Άρθρο 157 Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις

 1. Για το διορισμό των επιτυχόντων της με αριθμό 1/2008 (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 699/31.12.2008) προκήρυξης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γραμματεία της Αρχής, οι οποίες θέσεις έχουν ήδη εγκριθεί με τις υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 16/448/13341/19.9.2006 και ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.16/152/5853/12.5.2008 αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 των υπ’ αριθμ. 55/1998 (Α’ 252/12.11.1998) και 33/2006 (Α’ 280/28.12.2006) Π.Υ.Σ. και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί, κατά τη θέση του παρόντος σε ισχύ, η διαδικασία κύρωσης των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων από το ΑΣΕΠ και έκδοσης των οριστικών πινάκων, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 10 και 11 του ν. 3833/2010. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της ως άνω διάταξης βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.
 2. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 15 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη ΡΑΕ συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και για τη συνεργασία της ΡΑΕ με τον ΟΣΡΑΕ (Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ACER) και τον ΔΕΡΑΕ (Διεθνή Επιτροπή Ρυθμιστών Ενέργειας, ICER). Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα, και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι αποδοχές και το λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου εξομοιώνονται με τα εκάστοτε αντιστοίχως προβλεπόμενα για τους αντιπροέδρους της ΡΑΕ. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.».

 3. Το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

  «Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την παρ. 3.3.1 του Παραρτήματος του 34 άρθρου 3 της υπ. αριθ. 52115/2970/2008 (Β’ 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ. αριθ. 54409/2632/2004 (Β΄ 1931) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να κατανέμονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) ή την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης (Α2), είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέμα.

  Για την περίοδο 2013-2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 7Ε της ΚΥΑ υπ’ αριθμ ΗΠ57495/2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να τροποποιείται το προβλεπόμενο σε αυτό ελάχιστο ποσοστό.»

 4. Η ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου του έτους 2012 και η πρώτη αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013. Για το έτος 2011 ισχύει η υπ’ αριθμ. 372/2011 απόφαση της ΡΑΕ.

  Με απόφαση των οικείων διοικήσεων, οι επωνυμίες και τα αρκτικόλεξά των εταιρειών ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ΛΑΓΗΕ ΑΕ, όπως και η απόδοσή τους σε ξένες γλώσσες, μπορούν να τροποποιούνται ελευθέρως.

 • 5 Ιουνίου 2011, 16:19 | Σταμάτης Σταθόπουλος

  Είναι σκανδαλώδες σε περίοδο τέτοιας οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, να συνίσταται θέση ειδικού ενεργειακού συμβούλου με ύψος αποδοχών όσο και των αντιπροέδρων της ΡΑΕ. Άραγε οι αρμοδιότητες του ειδικού ενεργειακού συμβούλου δεν μπορούν να ασκηθούν από κάποιο από τα 7 μέλη της ΡΑΕ, αφού σύμβουλος και μέλη οφείλουν να διαθέτουν τα ίδια προσόντα, σύμφωνα με το Αρθρο 7 παρ.1? Εκτός κι αν τα εκτός ΡΑΕ καθήκοντα των μελών που επιτρέπεται παράλληλα να ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (διδακτικά, σε διεθνής οργανισμούς, ακόμη και σε άλλες ρυθμιστικές αρχές) δεν τους αφήνουν αρκετό χρόνο.

  Σταμάτης Σταθόπουλος
  Ελεύθερος Επαγγελματίας

 • 5 Ιουνίου 2011, 12:23 | Αχελώος Σαρδηνιεύς

  Προσθήκη νέας παραγράφου (0) στο Άρθρο 157 Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις

  0. Το προσωπικό το οποίο αναφέρεται στα Άρθρα 113, 114 και 115 εάν δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στις εταιρίες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., αποζημιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται και απορρέουν από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις εν γένει υπηρεσιακές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στη ΔΕΗ Α.Ε., μετατάσσεται κατά προτεραιότητα και εντάσσεται σε οργανική θέση τακτικού προσωπικού των Οργανικών Επιχειρησιακών Μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 • 3 Ιουνίου 2011, 16:07 | ΕΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)»

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11819 (ΦΕΚ 1086/B’/31.08.2000) και υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11818 (ΦΕΚ 1087/B’/31.08.2000) αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, έχοντας υπόψη τους νόμους 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α’/6.12.95) και 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α’/21.10.1997), τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α’/22.12.1999), την απόφαση Κ2372/09-08-2000 του Νομάρχη Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας ΑΕ Αρ. Μητρώου 46797/31Β/00/36 και την απόφαση 17/9149/04.08.2000 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης ΑΕ Αρ. Μητρώου 46777/62/Β/00/0211, χορηγήθηκαν μετά από διεθνή διαγωνισμό Άδειες Διανομής φυσικού αερίου στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας ΑΕ και στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης ΑΕ, δυνάμει των οποίων ο Αδειούχος ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, εκμετάλλευσης και πώλησης φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές όπως ορίζονται στα αντίστοιχα προσαρτήματα αυτών.
  Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας τηρούν από την ημέρα της συστάσεώς τους και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, απαρεγκλίτως τους όρους των χορηγηθέντων Αδειών.
  Ωστόσο το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (όπου ενσωματώνονται οι οδηγίες 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) ορίζει ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης και διαχείρισης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των παρόχων (ΕΠΑ) και των καταναλωτών καθώς και των υποχρεώσεων των παρόχων έναντι της Αρχής.
  Οι προτεινόμενες νέες διατάξεις τροποποιούν αναπόφευκτα το περιεχόμενο των υφισταμένων αδειών διανομής των ΕΠΑ όσον αφορά τα ανωτέρω αναγραφόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η άδεια διανομής όμως τροποποιείται για τους λόγους και με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 7.1 και 8 αυτής.

