• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:03

    Επιλέγοντες πελάτες 2 (γ) - Πρόταση προσθηκών στο κείμενο: (γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων μονάδων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ. Για να αναχθεί η εγκατεστημένη ισχύς σε κατανάλωση καυσίμου θα λαμβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης που θα προκύπτουν από τη διαίρεση της κατανάλωσης δια της εγκατεστημένης ισχύος. Πελάτες οι οποίοι εντάχθηκαν στην κατηγορία του Μεγάλου Πελάτη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δύνανται να απολέσουν την ιδιότητα του Μεγάλου Πελάτη και παύουν να εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εφόσον ο μέσος όρος της κατανάλωσης καυσίμου για δύο συνεχόμενα δωδεκάμηνα υπολείπεται των 100.000 ΜWh (β) προκειμένου για νέες μονάδες, εφόσον κατά την διενέργεια αυτοψίας από την επιχείρηση αερίου και πριν την τροφοδότηση με φυσικό αέριο διαπιστωθεί ότι η ισχύς των εγκαταστάσεων και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα/εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στη δηλωθείσα ισχύ, (γ) προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος, εφόσον πληρούνται μία ή και οι δύο από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.