο τίτλος «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό ρόλο του νέου ΔΕΣΜΗΕ (δηλ. του ΛΑΓΗΕ).

  Ένα (και ίσως το μόνο) πρακτικό αποτέλεσμα που διαφαίνεται μέσα από αυτό το εφεύρημα είναι η ανάθεση στον ΛΑΓΗΕ των συμβάσεων Α.Π.Ε. και της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 155 για τη χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ αισθάνεται ότι απαλλάσσεται από ένα έλλειμμα από το οποίο έχει ήδη ωφεληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς φυσικά να ευθύνεται η ίδια για αυτό αλλά αξιοποιώντας τις τραγικές στρεβλώσεις της αγοράς και του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε..

  Περαιτέρω, η μεταφορά των συμβάσεων πώλησης στον ΛΑΓΗΕ θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί ως προς τις συνέπειες που θα επιφέρει στην αξιοπιστία των συμβάσεων αυτών και στην επάρκεια τους να αποτελούν εγγυήσεις τραπεζικής χρηματοδότησης (bankability). Μια τέτοια αξιολόγηση είναι απαραίτητη και θα έπρεπε να έχει γίνει εξαιτίας της κεφαλαιώδους σημασίας που έχουν οι συμβάσεις αυτές στην ανάπτυξη και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης.

  Ζητούμε να μας γνωστοποιηθεί εάν έχει υπάρξει από την Κυβέρνηση ή τη Ρ.Α.Ε. τέτοια αξιολόγηση και ποια τα αποτελέσματά της. Αν και επιφυλασσόμαστε για την οριστική μας θέση μετά από μια πιο αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση από την Κυβέρνηση επ’ αυτού του θέματος, φρονούμε ότι ίσως να ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι συμβάσεις πώλησης Α.Π.Ε. να υπογράφονται με τον ΑΔΜΗΕ ο οποίος –όπως φαίνεται και από τις αρμοδιότητές του- διατηρεί κομβικό και σημαντικότατο ρόλο στην λειτουργία της αγοράς.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την απρόσκοπτη εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, που θα παρέχουν την αναγκαία ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις χρηματοδοτούσες τράπεζες.

  4. Ειδικός Λογαριασμός άρθρου 155

  Η εισαγόμενη διάταξη του αρ. 155 διαιωνίζει το λανθασμένο τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους του σημείου (γ). Το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. όπως υπολογίζεται σήμερα οδηγεί σε υπερβολική και τεχνητή υπερτίμησή του. Ο καταναλωτής πληρώνει λεφτά τα οποία δεν διατίθενται υπέρ των Α.Π.Ε. αλλά χάνονται στον καιάδα των τραγικών στρεβλώσεων της αγοράς. Αν όλα τα λεφτά που πλήρωσε ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια ως Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. διοχετεύονταν αποκλειστικά και μόνο υπέρ των Α.Π.Ε., ο ΔΕΣΜΗΕ δεν θα είχε έλλειμμα. Αυτός ο στρεβλός τρόπος υπολογισμού πρέπει να διορθωθεί έστω και μερικώς.

  Σε μια πρώτη απλή προσέγγιση, χωρίς να τίθενται καθόλου ζητήματα για το πώς μειώνεται η ΟΤΣ από τις Α.Π.Ε. ή για το αν η ΟΤΣ υπολογίζεται τίμια και διαφανώς ή άλλα θέματα εφεδρείας, διαθεσιμότητας ισχύος, λειτουργίας της αγοράς διμερών συμβάσεων ΔΙ κλπ., το γεγονός είναι ότι σήμερα για κάθε MWh Α.Π.Ε. που παράγεται στο Σύστημα, οι Προμηθευτές πληρώνουν στον Ειδικό Λογαριασμό μόνο την ΟΤΣ σύμφωνα με το σημείο α της παρ. 2. Αντίθετα, αν αυτή η MWh δεν παραγόταν από Α.Π.Ε. αλλά από το συμβατικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής οι Προμηθευτές θα επιβαρύνονταν ένα σημαντικά αυξημένο κόστος, μεγαλύτερο από την ΟΤΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 353/2010 της Ρ.Α.Ε. το μέσο κόστος παραγωγής-αγοράς-εμπορίας της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο είναι 66,4 €/ΜWh. Φυσικά οι διάφοροι προμηθευτές (περιλαμβανομένης της ΔΕΗ) αντιμετωπίζουν και αρκετά άλλα κόστη τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στον παραπάνω υπολογισμό.

  Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε να υπάρξει τουλάχιστον μια μικρή και μερική διόρθωση του στρεβλού τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους και προτείνουμε την εξής διατύπωση του σημείου α:
  (α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στο Σύστημα η οποία παράγεται από τις μονάδες που εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν.3468/2006 όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο κόστος των Προμηθευτών για την άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.(Η ακριβής διατύπωση και ορολογία, αν θεωρηθεί ότι δεν είναι επαρκώς περιγραφική, μπορεί να αναζητηθεί σε συνεργασία με τα αρμοδιότερα νομικά τμήματα της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ, ώστε να απεικονίζεται αποτελεσματικότερα το ζητούμενο που κινείται στο πνεύμα της 353/2010 γνωμοδότησης της ΡΑΕ.)

  Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε ότι με την προτεινόμενη αλλαγή θα ανακουφιστεί έστω και ελάχιστα ο καταναλωτής που θα σταματήσει να διπλοπληρώνει ένα μέρος του Ειδικού Τέλους.

  Τέλος, ζητούμε να υπάρξει διάκριση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ και διαχείριση των σχετικών πληρωμών σε διαφορετικούς ειδικούς λογαριασμούς ώστε να υπάρχει διαφανής και αξιόπιστη ενημέρωση του καταναλωτή.

 • 4 Ιουνίου 2011, 23:16 | ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  1) το νομοσχεδιο βαζει χρονικούς περιορσμούς κατά τη μεταβαση του προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΉ ΔΙΑΜΟΜΗΣ).κρινεται αναγκαιο να απαληφθούν οι περιορισμοί, ώστε το προσωπικό να μπορεί απο την μητρική να μετατίθεται στο ΔΕΔΔΗΕ και το αντίστροφο αφου θα υπάγονται στον όμιλο ΔΕΗ
  2) Επισης είναι αναγκαιο οι υπηρσίες που θα πραγματοποιεί η μητρική προς τον ΔΕΔΔΗΕ να υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρώνονται απο τη μητρική, ώστε να μην έχουμε υποχρεωτικές μστακινήσεις, τόσο του προσωπικού όσο και την δημιουργεία νεων κλάδων όπως επι παραδειγματι είναι η εκπαιδευση του προσωπικού. ιδιαίτερα το αντικείμενο αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πραγματοποιείται απο τη διευθνση επαυδευσης της μητρικής που βεβαιως διαθέτει η ΔΕΗ
  3)Η ΡΑΕ στο παρόν νομοσχέδιο γίνεται υπουργος με τεράστιες υπερεξουσιες κάτι που έρχεται σε άντιθεση με την κοινοτική οδηγία 72/2009. Αυτό θέτει πολιτειακό προβλημα για την ίδια την δημοκρατία αφόυ δε θα διοικεί η εκάστοτε κυβέρνηση που ψήφισαν οι πολίτες, αλλά η ΡΑΕ.
  4) το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό να ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα ΔΕΗ προκείμενου να υπάρξει ενίσχυση του φόρεα όπως έγινε και με τον Ν.2773 και τη δημιουργεία του ΔΕΣΜΗΕ, ενώ πρεπει να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του ιδίου νομου για την επιβολή διοδίων στο συστημα μεταφορας προς ενίσχυση του ασφαλιστικου των εργαζομενων στον ομιλο ΔΕΗ.
  5) Δεν γίνεται καμία αναφορά στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό και στο τελευταιο καταφύγιο με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να εξακολουθεί να πληρώνει το μάρμαρο και ηχώρα να κινδυνεύει να βυθιστεί στο σκοτάδι.