  Για τον ως άνω σκοπό υπογραμμίζουμε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των ΕΠΑ, έτσι ώστε να συμφωνηθούν οι τροποποιήσεις των αδειών διανομής, προκειμένου αυτές να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 8.2.1 (γ) αυτής.

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:50 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ

  Στο άρθρο αυτό πρέπει να προστεθούν οι κατωτέρω τρεις παράγραφοι ετσι ώστε οι υπό μεταφορά εγραζόμενοι να συνεχύσουν να διατηρήσουν αυτά που μέχρι σήμερα είχαν .
  1. Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας και των εν γένει εργασιακών σχέσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. και οι Εταιρείες στις οποίες αυτή κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών τους, θεωρούνται ότι αποτελούν Όμιλο, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας με την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου. Η ισχύς της πιο πάνω συλλογικής σύμβασης εργασίας θα επεκτείνεται και θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον σε αυτές συμβάλλονται εταιρείες στις οποίες απασχολείται άνω του 70% του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου.
  2. Οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις ή διατάξεις ΚΚΠ, ΣΣΕ ή ΔΑ με τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων σε πάσης φύσεως συλλογικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως και στα όργανα των εταιρειών του Ομίλου με όμοιες ή ανάλογες αρμοδιότητες. Στα όργανα αυτά οι εκπρόσωποι θα υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου και θα προέρχονται από το προσωπικό της αντίστοιχης εταιρείας.
  3. Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/1999) περιουσία-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, επιμεριζόμενη ανάλογα με την ασφαλιστική υποχρέωση έναντι των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν σε έκαστη των εταιρειών.
  Τα ανωτέρω είναι το έλαχιστο που μπορεί να προσφέρει ο Νομοθέτης σε αντίκρισμα τις διάσπασης της ΔΕΗ Α.Ε. μιας καθετοποιημένης επιχείρησης που μέχρι σήμερα λειτουργούσε και άψογα και σε όφελος του Κοινωνικού συνόλου .

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

  Στο άρθρο αυτό πρέπει να επανέλθουν οι κατωτέρω τρεις παράγραφοι ετσι ώστε οι υπό μεταφορά εγραζόμενοι να συνεχύσουν να διατηρήσουν αυτά που μέχρι σήμερα είχαν .
  1. Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας και των εν γένει εργασιακών σχέσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. και οι Εταιρείες στις οποίες αυτή κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών τους, θεωρούνται ότι αποτελούν Όμιλο, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας με την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου. Η ισχύς της πιο πάνω συλλογικής σύμβασης εργασίας θα επεκτείνεται και θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον σε αυτές συμβάλλονται εταιρείες στις οποίες απασχολείται άνω του 70% του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου.
  2. Οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις ή διατάξεις ΚΚΠ, ΣΣΕ ή ΔΑ με τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων σε πάσης φύσεως συλλογικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως και στα όργανα των εταιρειών του Ομίλου με όμοιες ή ανάλογες αρμοδιότητες. Στα όργανα αυτά οι εκπρόσωποι θα υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου και θα προέρχονται από το προσωπικό της αντίστοιχης εταιρείας.
  3. Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/1999) περιουσία-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, επιμεριζόμενη ανάλογα με την ασφαλιστική υποχρέωση έναντι των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν σε έκαστη των εταιρειών.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:10 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση για προσθήκη κειμένου:
  2. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις από τις ρυθμίσεις του Νόμου αυτού που προβλέπονται στις ήδη εκδοθείσες άδειες διανομής των υποκείμενων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:44 | παπαθεοδωρίδης

  Η συνιστώμενη θέση του Συμβούλου δεν προσδιορίζεται αν θα είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Γιατί για τον σύμβουλο δεν ισχύει το μισθολογικό ΄πλαφόν’, δεδομένου ότι δεν είναι μέλος της ανεξάρτητης αρχής, αλλά προσλαμβάνεται από ένα ν.π.δ.δ.; Ο εν λόγω σύμβουλος είναι δυνατόν να αμείβεται με περισσότερες αποδοχές από έναν γενικό γραμματέα, βουλευτή, υπουργό κλπ? Για ποιους τελοσπάντων ισχύει το μισθολογικό πλαφόν;