• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Παπαδοόπουλος' | 3 Ιουνίου 2011, 10:10

    Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. που μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε σε σχέση με τους μισθωτούς πρόσληψης ΔΕΣΜΗΕ, που δεν υπάγονται αυτή τη στιγμή στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ, καθώς και του προσωπικού της ΔΕΗ που θα μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Άρθρο 136, παρ 2), για τους οποίους προβλέπεται επίσης αυτοδίκαιη υπαγωγή τους στον ΚΚΠ/ΔΕΗ. Σε συνέχεια των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού που μεταφέρεται στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., προτείνεται η αλλαγή της παρ. 2 ως κατωτέρω: 2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.