 • 4 Ιουνίου 2011, 09:22 | Ευάγγελος Λεκατσάς

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

  Το μοντέλο ΙΤΟ που μεταφέρθηκε στο νομοσχέδιο ως ΑΔΜΗΕ ΑΕ και παρουσιάζεται ως θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ είναι αμφίβολο εάν είναι σύμφωνο με τις επιταγές της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ (βλ. σχετική παρατήρηση μου επί του άρθρου 108). Σύμφωνα με την Οδηγία ο ΙΤΟ, δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ δεν χαρακτηρίζεται ως θυγατρική της ΔΕΗ αλλά αντίθετα περιχαρακώνεται, σε σχέση με τις λοιπές θυγατρικές και τα λοιπά τμήματα της ΔΕΗ, έχοντας δικά του συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής, ιδιαίτερους χώρους και συστήματα ασφαλείας, ενώ παράλληλα απαγορεύεται να έχει ίδιους συμβούλους (νομικούς ή τεχνικούς), ή εξωτερικούς εργολάβους, ή την ίδια εταιρεία λογιστικού ελέγχου με την ΔΕΗ .
  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμεροληψία του επιβάλλεται στον ΙΤΟ να είναι Ανώνυμη Εταιρεία και επιτρέπεται να αντλεί κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά ανεξάρτητα από την βούληση της ΔΕΗ. Τυχόν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΗ ή κάποιας θυγατρικής της ΔΕΗ και του ΙΤΟ δεν επιτρέπονται παρά μόνο εάν είναι μέσα στα πλαίσια της αγοράς ηλεκτρισμού και βρίσκονται υπό τον αυστηρό έλεγχο και την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής. (Π.χ. η θυγατρική Παραγωγής της ΔΕΗ θα πρέπει, όπως όλοι οι άλλοι Παραγωγοί, να καταβάλει στον ΙΤΟ τα τέλη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς, το ίδιο και η θυγατρική Προμήθειας).
  Η Οδηγία (και το νομοσχέδιο) προβλέπει επίσης ότι ο ΙΤΟ θα «εποπτεύεται» από ένα Εποπτικό Όργανο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την έγκριση της λήψης αποφάσεων οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική οικονομική επίπτωση επί της ΔΕΗ! Η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που δημιουργείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΙΤΟ (από την ΔΕΗ) ολοκληρώνεται με τον, προβλεπόμενο από την Οδηγία και το νομοσχέδιο, διορισμό από το Εποπτικό Όργανο (στο οποίο την πλειοψηφία θα έχει η ΔΕΗ) ενός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει ως κύρια αρμοδιότητά του την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ΙΤΟ με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Όμως ο διορισμένος από το, ελεγχόμενο από την ΔΕΗ, Εποπτικό Όργανο, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης καθίσταται ουσιαστικός ελεγκτής του διαχειριστή ΙΤΟ (ΑΔΜΗΕ) υποκαθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, την ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε αντιστάθμισμα αυτού η ΡΑΕ οπλίζεται με πρόσθετες αρμοδιότητες και με δυνατότητες ασφυκτικού ελέγχου των σχέσεων μεταξύ ΙΤΟ και ΔΕΗ.
  Με τον τρόπο αυτό , οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι αλληλοέλεγχοι καθιστούν το όλο μοντέλο εξαιρετικά δυσκίνητο, δυσλειτουργικό και ασφαλώς δυσανάλογα δαπανηρό. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης π.χ. δεν μπορεί να είναι ένα μόνο πρόσωπο, αλλά μία υπηρεσία που, εκτός από την γραμματειακή υποστήριξη, θα πρέπει να έχει ικανό αριθμό τεχνοκρατών (μηχανικών, λογιστών και νομικών) προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Στην παρούσα φάση είναι βέβαια δύσκολο να προσδιοριστεί το κόστος των πρόσθετων οργάνων (Εποπτικό Συμβούλιο, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρόσθετες υπηρεσίες στην ΡΑΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.λπ.), αλλά και το κόστος αυτών καθ’εαυτών των αλληλοελέγχων, των διαδικασιών λειτουργίας και των διενέξεων, που αναπόφευκτα θα προκύπτουν και οι οποίες, πολλές φορές, θα καταλήγουν σε προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όλα αυτά για ποιό λόγο; Για να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του ΙΤΟ (ΑΔΜΗΕ) απέναντι στην ΔΕΗ; Μα αυτή είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει γιατί το ίδιο το μοντέλο την καταργεί, αφού η ΔΕΗ θα προσπαθεί συνεχώς να ελέγχει, με την πλειοψηφία της, το Εποπτικό Όργανο, το οποίο ορίζει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, οποίος θα έχει την εντολή να ελέγχει τον ΙΤΟ μήπως αυτός μεροληπτεί υπέρ της ΔΕΗ! Ο, έμμεσα διορισμένος από τη ΔΕΗ, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν θα βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όταν θα πρέπει να καταγγείλει στην ΡΑΕ ή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μία μεροληπτική συμπεριφορά του ΑΔΜΗΕ υπέρ της ΔΕΗ;
  Τελειώνω με μία ακόμη παρατήρηση. Φαίνεται τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, σοβαρή αντίδραση από την πλευρά εκείνων οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε νέες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα. Μοιάζει ως να αποδέχονται να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού με σημαδεμένη τράπουλα. Θα κατέβαινε μία ποδοσφαιρική ομάδα με πράσινη φανέλα να παίξει με μία ομάδα με κόκκινη φανέλα όταν ο διαιτητής και οι επόπτες φορούν και αυτοί κόκκινη φανέλα;
  Είναι κρίμα. Σε μία στιγμή που πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, μειώνοντας την γραφειοκρατία, το πολιτικο-συνδικαλιστικό κατεστημένο φαίνεται να επιλέγει την αντίθετη πορεία, στρεβλώνοντας την Οδηγία για μία ακόμη φορά.

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  Οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού

  Με το παρόν σ/ν επιλέγεται το λιγότερο προωθημένο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς που επιτρέπει η Οδηγία 2009/72, με ορισμό ανεξάρτητου διαχειριστή του συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), ο οποίος αποτελεί εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ.

  Ως προς το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι με το σημερινό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς υπάρχει διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), ο οποίος (αν και με προσωπικό που ανήκε κυρίως στη ΔΕΗ ΑΕ) δεν ήταν θυγατρική της ΔΕΗ και ζητούμενο αποτελούσε η περαιτέρω ανεξαρτητοποίησή του από τη ΔΕΗ ΑΕ. Δυστυχώς, αντί το σ/ν να κάνει βήματα προς άρση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στην αγορά ηλεκτρισμού, αποτελεί στην ουσία οπισθοδρόμηση ως προς την αποδέσμευση του διαχειριστή του συστήματος από την καθετοποιημένη επιχείρηση.

  Δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα του επιλεχθέντος μοντέλου αποτελεί η εξαιρετικά γραφειοκρατική δομή που πρέπει να δημιουργηθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72, προκειμένου να αποκτήσει κάποια εχέγγυα ανεξαρτησίας η υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Δεν αποτελεί καθόλου ελπιδοφόρο σημείο για τη ουσιαστική ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το γεγονός ότι στο Εποπτικό Συμβούλιο που συστήνεται η πλειοψηφία των μελών του διορίζεται από τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, δηλαδή από τη ΔΕΗ ΑΕ (άρθρο 117).

  Επίσης, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης που προβλέπεται, διορίζεται με τη σειρά του από το Εποπτικό Συμβούλιο (άρθρο 118), δηλαδή η ΔΕΗ ΑΕ ελέγχει εμμέσως τους ανθρώπους που διοικούν τα όργανα, τα οποία υποτίθεται θα εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή του συστήματος.
  Μέσα από μια γραφειοκρατική (και ιδιαίτερα κοστοβόρα τελικά για τους καταναλωτές ) διαδικασία σύστασης οργάνων, υποβολής αναφορών, εκθέσεων και εγκρίσεων επιδιώκεται στην ουσία απλώς η διαιώνιση της μονοκρατορίας της ΔΕΗ ΑΕ αφού κανένα ουσιαστικό εχέγγυο ανεξαρτησίας δεν έχουν τα εποπτικά όργανα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
  Επίσης, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη περικοπής εξόδων και δεν προτείνεται ένα απλούστερο και κατά το δυνατόν λιγότερο δαπανηρό μοντέλο

  Ως προς το Δίκτυο Διανομής, αποτελεί πρόοδο (επανεφαρμογή της Οδηγίας 2009/72) ο διαχωρισμός της δραστηριότητας της διαχείρισης του δικτύου διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ, και η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ωστόσο, η πρόβλεψη για παραμονή της κυριότητας του δικτύου διανομής στη ΔΕΗ ΑΕ, αδυνατίζει σημαντικά το όλο εγχείρημα αφού άλλος θα είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος ο διαχειριστής με όλα τα προβλήματα ως προς την παροχή ίσης πρόσβασης προς όλους στο δίκτυο, τις χρεώσεις που θα εφαρμόζονται και την αποκάλυψη του πραγματικού κόστους λειτουργίας του δικτύου που βαρύνει τους καταναλωτές.
  Επιπλέον, ο Υπεύθυνος συμμόρφωσης διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με αποτέλεσμα, όπως και στην περίπτωση του συστήματος μεταφοράς, να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικό εχέγγυο ανεξαρτησίας της θυγατρικής από τη ΔΕΗ ΑΕ.

  Για να υπάρξει ουσιαστική ανεξαρτησία, πρέπει κατ’ ελάχιστο, τόσο τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όσο και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να διορίζονται με διαφορετική διαδικασία, και όχι άμεσα ή έμμεσα από τη ΔΕΗ ΑΕ.

 • Νομίζω ότι πρέπει να περιληφθεί στο αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής η προστασία του καταναλωτή, όπως διατυπώνεται στην Οδηγία 2009/72 στο αντίστοιχο κεφάλαιο και άρθρο.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:02 | παπαθεοδωρίδης

  1. Αυτό που παρατηρείται στην παρούσα διαβούλευση είναι η προσπάθεια περαιτέρω ανεξαρτοποίησης μιας διοικητικής αρχής χωρίς όμως παράλληλα να θεσπίζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου της αρχής αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεών της. Διαβάζοντας προσεκτικά όλα τα άρθρα που αφορούν στην ΡΑΕ (νομικό καθεστώς αυτής, αρμοδιότητες, οικονομικές απολαβές των μελών της ΡΑΕ αλλά και των στελεχών της κλπ), διαπιστώνει κανείς ότι η ΡΑΕ θεωρεί ότι η ανεξαρτησία της σημαίνει έλλειψη μηχανισμών ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της . Όμως, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί ελέγχου κάθε ανεξάρτητης αρχής, οι οποίοι αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της, ο οποίος έλεγχος δεν θα πρέπει να είναι μόνο κατασταλτικός (πχ. υποβολή έκθεσης πεπραγμένων στην βουλή) αλλά και προληπτικός. Εντούτοις, από κανένα άρθρο του παρόντος νόμου δεν προκύπτει η υποχρέωση της ΡΑΕ να λογοδοτεί για την οικονομική διαχείριση των τεράστιων κονδυλίων που εισπράττει από την διαχείριση των δημοσίων πόρων (πχ. άδειες για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων, τέλη κλπ), και να αποδίδει ένα σημαντικό μέρος των τεράστιων αποθεματικών της στο Κράτος ως δημόσιο έσοδο, όπως κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές (ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι τυπικός και κατασταλτικός). Μπορεί η ΡΑΕ να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες, πόσα χρήματα εισέπραξε ως δημόσιο έσοδο, πόσα χρήματα δαπάνησε για τις ‘λειτουργικές’ της ανάγκες και πόσα απέδωσε όλα αυτά τα χρόνια στο Κράτος διαχειριζόμενη τους εθνικούς ενεργειακούς πόρους;

  2. Αυτό που πρέπει να διέπει τον παρόντα νόμο ως αρχή είναι ότι η ΡΑΕ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ως διοικητική αρχή διέπεται από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου (βλ. έλεγχος νομιμότητας) και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και ότι η ανεξαρτησία της πρέπει να συνοδεύεται από την θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της νομιμότητας των πράξεών της. Επιπλέον, ως διοικητική αρχή, διεπόμενη από τις διατάξεις που διέπουν τα διοικητικά όργανα, ανήκει στο ευρύτερο Δημόσιο. Άλλωστε και τα μέλη της προτείνονται από τον αρμόδιο Υπουργό. Επομένως, οι κανόνες που ισχύουν για τον Δημόσιο τομέα, μεταξύ αυτών και το ‘πλαφόν’ των αποδοχών, ισχύουν και για τα μέλη και το προσωπικό της ΡΑΕ, όπως ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Οποιαδήποτε προσπάθεια διαφοροποίησής της ΡΑΕ από τις άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές συνιστά διακριτική μεταχείριση εις βάρος τον άλλων αρχών, οι οποίες θα έχουν και κάθε λόγο να προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια ζητώντας ίση μεταχείριση.

 • 24 Μαΐου 2011, 15:10 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ .ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΕΔΕΙΞΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ »ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ).ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΘΕΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΦΟΤΩΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ.ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ,ΘΑΨΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΣΗΚΩΣΕΙ ΚΕΦΑΛΙ …ΤΑΛΑΙΠΩΡΗ ΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΕΤΡΑΝΕ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ…

 • 24 Μαΐου 2011, 11:57 | Λιαμίδης Μιχάλης

  Γινεται πολύς λογος για τις ρυθμιστικά πλαίσια την στιγμή που δεν έχουν έχουν ρυθμιστεί βασικά πράγματα σχετικά με την ΔΕΗ Α.Ε..

  1. Το σύνολο των έργων της ΔΕΗ Α.Ε. κατασκευάζεται με βάση διατάξεις και νόμους παλαιότερων δεκαετιών που δεν ανταποκρίνονται ούτε στην σημερινή πραγματικότικα ούτε στο σημερινό νομικό πλαίσιο.

  Παράλληλα με τα ρυθμιστικά πλαίσια απαραίτητο είναι να προσδιοριστεί και το νομικό πλάισιο που διέπει τα ενεργειακά έργα όπως είναι αυτά που εκτελούνται από την ΔΕΗ Α.Ε..
  Είναι αστείο να μιλάμε για την χωροθέτηση των ΑΠΕ την στιγμή που το σύνολο των κατασκευών της ΔΕΗ μελετάται με βάση βασιλικά διατάγματα και νόμους της χούντας. Και εκτελούνται ανάλογα με κρίση των εργαζόμενων της ΔΕΗ για τα μικρά έργα (έργα διανομής) με βάση τους κανόνες της τέχνης και της τέχνικής ( και των όποιων εκείνη την στιγμή διαμαρτηρόμενων) και ανάλογα με την κρίση των εργαζόμενων των υπουργείων για μεγαλύτερα έργα με βάση τους ίδιους κανόνες.

  Είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, για τον έλεγχο της νομιμότητας των κατασκευών από τρίτους και για την εξασφάλιση αυτών που κατασκευάζουν ότι δεν θα βρεθούν μια μέρα στα δικαστήρια να δικάζονται με βάση τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και εβρισκόμενοι στην κρίση του όποιου δικαστή.

 • 23 Μαΐου 2011, 23:32 | Αντώνης

  Συμφωνώντας με τον προλαλήσαντα «περί πληθώρας άρθρων» όχι τόσο για το ποιος θα κάτσει να τα διαβάσει, αλλά για το ποιος πραγματικά θα μπορέσει να τα κατανοήσει και να καταλάβει τι καλά ή τι παγίδες κρύβουν οι νέες διατάξεις, περιορίζομαι μόνο στο εξής σχόλιο που ίσως σας φανεί λογικό:
  Όσο πιο πολλά άρθρα περιέχει το νομοσχέδιο και όσο περισσότερο πολυπλοκοποιείτα η κατάσταση τόσο περισσότερο θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, γιατί τα ξεκάθαρα πράγματα και οι «σταράτες οι συνεννοήσεις – δουλειές » γίνονται συνήθως με απλό τρόπο. Όσο πιο πολύπλοκα κατασκευαστεί π.χ. μια μηχανή τόσο πιο δύσκολο είναι να την ελέγξεις ή και να την επισκευάσεις αν χρειαστεί , όταν τα γρανάζια γίνονται άπυρα η πιθανότητα κάποιο να μην λειτουργήσει σωστά είναι σαφώς μεγαλύτερη. Θα πρέπει να είναι συνταγματικά δική μας δαυλιά να επιλέξουμε τι έργο θα παράγει η μηχανή, δουλεία σας είναι να την κατασκευάσετε όσο πιο απλά, κατανοητά, και διάφανα μπορείτε. Πάντως ο βοηθός του βοηθού γραμματέα του γραμματέα του προέδρου της γραμματείας του βοηθητικού προεδρείου, κλπ. θυμίζουν χαλασμένα γρανάζια πολύπλοκης μηχανής.

 • 21 Μαΐου 2011, 17:22 | ΕΛΛΗΝΙΔΑ!

  Η ανοχή και η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί.
  Οι δήθεν διαβουλεύσεις επί διαφόρων θεμάτων είναι απλώς και μόνον επιφανειακές.
  Νομίζετε ότι έτσι θα ελέγξετε το μυαλό μας και θα σχεδιάσετε τον τρόπο ενδυμασίας του «καινούργιου Μανωλιού» με τα ρούχα που θα μας αρέσουν…;;;
  Όσοι δεν είναι αληθινοί ΕΛΛΗΝΕΣ οφείλουν να πάρουν δρόμο από την χώρα άμεσα.
  Όσοι είναι ας το αποδείξουν έμπρακτα κάνοντας ΑΜΕΣΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ!!!
  Δεν σας εμπιστευόμαστε πια όπως και αν μας προσεγγίσετε!

  Απο μια ΕΛΛΗΝΙΔΑ που συνεχίζει να παραμένει ακέραια στις αρχές,τις αξίες και τα ιδανικά της!Και μην αυταπατάσθε…
  σαν και μένα υπάρχουν πολλοί-ές!
  Αυτή η χώρα δεν στηρίζει «σκλαβιά» κανενός είδους!

  ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ
  Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ!

  Προτείνω:
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ(οχι μεσω διαδικτύου που ελάχιστοι έχουν πρόσβαση…)
  ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ «ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΥΦΗ» ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.

  ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ «ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ» ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ…

  ΚΥΡΙΟΙ,
  ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΑΚΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΑΣ ΛΕΩ ΞΑΝΑ:

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ και θα κάνετε πράξη ότι θέλει η πλειοψηφία.

  Μην ξεχνιέστε! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχουμε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ!
  Τις δικές μας υποδείξεις οφείλετε να ακολουθείτε!ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ!
  Την δική μας θέληση να κάνετε πράξη!Σε μας είσαστε υπόλογοι! Εμάς εκπροσωπείτε! Ο λαός και μόνον πλέον δικαιούται να αποφασίζει και εσείς οφείλετε να εκτελείτε τις αποφάσεις του.Κάπου στην πορεία σας ξέφυγε η ουσία όλων σας(ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΙ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ).

  Ευθύνη έχουμε όλοι (και εσείς ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ και εμείς ΩΣ ΛΑΟΣ)είτε γιατί κάνετε κάτι που δεν πρέπει,είτε γιατί ανεχόμαστε όσα μας κάνουν!

 • 20 Μαΐου 2011, 13:02 | ΑΠ

  Διερωτώμαι αν πραγματικά κάποιος από όσους διάβασαν το νομοσχέδιο έχουν πραγματικά καταλάβει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών…

 • 20 Μαΐου 2011, 11:26 | ανώνυμος

  1. για όσους νομίζουν ότι τα φωτοβολταικά είναι Η ΛΥΣΗ στο ενεργειακό ας γνωρίζουν ότι το κόστος παραγωγής από αυτά είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο από ότι με το φυσικό άεριο. Ποιός θα πληρώνει τη διαφορά; μα φυσικά ο καταναλωτής μέσω του τέλους ΑΠΕ. Κάποιοι (πχ. τράπεζες και ορισμένοι επιχειρηματίες του κλάδου Έλληνες και ξένοι) θα γίνουν πάλι πλουσιότεροι ουσιαστικά «φορολογώντας» τον καταναλωτή.

  2. όταν θα ιδιωτικοποιηθεί πλήρως η ΔΕΗ απλά θα αυξηθούν οι τιμές της κιλοβατώρας. Θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας; ΟΧΙ: απλά θα απολυθούν αρκετοί από τη ΔΕΗ και θα προσληφθούν λιγότεροι από τους ιδιώτες παραγωγούς. Περιμένετε λίγο και θα δείτε.

  Γενικό συμπέρασμα: Το ζήτημα για την Ελλάδα δεν είναι ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, αλλά αποτελεσματική επιχείρηση. Οι πολιτικοί μας που υποστηρίζουν τις ιδιωτικοποίησεις χωρίς όρια στην καλύτερη περίπτωση ομολογούν την ανικανότητά τους να κάνουν το Κράτος να λειτουργήσει σωστά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν – στην πραγματικότητα δεν θέλουν. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας: από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ελάχιστες είναι επιτυχημένες, αρκετές από αυτές επειδή κάνουν «καλές δουλειές» με το κράτος! Οι υπόλοιπες απλά κλείνουν η μία μετά την άλλη – και ας μην μας πούν ότι για όλα φταίει το «κακό» Κράτος. Και για να μην νομίζετε ότι είμαι κανένας ανεγκέφαλος κρατιστής πιστεύω ότι το Κράτος πρέπει να περιορίζεται κυρίως στη διαχείριση του κοινωνικού τομέα (υγεία-παιδεία), των βασικών υποδομών (ενέργεια, νερό) και εθνική άμυνα. Για τα δύο πρώτα μάλιστα δεν πρέπει να έχει μονοπωλιακά δικαιώματα, όποιος άλλος θέλει ας δραστηριοποιείται, αλλά όχι έμμεσα «εις υγείαν» των κορόιδων, δηλαδή των φορολογουμένων. Ούτε βέβαια πρέπει να ξεπουλάει το Κράτος την ιδιοκτησία του στους τομείς αυτούς.

 • 19 Μαΐου 2011, 21:31 | Θάνος

  Δε νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, (εκτός ίσως απο κάποιους συνδικαλιστές) που πασχίζουν ακόμα να πλουτίσου στις πλάτες των καταναλωτών. Το θέμα είναι να τεθεί σε νέα μοντέρνα και αδιάβλητη βάση το νομικό καθεστώς ώστε να αποφύγουμε μεν το μονοπώλιο, αλλά και τα καρτέλ, που έγιναν μονοπώλια στη θέση των μονοπωλίων.

 • 19 Μαΐου 2011, 17:49 | Μαρτίνος

  Θα πρέπει να προστεθεί ότι και οι Δήμοι θα έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν πάρκα ενέργειας, με αυτόν τον τρόπο θα έχουν δωρεάν ηλεκτρισμό για να φωτίζουν τις πόλεις και τους δρόμους, αλλά και να προσφέρουν φτηνό ρεύμα σε άπορους δημότες.

 • 18 Μαΐου 2011, 23:57 | Θανάσης

  Συμφωνώ με την απελευθέρωση, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μονόδρομος. Με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κανείς δεν σκέφτεται πχ να βάλει φωτοβολταϊκά μόνο για τις ανάγκες της οικογένειάς του, αλλά πώς θα αποκομήσει κέρδη από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε, πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα και το ελληνικό κράτος (ΔΕΗ) μπορεί να το κάνει αυτό μόνο μέχρι ενός σημείου. Η Ελλάδα στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα θα είναι άθλος αν μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της για το 2020 (πρέπει νομίζω μέχρι το 2020 το 20% της παραγόμενης ενέργειας της Ευρώπης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

 • 18 Μαΐου 2011, 21:42 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Γιατί δεν εγκρίνονται οι αιτήσεις για τα φωτοβολταικα; Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να εξάγει αμέσως ενέργεια; Δεν θα μπορούσαν οι αγρότες να τα εγκαταστήσουν αμέσως στα χωράφια τους;
  Μέχρι και η Γαλλίδα υπουργός αυτή την πρόταση έκανε. Εγώ αναρωτιέμαι εάν οι καθυστερήσεις στην δημιουργία σταθμών στην ΔΕΗ γίνονται σκόπιμα. Να δείτε μόλις πουληθεί η ΔΕΗ σε ιδιώτες πως θα εγκριθούν αμέσως οι αιτήσεις. Κύριοι που σας ψηφίσαμε και κρατάτε της τύχες του λαού στα χέρια σας: ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙΤΕ!!!!!

