Άρθρο 115 Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ Α.Ε. που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε.

1. Η διάθεση του προσωπικού της Δ.Ε.Η Α.Ε. που έχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατεθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, λήγει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ η οποία λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την ίδια απόφαση το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού, ως προς τους όρους εργασίας και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, κατά αναλογία των προβλεπομένων στις διατάξεις των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), των εν γένει υφιστάμενων υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εν ισχύ ατομικών συμβάσεων εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζεται η εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου.

3. Στο παραπάνω προσωπικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συνεχίζει να καταβάλλεται ποσόν που αντιστοιχεί στη διαφορά των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβαλλόταν σε αυτούς κατά το χρόνο της διάθεσής τους στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και των αποδοχών τους μετά τη λήξη της διάθεσής τους στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Το ποσόν αυτό διατηρείται ως προσωπική διαφορά στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών τους (μισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδομα, οικογενειακό επίδομα κλπ)..

4. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε, που εκδίδεται αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζεται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 • 4 Ιουνίου 2011, 09:33 | Γιώργος Χριστοφορίδης

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 115, για το προσωπικό της ΔΕΗ που από το 2001 υπηρετεί με διάθεση στον ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, θα πρέπει ρητά να γίνεται αναφορά σε αναγνώρηση των υπηρεσιακών ρυθμίσεων και του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ (εκτός από ΔΕΗ ΑΕ). Στην αντίθετη περίπτωση παρουσιάζεται νομοθετικά ένα κενό αναγνώρησης προυπηρεσίας 10 ετών. Εκτός των άλλων, αυτό αποτελεί και ηθική αναγνώριση για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν οι εργαζόμενοι αυτοί επί δέκα έτη, απομακρυνόμενοι από τον φυσικό εργοδότη τους ΔΕΗ (οι περισσότεροι χωρίς την επιθυμία τους), σε μια νέα εταιρία όπως ο ΔΕΣΜΗΕ, στηρίζοντας την προσπάθεια της χώρας να προσαρμοστεί στις κοινοτικές οδηγίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η παράγραφος 2 προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως :

  2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζεται η εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου.

 • 3 Ιουνίου 2011, 15:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Υπάρχει ανισότιμη μεταχείριση των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. που υπηρετούν σήμερα στη Γ.Δ Μεταφοράς καθως και των μισθωτών ΔΕΗ που υπηρετούν στο ΔΕΣΜΗΕ με σύμβαση παραχώρησης και μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε σε σχέση με τους μισθωτούς πρόσληψης ΔΕΣΜΗΕ, που δεν υπάγονται αυτή τη στιγμή στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ, καθώς και του προσωπικού της ΔΕΗ που θα μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Άρθρο 136, παρ 2), για τους οποίους προβλέπεται επίσης αυτοδίκαιη υπαγωγή τους στον ΚΚΠ/ΔΕΗ.
  Σε συνέχεια των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού που μεταφέρεται στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., προτείνεται η αλλαγή της παρ. 2 ως κατωτέρω:

  2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΕΗ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 • 3 Ιουνίου 2011, 15:55 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Γ. ΓΡΑΜ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Για λόγους ίσης και ισότιμης μεταχείρισης των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι με δανειακή σύμβαση παραχωρημένοι στο σημερινό ΔΕΣΜΗΕ και μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε, σε σχέση με όλους τους άλλους μεταφερόμενους μισθωτούς είτε προέρχονται απο τη ΔΕΗ είτε πρόσληψης ΔΕΣΜΗΕ που δεν υπάγονται αυτή τη στιγμή στον ΚΚΠ/ΔΕΗ καθώς και του δημιουργούμενου ΛΑΓΗΕ,για τους οποίους προβλέπεται η αυτοδίκαιη υπαγωγή τους στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις του ΔΕΣΜΗΕ που το αφορούν καθώς και τα προβλεπόμενα στην σύμβαση διάθεσης μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ.
  Οπότε το μεταφερόμενο προσωπικό να αντιμετωπίζεται ενιαία και ισότιμα είτε προέρχεται απο την ΔΕΗ Α.Ε είτε απο τον ΔΕΣΜΗΕ

