Άρθρο 114 Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ Α.Ε.

1. To πάσης φύσεως προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση έμμισθης εντολής στις εισφερόμενες στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά το άρθρο 110 του παρόντος νόμου, οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες, μεταφέρεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ η οποία λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

3. Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και κατ’ αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ψήφιση του παρόντος δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσης του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, ως Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του ν. 2190/94, , ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξής τους θεωρείται το μ.κ. 2. Για το ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την προϋπηρεσία τους στο ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στο ΔΕΣΜΗΕ κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην ΑΔΜΗΕ είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του (μισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδομα, οικογενειακό επίδομα κλπ)..

4. Το προσωπικό που πρόκειται να προληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/125Μ/2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών της.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., που εκδίδεται αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

 • 4 Ιουνίου 2011, 21:27 | Αχελώος Σαρδηνιεύς

  Τροποποίηση Παραγράφου 3 Άρθρου 114 Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ Α.Ε. ως εξής:

  3. Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφαρμόζονται κατά πλήρη αντιστοιχία και πλήρως ταυτόσημο τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, το μισθολόγιο, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ο ΚΚΠ/ΔΕΗ, οι εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι εν γένει υπηρεσιακές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στη ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ψήφιση του παρόντος δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσης του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, βάσει του Άρθρου 19 του Ν. 2190/1994, ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξής τους θεωρείται το Μ.Κ. 2. Για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την προϋπηρεσία τους στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του εξαιρουμένων των ωριμάνσεων και του οικογενειακού επιδόματος.

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:15 | Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)

  Αντικατασταση παρ.3, Άρθρο 114

  3.Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ εφαρμόζονται κατά πλήρη αντιστοιχια και κατ’ αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας τεσσαρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση της μεταφοράς του προσωπικού δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσής του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε, ως Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του ν. 2190/94, και για τους προσληφθέντες με έμμισθη εντολή, ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξής τους θεωρείται το μ.κ. 2. Για το ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την προϋπηρεσία τους στο ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός καθώς και ο υπηρετών με έμμισθη εντολή δεν υποβάλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στο ΔΕΣΜΗΕ κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην ΑΔΜΗΕ είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του εξαιρουμένων των ωριμάνσεων και του οικογενειακού επιδόματος.

 • 17 Μαΐου 2011, 19:32 | Kostas

  Πως είναι σίγουροι οι προσληπτέοι της 1/9Μ/2008 (που είναι το σωστό και όχι το 1/125Μ/2008 που γράφετε εσείς) που ενάμισυ χρόνο τώρα περιμένουν να προσληφθούν στον ΔΕΣΜΗΕ ότι δεν θα πλεονάζουν μετά την συγχώνευση με την ΔΕΗ μεταφορά? Γιατί δεν έχουν προσληφθεί ήδη (έχει παρέλθει το χρονικό όριο πρόσληψης σύμφωνα με το ΦΕΚ οριστικών και το νόμο)?
  Πρέπει να τεθεί στο σχετικό άρθρο σαφές χρονικό όριο πρόσληψής τους όπως αναφέρεται για το ήδη υπάρχον προσωπικό. Το ‘θα προσληφθεί’ είναι αόριστο εντελώς.

 • 17 Μαΐου 2011, 10:46 | VASILIS

  Στην παρακατω παραγραφο θα πρεπει να διορθωθει ο διαγωνισμος σε 1/9Μ/2008.

  αρθρο 114. παρ4. Το προσωπικό που πρόκειται να προληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/125Μ/2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών της.