• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΟΙΖΩ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:16

    Προσφυγή καταναλωτών/ Προστασία καταναλωτών Στο άρθρο 24, παραγρ. 3 προβλέπεται ότι «Η ΡΑΕ εξετάζει τις καταγγελίες καταναλωτών μόνον εφόσον απορρέουν από ή αφορούν ρυθμιστικά ζητήματα». Ακόμη, στο άρθρο 48, παρ. 4 ορίζεται η ΡΑΕ ως υπεύθυνη να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των προμηθευτών με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την υποβολή και διαχείριση παραπόνων των Πελατών, ενώ αντίθετα στο άρθρο 50 προβλέπεται ότι «για κάθε διαφωνία πελάτη και Προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή», ή «σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία». Επειδή το εάν ένα θέμα είναι ρυθμιστικής ή όχι φύσεως δεν είναι σαφές, η ΕΚΠΟΙΖΩ εκτιμά ότι θα δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου, αφού εμπλέκονται περισσότεροι του ενός φορείς. Για παράδειγμα δεν είναι σαφές αν οι ατομικές διαφορές καταναλωτών με τους προμηθευτές τους, που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν υπογράψει εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ ή του Συνηγόρου του Καταναλωτή.Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το θέμα αυτό. Στο άρθρο 48 παρ.4 ή άρθρο 50 παρ.1 προτείνεται προσθήκη για την δημιουργία επιτροπής φιλικής επίλυσης διαφορών με απαραίτητη την συμμετοχή εκπροσώπου καταναλωτικής ένωσης. Ακόμα, θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την φιλική επίλυση της διαφοράς.