Άρθρο 6 Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ΡΑΕ

1. Η ΡΑΕ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δικό της προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτονομία.

2. Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕ καταρτίζεται από την ίδια, κατά τρόπο ώστε η Αρχή να δύναται να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της κατά τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. Ο προϋπολογισμός της προσαρτάται ως αυτοτελές τμήμα στον Προϋπολογισμό του Κράτους και υποβάλλεται προς έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων αυτού.

4. Η ΡΑΕ συντάσσει ετησίως, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της, απαριθμώντας τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν για καθένα από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτήν από τον παρόντα νόμο. Η έκθεση αυτή συζητείται και εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ΡΑΕ και υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ.Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνεται και απολογισμός ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 • 5 Ιουνίου 2011, 16:38 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ

  Υπό ποια έννοια το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί κατασταλτικό έλεγχο, όταν ο παρόν νόμος δίνει την απόλυτη ευχέρεια στη ΡΑΕ να συντάσσει δικό της Κανονισμό Προμηθειών, παρακάμπτοντας τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου?

 • 5 Ιουνίου 2011, 10:47 | Κώστας Λ.

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση που καταθέτει η ΕΚΠΟΙΖΩ παραπάνω, θα βελτιώσει πολύ τη διαφάνεια λειτουργίας της ΡΑΕ,φτάνει η Βουλή να κάνει ουσιαστικό έλεγχο.
  Πάντως πρέπει οποσδήποτε το Υπουργείο να εισάγει προβλέψεις στο νέο νόμο που εκτός από αρμοδιότητες προς τη ΡΑΕ να θεσμοθετεί και αποτελεσματικά εργαλεία κοινωνικού ελέγχου του έργου και της αποτελεσματικότητάς της.

 • 3 Ιουνίου 2011, 16:25 | μαραμενος κρινος

  Η ΡΑΕ δε μπορει να εχει πληρη οικονομικη και διοικητικη αυτοτελεια δεν ειναι τσιφλικι κανενος Αυτοτελια μονο ως προς τη ληψη των αποφασεων της . .οχι ως προς τη λειτουργια της . .Αυτοτελεια δε θα πει ασυδοσια .. Θα πρεπει να αποδιδει στον κρατικο πρυπολογισμο και να μη μπορει να παρουσιαζει μηδενικο υπολοιπο στον ισολογισμο της να μη μπορει χωρις ελεγχο να σπαταλα τα χρηματα της κατα την επιθυμια της .. τα χρηματα ανηκουν στον Ελληνικο Λαο . .Το δε Ελεκτιο Συνεδριο να κανει ελεγχο στα οικονομικα της και στη χρηση αυτων

 • Πολύ σωστή η πρόβλεψη για διοικητική & οικονομική αυτοτέλεια . Ωστόσο, για να είναι η ΡΑΕ αποτελεσματική στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της , και να εξυπηρετεί με καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και τους καταναλωτές, θα πρέπει να προβλέπονται οι ακόλουθες ασφαλιστικές δικλείδες λογοδοσίας και διαφάνειας:

  1. Προκειμένου η ΡΑΕ να λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων και γνωστών
  προτεραιοτήτων, απαιτείται να καταστρώνει και να δημοσιεύει 3ετές
  επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο να τίθενται ετήσιοι στόχοι ανά
  δραστηριότητα και να προγραμματίζονται οι αντίστοιχοι πόροι. Το
  σχέδιο αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης
  (για να μπορούν να διατυπώσουν άποψη οι οργανώσεις καταναλωτών)
  και να δεσμεύει τη ΡΑΕ. Επί του σχεδίου αυτού να προβλέπεται
  ετήσιος απολογισμός στην έκθεση πεπραγμένων.

  2. Προϋπολογισμός της ΡΑΕ: Σήμερα, καταρτίζεται από την ίδια και
  υποβάλλεται προς έγκριση στη Βουλή (προσαρτάται ως αυτοτελές
  τμήμα του).
  Η διαδικασία αυτή δεν προσδίδει την απαιτούμενη διαφάνεια στον
  οικονομικό προγραμματισμό μιας ανεξάρτητης αρχής που
  διαχειρίζεται τα χρήματα των φορολογουμένων.

  Πρόταση: Να προβλέπεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ:
  α. σχεδίου προϋπολογισμού για το επόμενο έτος μαζί με επαρκώς
  τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση κάθε δαπάνης
  β. συνοπτικής απολογιστικής έκθεσης για το προηγούμενο έτος ανά
  κατηγορία δαπανών

  3. Τα παραπάνω στοιχεία να τίθενται υποχρεωτικά σε δημόσια
  διαβούλευση για 20 μέρες, και κατόπιν να υποβάλλεται
  (αναθεωρημένο) προς έγκριση στη Βουλή, μαζί με έκθεση
  αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.
  4. Επίσης, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων της ΡΑΕ:
  Η έκθεση-απολογισμός πρέπει να αναφέρεται και να απαντά στους
  συγκεκριμένους στόχους και δεσμεύσεις θα έχουν τεθεί στο 3ετές
  Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής. Ακόμα, πρέπει να παρέχει επαρκή
  στοιχεία οικονομικού απολογισμού και της αποτελεσματικότητας
  χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού που είχε στη διάθεσή της η ΡΑΕ.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:01 | παπαθεοδωρίδης

  Τι σημαίνει ότι η ΡΑΕ στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της διαθέτει «πλήρη οικονομική αυτοτέλεια»? Δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί μόνο κατασταλτικό έλεγχο στα οικονομικά της ΡΑΕ, η εν λόγω αρχή θα μείνει παντελώς ανέλεγκτη στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ? Πιστεύω, ότι ο προϋπολογισμός της , όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες ελληνικές μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δεν θα πρέπει να προσαρτάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό , δεδομένου ότι δεν αποτελεί μέρος του κρατικού προϋπολογισμού και η προσάρτησή του στον Κρατικό Προϋπολογισμό συνεπάγεται τον τυπικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΡΑΕ. Αντιθέτως, πρέπει να ασκείται ενδελεχής προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο , και ταυτόχρονα να υποβάλλεται και στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής καθώς και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μάλιστα, άλλες ελληνικές ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν τον προϋπολογισμό τους και στον αρμόδιο Υπουργό ο οποίος εποπτεύει την αρχή και ο οποίος εξάλλου προτείνει ή και διορίζει τα μέλη της. Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να θεσπίσει τον προληπτικό και ουσιαστικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΡΑΕ και να μην αφήσει ανέλεγκτη την αρχή.
  Επίσης, πουθενά δεν προβλέπεται η άσκηση ελέγχου στον απολογισμό της ΡΑΕ, ο οποίος πρέπει να ασκείται τουλάχιστον από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον οποίο υπάγονται όλες οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

 • Καμμία σχέση δεν πρέπει να έχει με τον κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να έχει αυτοτελείς πόρους και να τους διαχειρίζεται σαν ανώνυμη εταιρεία εφαρμόζοντας τους νόμους των Ανωνύμων εταιρειών.