• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΟΙΖΩ' | 2 Ιουνίου 2011, 15:00

    Πολύ σωστή η πρόβλεψη για διοικητική & οικονομική αυτοτέλεια . Ωστόσο, για να είναι η ΡΑΕ αποτελεσματική στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της , και να εξυπηρετεί με καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και τους καταναλωτές, θα πρέπει να προβλέπονται οι ακόλουθες ασφαλιστικές δικλείδες λογοδοσίας και διαφάνειας: 1. Προκειμένου η ΡΑΕ να λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων και γνωστών προτεραιοτήτων, απαιτείται να καταστρώνει και να δημοσιεύει 3ετές επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο να τίθενται ετήσιοι στόχοι ανά δραστηριότητα και να προγραμματίζονται οι αντίστοιχοι πόροι. Το σχέδιο αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης (για να μπορούν να διατυπώσουν άποψη οι οργανώσεις καταναλωτών) και να δεσμεύει τη ΡΑΕ. Επί του σχεδίου αυτού να προβλέπεται ετήσιος απολογισμός στην έκθεση πεπραγμένων. 2. Προϋπολογισμός της ΡΑΕ: Σήμερα, καταρτίζεται από την ίδια και υποβάλλεται προς έγκριση στη Βουλή (προσαρτάται ως αυτοτελές τμήμα του). Η διαδικασία αυτή δεν προσδίδει την απαιτούμενη διαφάνεια στον οικονομικό προγραμματισμό μιας ανεξάρτητης αρχής που διαχειρίζεται τα χρήματα των φορολογουμένων. Πρόταση: Να προβλέπεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: α. σχεδίου προϋπολογισμού για το επόμενο έτος μαζί με επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση κάθε δαπάνης β. συνοπτικής απολογιστικής έκθεσης για το προηγούμενο έτος ανά κατηγορία δαπανών 3. Τα παραπάνω στοιχεία να τίθενται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για 20 μέρες, και κατόπιν να υποβάλλεται (αναθεωρημένο) προς έγκριση στη Βουλή, μαζί με έκθεση αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. 4. Επίσης, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων της ΡΑΕ: Η έκθεση-απολογισμός πρέπει να αναφέρεται και να απαντά στους συγκεκριμένους στόχους και δεσμεύσεις θα έχουν τεθεί στο 3ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής. Ακόμα, πρέπει να παρέχει επαρκή στοιχεία οικονομικού απολογισμού και της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού που είχε στη διάθεσή της η ΡΑΕ.