• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)' | 3 Ιουνίου 2011, 12:31

    Αντικατάσταση των παρ.1,2 και 3 του Άρθρου 130 με : Άρθρο 130 Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ 1. Το Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και για την πρόσληψή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. 2.Στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που συμφωνεί με δήλωσή του να παραμείνει σε αυτή μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις που διέπουν το μεταφερόμενο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 114 του παρόντος εκτός αν υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτές εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. . 3.Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, και μόνο για την περίπτωση που δεν επαρκεί το ήδη υπηρετούν προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών αυτών, με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ του οποίου η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούμενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να απασχοληθούν στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ.