• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΑ Α.Ε.' | 3 Ιουνίου 2011, 12:22

    Προτείνεται προσθήκη παραγράφου (θ) στο εν λόγω άρθρο, προκειμένου η αναφερόμενη παρακάτω ρύθμιση να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Ευρωπαικής Οδηγίας: "(θ) 1 .Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ενεργειακής Κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίως ρυθμίζονται θέματα των όρων πρόσβασης στη γραμμή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογία υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής της δυναμικότητας, της διαχείρισης της συμφόρησης και της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, και του Κανονισμού Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς στο υποθαλάσσιο Τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Ιταλίας (Αγωγός Ποσειδών), σύμφωνα με τα στοιχεία SG-Greffe (2007) D/203046 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά την έκδοση της ως άνω απόφασης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. 2.Υπουργικές αποφάσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζουν τα ανωτέρω θέματα διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι και την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 απόφασης της ΡΑΕ."