  Προτείνεται η αλλαγή της παρ. 2 ως κατωτέρω:

  2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

  Παππάς Θωμάς
  Γ. Γραμ. Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ
  Μέλος Δ.Σ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:40 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ

  Για τη μεταφορά του προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια ακριβώς που θα ισχύουν και για τους μεταφερόμενους από τη ΔΕΗ για αποφυγή να υπάρχουν εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία δύο ταχυτήτων. Είναι αδιανόητο στην ίδια εταιρεία να υπάρχουν εργαζόμενοι που να προσφέρουν την ίδια εργασία και να διέπονται από διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

 • 3 Ιουνίου 2011, 10:10 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

  Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. που μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε σε σχέση με τους μισθωτούς πρόσληψης ΔΕΣΜΗΕ, που δεν υπάγονται αυτή τη στιγμή στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ, καθώς και του προσωπικού της ΔΕΗ που θα μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Άρθρο 136, παρ 2), για τους οποίους προβλέπεται επίσης αυτοδίκαιη υπαγωγή τους στον ΚΚΠ/ΔΕΗ.
  Σε συνέχεια των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού που μεταφέρεται στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., προτείνεται η αλλαγή της παρ. 2 ως κατωτέρω:

  2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 • 22 Μαΐου 2011, 10:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ «δανεικός» απο ΔΕΗ ΣΤΟΝ ΔΕΣΜΗΕ

  Είναι δίκαιο να προστεθεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 οτι κατά την μεταφορά του ως άνω προσωπικού στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα αναγνωριστούν και οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις του ΔΕΣΜΗΕ που το αφορούν καθώς και τα προβλεπόμενα στην σύμβαση διάθεσης μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ.

  Για να γίνει αντιληπτό το δίκαιον του ανωτέρω αιτήματος πρέπει να τονιστεί για το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ που προέρχεται από την ΔΕΗ οτι:

  1. Υπηρετεί στον ΔΕΣΜΗΕ από από την ίδρυσή του το 2001 (δηλαδή 10 χρόνια)

  2. Στην συντριπτική του πλειοψηφία διετέθη από την ΔΕΗ στον ΔΕΣΜΗΕ χωρίς ποτέ να ρωτηθεί

  3. Ολα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του ΔΕΣΜΗΕ ήταν πρακτικά αδύνατη η μετακίνηση αυτού του προσωπικού πίσω σε υπηρεσίες της ΔΕΗ για την καλύτερη εξέλιξή του, παρότι τυπικά μπορούσε να συμμετέχει σε προκηρύξεις θέσεων στην ΔΕΗ.

  Αρα θα ήταν άδικο να παραγραφεί η εξέλιξη αυτού του προσωπικού τα 10 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής του στον ΔΕΣΜΗΕ.

 • 20 Μαΐου 2011, 16:44 | Μανώλης Καλφάογλου

  Είναι δίκαιο να προστεθεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 οτι κατά την μεταφορά του ως άνω προσωπικού στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα αναγνωριστούν
  και οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις του ΔΕΣΜΗΕ που το αφορούν, καθώς και τα προβλεπόμενα στην σύμβαση διάθεσης μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ.
  Για να γίνει αντιληπτό το δίκαιον του ανωτέρω αιτήματος πρέπει να τονιστεί για το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ που προέρχεται από την ΔΕΗ οτι:
  1.Υπηρετεί στον ΔΕΣΜΗΕ από από την ίδρυσή του το 2001 (δηλαδή 10 χρόνια) 2.Στην συντριπτική του πλειοψηφία διετέθει από την ΔΕΗ στον ΔΕΣΜΗΕ χωρίς ποτέ να ρωτηθεί 3. Ολα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του ΔΕΣΜΗΕ ήταν πρακτικά αδύνατη η μετακίνηση αυτού του προσωπικού πίσω σε υπηρεσίες της ΔΕΗ για την καλύτερη εξέλιξή του, παρότι τυπικά μπορούσε να συμμετέχει σε προκηρύξεις θέσεων στην ΔΕΗ.

  Αρα θα ήταν άδικο να παραγραφεί η εξέλιξη αυτού του προσωπικού τα 10 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής του στον ΔΕΣΜΗΕ.