• Ορθή επανάληψη 3. Στο Άρθρο 48 «Υποχρεώσεις των Προμηθευτών»: - στην παρ. 1 το εδάφιο (ζ) να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «1. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως:….(ζ) Να παρέχουν και να διασφαλίζουν την άμεση, εύκολη, και ιδίως για τους πελάτες με αναπηρία, ανεμπόδιστη, πρόσβαση στο Ερωτηματολόγιο Καταναλωτή Ενεργείας, που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε κάθε άλλου είδους πληροφορίες και έντυπα κατόπιν υποδείξεως της ΡΑΕ». - στην παρ. 1 να προστεθεί νέο εδάφιο (θ) ως ακολούθως: «1. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως:…..(θ) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους πελάτες με αναπηρία και η ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στο σύνολο των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης - πληροφόρησης (π.χ. ενημέρωση πελατών μέσω κειμένων σε γραφή Braille, σε ηχητικό CD κ.λπ.)». - η παρ. 3 να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνιστά και να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς του επαρκώς στελεχωμένη, αναλόγως του αριθμού και των κατηγοριών πελατών με τους οποίους συναλλάσσεται, υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Οι εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Προμηθευτή θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα άτομα με αναπηρία είτε ως εξυπηρετούμενων είτε ως εργαζόμενων» - η παρ. 4 να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «4. Κάθε Προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πελατών, η οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη για τους πελάτες με αναπηρία (π.χ. υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας ή αιτήματος σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με SMS κ.λπ.) με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο). Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων καταρτίζεται κατά τρόπο…….».