Άρθρο 89 Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση Δικτύου Διανομής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313), διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μόνον από τους κατόχους Άδειας Διανομής. Η Άδεια Διανομής χορηγείται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

2. Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής διενεργείται διαγωνισμός με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ στις περιπτώσεις που:

(α) για την κατασκευή του Δικτύου Διανομής, χορηγείται επιδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,

(β) για τη χορήγηση Άδειας Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες. Η απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, που εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει τον διαγωνισμό ως άγονο.

3. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανομής, να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα του Δικτύου δεν έχει κορεσθεί.

4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άλλης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005.

5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:

(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.

(β) Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου

(γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισμένου με την παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που ενεργεί ως υπεύθυνος συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. , Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ εκθέσεις στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί, και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 70.

(δ) Οι ανακοινώσεις και τα σήματα του κατόχου Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεμένους Πελάτες.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:23 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση:

  Ξεκάθαρη αναφορά ότι το σύνολο του άρθρου δεν αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, προσθήκη στο τέλος του άρθρου:
  «7. Το άρθρου 89 δεν αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του Ν. 3428/2005. Διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, οι παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που εκδόθηκαν πριν από τις 15 Μαρτίου 2002 σύμφωνα με την οδηγία 98/30/ΕΚ, για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής στις γεωγραφικές αυτές περιοχές σύμφωνα με τους όρους των σχετικών αδειών διανομής αυτών

  Τεκμηρίωση
  Στο άρθρο 49 της Οδηγίας (παράγραφος 8) αναφέρεται σαφώς ότι η Ελλάδα δύναται να παρεκκλίνει από το άρθρο 4 για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που έχει εκδώσει πριν από τις 15/3/2002 και σύμφωνα με την οδηγία 98/30/ΕΚ για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:14 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προτάσεις:
  Κατάργηση της παραγράφου 4 που λέει ακριβώς το ίδιο με την παράγραφο 3.
  Τροποποίηση της παραγράφου 3 ως εξής:
  «3. Δεν χορηγείται Άδεια Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί με βάση άλλη Άδεια Διανομής, στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής και η υπάρχουσα δυναμικότητα του Δικτύου δεν έχει κορεσθεί, μέχρι τη λήξη ισχύος της εν λόγω Άδειας.»
  Τεκμηρίωση:
  Σε περίπτωση υπάρχουσας Άδειας Διανομής δεν πρέπει να τίθεται σε καμιά περίπτωση θέμα χορήγησης νέας άδειας στην ίδια περιοχή σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό που δεν δημιουργείται ΑΣΦΑ όταν μπορεί μια περιοχή να εξυπηρετηθεί από το ΕΣΦΑ.
  Στο άρθρο 49 της Οδηγίας (παράγραφος 8) αναφέρεται σαφώς ότι η Ελλάδα δύναται να παρεκκλίνει από το άρθρο 4 για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που έχει εκδώσει πριν από τις 15/3/2002 και σύμφωνα με την οδηγία 98/30/ΕΚ για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.
  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.