Άρθρο 92 Επιλέγοντες Πελάτες

1. Επιλέγοντες Πελάτες είναι οι ακόλουθοι:

(α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι χρησιμοποιούν Φυσικό Αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

(β) Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στις ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμηθεύονται Φυσικό Αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες οχημάτων.

(γ) Οι Οικιακοί Πελάτες που δεν βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

(δ) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις ΕΠΑ, οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313), οι λοιποί πελάτες των ΕΠΑ αυτών.

(ε) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος της παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σε περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, οι λοιποί πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές αυτές.

(στ) Οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313) για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313) σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313), καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου.

(ζ) Οι ΕΠΑ που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από την ίδρυσή τους κατά τους όρους και περιορισμούς που τυχόν ορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313) και την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α΄ 252).

2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης κγ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:

(α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(β) Προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των εγκαταστάσεών τους.

(γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων μονάδων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ.

3. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις Ε.Π.Α. των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της άδειας διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής οφείλεται στις ΕΠΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 98.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:03 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Επιλέγοντες πελάτες 2 (γ) – Πρόταση προσθηκών στο κείμενο:

  (γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων μονάδων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ. Για να αναχθεί η εγκατεστημένη ισχύς σε κατανάλωση καυσίμου θα λαμβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης που θα προκύπτουν από τη διαίρεση της κατανάλωσης δια της εγκατεστημένης ισχύος.

  Πελάτες οι οποίοι εντάχθηκαν στην κατηγορία του Μεγάλου Πελάτη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δύνανται να απολέσουν την ιδιότητα του Μεγάλου Πελάτη και παύουν να εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) εφόσον ο μέσος όρος της κατανάλωσης καυσίμου για δύο συνεχόμενα δωδεκάμηνα υπολείπεται των 100.000 ΜWh
  (β) προκειμένου για νέες μονάδες, εφόσον κατά την διενέργεια αυτοψίας από την επιχείρηση αερίου και πριν την τροφοδότηση με φυσικό αέριο διαπιστωθεί ότι η ισχύς των εγκαταστάσεων και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα/εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στη δηλωθείσα ισχύ,
  (γ) προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος, εφόσον πληρούνται μία ή και οι δύο από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:17 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Επιλέγοντες πελάτες 2 (β)

  Πρόταση προσθηκών και διαγραφών στο κείμενο ως εξής:
  (β) Προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των εγκαταστάσεών τους. Μετά από ένα έτος λειτουργίας της εγκατάστασης θα γίνεται αξιολόγηση για το αν εξακολουθεί να θεωρείται επιλέγων ή μη πελάτης

  Τεκμηρίωση:
  Διεγράφη η φράση καθώς προϋποθέτει μόνο μια σύμβαση προμήθειας ενώ στην πράξη ο πελάτης δύναται να έχει πλέον της μίας συμβάσεις προμήθειας.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:54 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση για προσθήκη και διαγραφή κειμένου και τελική διαμόρφωση ως εξής:
  Οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005 σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τον προβλεπόμενο χρόνο λήξης της κάθε σύμβασης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδάφιο αυτό περιορισμών, οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:43 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση για διαγραφή τελευταίας φράσης. Διαμόρφωση ως εξής:
  Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στις ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες

  Τεκμηρίωση:
  Η διαγραφή της πρότασης θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στη χρήση του για κίνηση οχημάτων καθώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και στόλοι οχημάτων επιχειρήσεων που ουσιαστικά μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τις ΕΠΑ που προμηθεύουν τις εγκαταστάσεις τους.