• Σχόλιο του χρήστη 'Βίκυ' | 2 Ιουνίου 2011, 12:24

    Με το άρθρο αυτό και με το επόμενο, που αφορά το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ, δημιουργείτε προσωπικό δύο ταχυτήτων : αυτό που διατηρεί τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως ορίζει το ΠΔ 178/2002 (προσωπικό ΔΕΣΜΗΕ), και αυτό για το οποίο θα θεσπιστούν νέες διατάξεις που "θα παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν μέχρι τώρα σε ΣΣΕ, ΚΚΠ/ΔΕΗ, συμβάσεις και άλλες ρυθμίσεις". Γιατί θεωρείτε ότι το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ (που δεν είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ)πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης και προστασίας, ενώ το προσωπικό της ΔΕΗ πρέπει να αφεθεί έρμαιο στα νύχια του κάθε Δ.Σ., το οποίο εξουσιοδοτείτε με το παρόν άρθρο να πάρει τις σχετικές αποφάσεις? Τι θα πει εξάλλου "ίδιο επίπεδο προστασίας"? Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ΚΚΠ/ΔΕΗ έχει ισχύ νόμου. Επομένως, ίδιο επίπεδο προστασίας μπορεί να παράσχει μόνο ένας άλλος νόμος κι όχι μια απόφαση της Διοίκησης. Ο δε όρος "κατ' αναλογία" είναι νομικά παντελώς λανθασμένος, αφού αφορά τρόπο ερμηνείας διατάξεων κι όχι τρόπο νομοθετικής ρύθμισης. Επιφυλάσσετε δε μια ακόμη διακριτή μεταχείριση για το προσωπικό της ΔΕΗ, τη στιγμή που με το άρθρο 136 του παρόντος ξεχωρίζετε το προσωπικό που θα απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ,για το οποίο διατηρούνται σε ισχύ τα ασφαλιστικά και εργασιακά του δικαιώματα που προβλέπονται σε ΣΣΕ, στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, στις συμβάσεις και σε λοιπές ρυθμίσεις. Γιατί για το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ πρέπει να ισχύσουν άλλοι όροι? Όλοι προέρχονται από τον ίδιο εργοδότη, έχουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν υπογράψει τις ίδιες συμβάσεις εργασίας. Με ποιο δικαίωμα επιχειρείτε να ακυρώσετε κάποιες από τις συμβάσεις αυτές, τη στιγμή που γνωρίζετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις που θέλετε να περάσετε θα εκπέσουν στην πρώτη δικαστική προσφυγή? Αυτές τις συμβάσεις εργασίας δεν μπορείτε να τις καταργήσετε "νύχτα".