• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:12

    Προσθήκη της τελευταίας φράσης: 1. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως: (α) Να πληροφορούν τους πελάτες τους για τη δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 47. (β) Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Προμήθειας, πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης του πελάτη στις κατηγορίες των Ευάλωτων Πελατών και να συνδράμουν τον πελάτη στην υπαγωγή του σ’ αυτές, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του και υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά.