• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 4 Ιουνίου 2011, 14:58

    1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 178/2002 : «1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη. β) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως μεταβίβαση, κατά την έννοια του παρόντος Π. Δ/τος, θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας.». 2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ως άνω Π.Δ. : « 1. Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος. 2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.». 3. Με το ως άνω Π.Δ., η ελληνική νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς εκείνη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/50ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 (που αφορά στη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων) στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της οποίας, αναφέρεται ότι : « 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση υφιστάμενη κατά την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, μεταβιβάζονται δια της μεταβιβάσεως αυτής στον εκδοχέα . . . 3. Μετά τη μεταβίβαση, ο εκδοχέας εξακολουθεί να τηρεί τους συμφωνηθέντες με συλλογική σύμβαση όρους εργασίας, ως αυτοί εφαρμόζονται και έναντι του εκχωρητή, σύμφωνα με τη σύμβαση, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή λήξεως της συλλογικής συμβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρμογής άλλης συλλογικής συμβάσεως . . .». 4. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 και της παρ. 2 του άρθρου 115 προσκρούουν τόσο στο κοινοτικό δίκαιο, όσο και στο εσωτερικό δίκαιο. Κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Οδηγία και στο Π.Δ. 178/02, κατά την ημερομηνία της συντελέσεως της μεταβιβάσεως, αυτοδικαίως μεταβιβάζονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει η ΔΕΗ Α.Ε. έναντι του προσωπικού της, η δε ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποχρεούται να εξακολουθεί να τηρεί τους συμφωνηθέντες με συλλογική σύμβαση όρους εργασίας του προσωπικού που μεταφέρεται, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή της λήξεως της συλλογικής συμβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρμογής άλλης συλλογικής συμβάσεως. Σημειωτέον ότι στο Π.Δ 178/02 αναφέρεται ότι ο εκδοχέας (δηλ. η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) υποχρεούται να εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται και από απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας. 5. Ούτε είναι δυνατόν να είναι σύμφωνη με τα προαναφερθέντα, η ρύθμιση ότι με αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 2 των άρθρων 113 και 115, ειδικά ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού, τα οποία μόνο ο νομοθέτης δύναται να τα ρυθμίσει (και όχι η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). 6. Εν κατακλείδι, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 και της παρ. 2 του άρθρου 115, κινδυνεύουν βασίμως να καταπέσουν από τα Δικαστήρια. 7. Τέλος, εν σχέσει με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 113, 114 και 115, παρατηρείται το εξής παράδοξο : Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που α) προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς και τις Υποστηρικτικές της Υπηρεσίες (άρθρο 113, παρ. 2) και β) το προσωπικό που είχε διατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (άρθρο 115, παρ. 2), το οποίο μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπαγόταν από της προσλήψεώς του στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, τίθεται εκτός πλαισίου ΚΚΠ/ΔΕΗ αφού για το προσωπικό αυτό «…θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, κατά αναλογία των προβλεπομένων στις διατάξεις των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας…», ενώ το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που προέρχεται από τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ (άρθρο 114, παρ. 3) και που δεν υπαγόταν ποτέ στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, αλλά στις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, εντάσσεται πλέον στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, αφού για το προσωπικό αυτό «..εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και κατ’ αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ψήφιση του παρόντος δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσης του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις.». Με τις ρυθμίσεις αυτές, και χωρίς κανένα λόγο, καθιερώνεται διαφορετική μεταχείριση σε μισθωτούς που θα απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Θα δημιουργηθούν δύο κατηγορίες εργαζόμενων, τα δικαιώματα των οποίων θα ρυθμίζονται διαφορετικά από το νόμο, βασίμως δε θα δύναται να επικληθεί η συνταγματική αρχή της ισότητας, αφού πρόκειται για όμοιες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το νομοθέτη. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι διατάξεις αυτές (άρθρα 113, παρ. 2 και 115, παρ. 2) κινδυνεύουν να καταπέσουν από τα Δικαστήρια και υπό την ως άνω νομική βάση. 8. Κατόπιν των προαναφερθέντων, θα ήταν σκόπιμο, όπως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 και της παρ. 2 του άρθρου 115 διατυπωθούν όπως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 136.