• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:54

    Πρόταση για προσθήκη και διαγραφή κειμένου και τελική διαμόρφωση ως εξής: Οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005 σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τον προβλεπόμενο χρόνο λήξης της κάθε σύμβασης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδάφιο αυτό περιορισμών, οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου.