• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)' | 3 Ιουνίου 2011, 12:15

    Αντικατασταση παρ.3, Άρθρο 114 3.Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ εφαρμόζονται κατά πλήρη αντιστοιχια και κατ’ αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας τεσσαρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση της μεταφοράς του προσωπικού δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσής του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, ως Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του ν. 2190/94, και για τους προσληφθέντες με έμμισθη εντολή, ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξής τους θεωρείται το μ.κ. 2. Για το ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την προϋπηρεσία τους στο ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός καθώς και ο υπηρετών με έμμισθη εντολή δεν υποβάλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στο ΔΕΣΜΗΕ κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην ΑΔΜΗΕ είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του εξαιρουμένων των ωριμάνσεων και του οικογενειακού επιδόματος.