• Σχόλιο του χρήστη 'Αχελώος Σαρδηνιεύς' | 4 Ιουνίου 2011, 21:27

    Τροποποίηση Παραγράφου 3 Άρθρου 114 Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ Α.Ε. ως εξής: 3. Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφαρμόζονται κατά πλήρη αντιστοιχία και πλήρως ταυτόσημο τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, το μισθολόγιο, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ο ΚΚΠ/ΔΕΗ, οι εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι εν γένει υπηρεσιακές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στη ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ψήφιση του παρόντος δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσης του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, βάσει του Άρθρου 19 του Ν. 2190/1994, ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξής τους θεωρείται το Μ.Κ. 2. Για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την προϋπηρεσία τους στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του εξαιρουμένων των ωριμάνσεων και του οικογενειακού επιδόματος.