  Πάντα στην διάθεση σας

 • 18 Μαΐου 2011, 21:33 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Γιατί δεν εγκρίνονται οι αιτήσεις για τα φωτοβολταικα; Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να εξάγει αμέσως ενέργεια; Δεν θα μπορούσαν οι αγρότες να τα εγκαταστήσουν αμέσως στα χωράφια τους;
  Μέχρι και η Γαλλίδα υπουργός αυτή την πρόταση έκανε. Εγώ αναρωτιέμαι εάν οι καθυστερήσεις στην δημιουργία σταθμών στην ΔΕΗ γίνονται σκόπιμα. Να δείτε μόλις πουληθεί η ΔΕΗ σε ιδιώτες πως θα εγκριθούν αμέσως οι αιτήσεις. Κύριοι που σας ψηφίσαμε και κρατάτε της τύχες του λαού στα χέρια σας: ΣΥΝΩΘΕΙΤΑΙ !!!!!

  Πάντα στην διάθεση σας

 • 17 Μαΐου 2011, 21:52 | Tσομπανιδης Χρυσοστομος

  Το βασικο ειναι να πολεμησετε το μονοπωλιο και να αναπτυχθει μεσω της λιανικης αγορας η αγορα του φυσικου αεριου.
  φυσικα οι προυποθεσεις μεταφορας καυσιμων να μην παραβιασουν τους κοινοτικους ορους αλλα μπορουμε να μην ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ενα επαγγελμα παλι και να μην δψσουμε ευκαιριες απασχολησες σε μια νεα αγορα.Αλλα με αδειοδοτηση στην λιανικη αγορα ωστε να αναπτυχθει δυκτιο που να μην το καπηλευθουν παλι μεγαλες εταιρειες εμπορειας και με προυποθεσεις κλειστων επαγγελματων το κλεισουν και αυτο το επαγγελμα.Η Διανομη και η εμπορια μπορει να δωσει ωθηση στην αγορα αρκει να ΜΗΝ μπουν προυποθεσεις μεγαλων εταιρειων και του μονοπωλιου των διυληστηριων στην λιανικη

 • 17 Μαΐου 2011, 19:46 | Θοδωρής Π

  Περιμένω άμεσα την πλήρη απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, ώστε ΚΑΙ να έρθουν νέες ΑΞΕ, ΚΑΙ να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ΚΑΙ τελικά λόγω ανταγωνισμού να υπάρξει και μία (έστω και μικρή) μείωση τιμών (όπως έγινε με το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιών).
  Με την ευκαιρία να υποστηρίξω άμεσα και την πραγματική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, (χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του κρατικού προυπολογισμού- όπως συνέβη σε προηγούμενες περιπτώσεις).
  Η «Ενέργεια» πρέπει να είναι εκ των μοχλών εξόδου από την κρίση, πράγμα που δεν βλέπω να έχει αντιληφθεί το Υπουργείο.
  Οι άνεργοι περιμένουμε πολλά περισσότερα…

 • 17 Μαΐου 2011, 18:34 | Αθανάσιος

  Είστε σοβαροί; Ποιός θα κάτσει να διαβάσει όλα τα άρθρα, εκτός και άν τον ενδιαφέρουν άμμεσα(ίδρυση εταιρίας)! Λοιπόν μήπως ο στόχος είναι να βαρεθούμε και να πούμε «κάντε ότι θέλετε»; Έχετε αρχίσει πάντως να το κουράζετε το θέμα γενικός και ο κόσμος …… δεν ξέρω, ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ! ! ! !
  Έχουμε βουλιάξει και δεν το καταλαβαίνετε;

 • 17 Μαΐου 2011, 18:06 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Καιρός ήταν να γίνει κι αυτό, το οποίο έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πριν. Ο διαχωρισμός του δικτύου διανομής από το ίδιο το προϊόν και κατ’ επέκταση οι αρχές ανταγωνισμού καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές λειτουργούν στις δυτικές οικονομίες από τα τέλη του 18ου αιώνα (sherman acts..).

 • 17 Μαΐου 2011, 17:04 | Γεώργιος Καραμαρούδης

  Συμφωνώ απόλυτα.