Άρθρο 60 Αρμοδιότητες της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται με το Πρώτο Μέρος του παρόντος, έχει επιπρόσθετα τις εξής ρυθμιστικές αρμοδιότητες ως προς την αγορά του Φυσικού Αερίου:

(α) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 81.

(β) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ.

(γ) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει, μεταξύ άλλων, ετήσιο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου.

(δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων του παρόντος νόμου, των Αδειών τους ή/και της πιστοποίησής τους και μπορεί να επιβάλλει στους διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

(ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης της συμφόρησης και εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της συμφόρησης ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.

(στ) Στο πλαίσιο των καθηκόντων της σύμφωνα με το άρθρο 21, η ΡΑΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων με κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ενεργειακής Κοινότητας, και ιδίως για τους όρους πρόσβασης στη διασύνδεση, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, το μηχανισμό κατανομής της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του δυναμικού της διασύνδεσης και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω κρατών.

(ζ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ) κατά το άρθρο 97 και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής.

(η) Εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του νόμου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:22 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

    Προτείνεται προσθήκη παραγράφου (θ) στο εν λόγω άρθρο, προκειμένου η αναφερόμενη παρακάτω ρύθμιση να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Ευρωπαικής Οδηγίας:
    «(θ) 1 .Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ενεργειακής Κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίως ρυθμίζονται θέματα των όρων πρόσβασης στη γραμμή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογία υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής της δυναμικότητας, της διαχείρισης της συμφόρησης και της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, και του Κανονισμού Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς στο υποθαλάσσιο Τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Ιταλίας (Αγωγός Ποσειδών), σύμφωνα με τα στοιχεία SG-Greffe (2007) D/203046 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά την έκδοση της ως άνω απόφασης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.
    2.Υπουργικές αποφάσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζουν τα ανωτέρω θέματα διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι και την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 απόφασης της ΡΑΕ.»