• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:23

    Πρόταση: Ξεκάθαρη αναφορά ότι το σύνολο του άρθρου δεν αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, προσθήκη στο τέλος του άρθρου: «7. Το άρθρου 89 δεν αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του Ν. 3428/2005. Διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, οι παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που εκδόθηκαν πριν από τις 15 Μαρτίου 2002 σύμφωνα με την οδηγία 98/30/ΕΚ, για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής στις γεωγραφικές αυτές περιοχές σύμφωνα με τους όρους των σχετικών αδειών διανομής αυτών Τεκμηρίωση Στο άρθρο 49 της Οδηγίας (παράγραφος 8) αναφέρεται σαφώς ότι η Ελλάδα δύναται να παρεκκλίνει από το άρθρο 4 για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που έχει εκδώσει πριν από τις 15/3/2002 και σύμφωνα με την οδηγία 98/30/ΕΚ για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.