Άρθρο 145 Άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και, όσον αφορά τη ΔΕΗ Α.Ε. και σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες κατά την παράγραφο 5, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 131του παρόντος νόμου, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 4.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής:

(α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσιών χιλιάδων (600.000) ευρώ,

(β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και,

(γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

3. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο για τη χορήγηση της άδειας προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έμπορος:

α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,

β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή της άσκησης δραστηριότητας εμπορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και,

γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 150 του παρόντος νόμου, για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών. Η ΔΕΗ Α.Ε., μετά από αίτηση Μη Επιλέγοντα Πελάτη, υποχρεούται να τον προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια. Η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της άδειας του πρώτου εδαφίου.

6. Η άσκηση δραστηριοτήτων προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος-μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας προμήθειας στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 4, σύμφωνα με ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Αδειών, ώστε να μην εισάγονται διακρίσεις μεταξύ των προμηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.

  • 3 Ιουνίου 2011, 11:19 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

    Οι περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 72/2009. Η χορήγηση άδειας για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, προϋποθέτει πολλαπλούς ελέγχους και γνωμοδοτήσεις από φορείς οι οποίοι τυπικά δεν υπάγονται διοικητικά στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ. Η εμπλοκή που μπορεί να προκύψει, από τις διαφορετικές απόψεις φορέων, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να επιλυθεί μέσω των εξουσιών της ΡΑΕ και η ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει περισσότερη δυσλειτουργία στον μηχανισμό έκδοσης αδειών.

    Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκτελεστικές δικαιοδοσίες της ΡΑΕ σε ότι αφορά βασικές λειτουργίες της Αγοράς όπως η έκδοση Αδειών και Κωδίκων κλπ. θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της συντεταγμένης εκτελεστική εξουσίας, πολύ δε περισσότερο αφού η ΡΑΕ υπόκειται με την παρούσα σύνταξη μόνο σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.