• Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) - του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση Οδηγιών 2009/72,73) και άλλες Διατάξεις». Καταρχάς θα θέλαμε να πούμε ότι η Συνομοσπονδία με χαρά διαπιστώνει την καλοπροαίρετη προσπάθεια του συντακτών του Σχεδίου Νόμου να συμπεριλάβουν τη διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας. Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε τα εξής: α) ότι δεν έχουν οριστεί με ορθό τρόπο οι κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. β) ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στους «ευάλωτους καταναλωτές» οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες παιδιών/ατόμων με αναπηρία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις νοικοκυριών που έχουν παιδιά ή άτομα με αναπηρία που ακόμη και εάν το δηλωμένο εισόδημά τους δεν είναι τόσο χαμηλό ώστε να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των πελατών που πλήττεται από την ενεργειακή πενία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το πραγματικό εισόδημά τους είναι πολύ πιο χαμηλό από το δηλωθέν λόγω του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται η αναπηρία (π.χ. εξαιτίας της έλλειψης δημόσιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αποκατάστασης, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια να απευθύνονται πολλές φορές σε αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας, των οποίων το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό). γ) ότι δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προκειμένου τόσο οι υπηρεσίες εξυπηρέτησής τους να είναι προσβάσιμες στους πελάτες με αναπηρία, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν να μην αποκλείουν από τη χρήση τους τα άτομα με αναπηρία ως εργαζόμενους σε αυτές στη βάση των επιταγών του Ν/3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16/Α΄- 27/01/2005). Επίσης στη βάση των επιταγών του προαναφερθέντος Νόμου θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο επιλογής των εταιριών ενεργειακής δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις διαδικασίες /πολιτικές επιλογής και απασχόλησης προσωπικού. 1.Στο Άρθρο 2 «Ορισμοί»: - στην παρ. 1 να προστεθούν οι παρακάτω ορισμοί: «Ηλεκτρονική προσβασιμότητα: Με τον όρο ‘ηλεκτρονική προσβασιμότητα’ νοείται ότι, στη χρήση μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή ψηφιακού περιεχομένου για κάθε εργασία που ο κάθε χρήστης εκτελεί, και ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων ικανοτήτων ή περιορισμών του χρήστη λόγω αναπηρίας, υπάρχει τουλάχιστον μια αλληλουχία από ενέργειες εισόδου/εξόδου που οδηγεί στην αποτελεσματική ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Η μη εφαρμογή ηλεκτρονικής προσβασιμότητας συνιστά άμεση διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία είτε ως εξυπηρετούμενων, είτε ως εργαζόμενων και υποψήφιων εργαζόμενων στη βάση των επιταγών του άρθρου 10 «Εύλογες Προσαρμογές» του Νόμου 3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16/Α΄- 27/01/2005)». Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης, και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας. - τα εδάφια η-θ) και ι) της παρ. 1 να διαμορφωθούν ως εξής : «(η) (θ) Ενεργειακή Πενία: Η κατάσταση των καταναλωτών κατά την οποία αυτοί ευρίσκονται σε δυσχερή θέση, λόγω του χαμηλού εισοδήματος τους, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές τους δηλώσεις, σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση και ειδικών καταστάσεων υγείας ή αναπηρίας, να καλύψουν τις δαπάνες για τις εύλογες ανάγκες εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια ή Φυσικό Αέριο, καθώς οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος τους». «(ι) Ευάλωτοι Πελάτες: Οι Επιλέγοντες Πελάτες που είτε ευρίσκονται σε δυσχερή θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Προμηθευτή, λόγω της οικονομικής κατάστασής τους, είτε εξαρτώνται για λόγους υγείας ή αναπηρίας από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, είτε δυσκολεύονται να διαπραγματευθούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή και να αξιώσουν να δικαιώματά τους απέναντι στον τελευταίο ένεκα αντικειμενικά ιδιαίτερα δυσχερών και αναπότρεπτων κοινωνικών ή ατομικών συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου τους, και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικών μέτρων υποστήριξης και προστασίας, είτε, τέλος, είναι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά».