• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ' | 3 Ιουνίου 2011, 12:21

    Στο άρθρο αυτό πρέπει να επανέλθουν οι κατωτέρω τρεις παράγραφοι ετσι ώστε οι υπό μεταφορά εγραζόμενοι να συνεχύσουν να διατηρήσουν αυτά που μέχρι σήμερα είχαν . 1. Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας και των εν γένει εργασιακών σχέσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. και οι Εταιρείες στις οποίες αυτή κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών τους, θεωρούνται ότι αποτελούν Όμιλο, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας με την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου. Η ισχύς της πιο πάνω συλλογικής σύμβασης εργασίας θα επεκτείνεται και θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον σε αυτές συμβάλλονται εταιρείες στις οποίες απασχολείται άνω του 70% του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου. 2. Οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις ή διατάξεις ΚΚΠ, ΣΣΕ ή ΔΑ με τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων σε πάσης φύσεως συλλογικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως και στα όργανα των εταιρειών του Ομίλου με όμοιες ή ανάλογες αρμοδιότητες. Στα όργανα αυτά οι εκπρόσωποι θα υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου και θα προέρχονται από το προσωπικό της αντίστοιχης εταιρείας. 3. Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/1999) περιουσία-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, επιμεριζόμενη ανάλογα με την ασφαλιστική υποχρέωση έναντι των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν σε έκαστη των εταιρειών.