• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Παπαδοόπουλος' | 3 Ιουνίου 2011, 11:19

    Οι περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 72/2009. Η χορήγηση άδειας για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, προϋποθέτει πολλαπλούς ελέγχους και γνωμοδοτήσεις από φορείς οι οποίοι τυπικά δεν υπάγονται διοικητικά στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ. Η εμπλοκή που μπορεί να προκύψει, από τις διαφορετικές απόψεις φορέων, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να επιλυθεί μέσω των εξουσιών της ΡΑΕ και η ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει περισσότερη δυσλειτουργία στον μηχανισμό έκδοσης αδειών. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκτελεστικές δικαιοδοσίες της ΡΑΕ σε ότι αφορά βασικές λειτουργίες της Αγοράς όπως η έκδοση Αδειών και Κωδίκων κλπ. θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της συντεταγμένης εκτελεστική εξουσίας, πολύ δε περισσότερο αφού η ΡΑΕ υπόκειται με την παρούσα σύνταξη μόνο σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.