Άρθρο 130 Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

1. Το Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για την πρόσληψή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
2. Στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που παραμένει σε αυτή μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., εφαρμόζονται, μετά από σχετική αίτησή του, που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις που διέπουν το μεταφερόμενο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 114 του παρόντος.
3. Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ του οποίου η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούμενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να απασχοληθούν στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

4. Κατά τη διάρκεια και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απαγορεύεται:

(α) να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές ή να απασχολούνται με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει,

(β) να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδεδεμένης με αυτές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου, ιδίως μέσω νομικών προσώπων ή μέσω συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή εώς τρίτου βαθμού και εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας έως δεύτερου βαθμού, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΑΓΗΕ κατά παράβαση της παρούσας διάταξης. Στην ως άνω απαγόρευση δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή μεριδίων ή μετοχών των επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβαίνουν τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., πρόστιμο ύψους από €50.000 έως €200.000.

5. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να συνάπτει συμβάσεις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι και ερευνητικούς φορείς καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:31 | Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)

  Αντικατάσταση των παρ.1,2 και 3 του Άρθρου 130 με :

  Άρθρο 130
  Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
  1. Το Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και για την πρόσληψή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

  2.Στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που συμφωνεί με δήλωσή του να παραμείνει σε αυτή μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις που διέπουν το μεταφερόμενο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 114 του παρόντος εκτός αν υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτές εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. .

  3.Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, και μόνο για την περίπτωση που δεν επαρκεί το ήδη υπηρετούν προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών αυτών, με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ του οποίου η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούμενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να απασχοληθούν στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ.