• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΤΑΕΝ' | 5 Ιουνίου 2011, 09:32

    Από τις διατυπώσεις του σχεδίου νόμου φαίνεται ότι διασπάται η συνέχεια και η αρμοδιότητα άσκησης συναφών αντικειμένων που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς, από τα οποία άλλα ανατίθενται στον ΑΔΜΗΕ και άλλα στο ΛΑΓΗΕ. Έτσι διαμορφώνεται καθεστώς μερικής επικάλυψης των αρμοδιοτήτων του νέου Διαχειριστή Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) που προέρχεται κατά βάση από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ και του δραστικά συρρικνού¬μενου ΔΕΣΜΗΕ που, με την επωνυμία ΛΑΓΗΕ, θα αποτελέσει εφεξής έναν περιο¬ρι-σμένης εμ¬βέ¬λειας market operator. Έτσι ενδεικτικά ο ΑΔΜΗΕ: • καταρτίζει το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το σύστημα, προσδιορίζει την χρήση των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα μεταφοράς και κατανέμει σε πραγματικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος νόμου (αρ. 105, παρ. 2.στ) • υπολογίζει την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (αρ. 105, παρ. 2.ιζ) • διενεργεί την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης σε συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ και τους Διαχειριστές του ΕΔΔΗΕ (αρ. 105, παρ. 2.ιη). • του ανατίθενται η δραστηριότητα της εκκαθάρισης των αποκλίσεων και το σύνολο σχεδόν της δραστηριότητα εμπορικών και ρυθμιζόμενων θεμάτων η οποία διασπάται (αρ. 110, παρ. 1.γ και δ). Ο ΛΑΓΗΕ: • διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό: προγραμματίζει τις εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο και από το Σύστημα, υπολογίζει την Οριακή Τιμή Συστήματος και εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ (αρ. 129. παρ. 2.α). • συνάπτει τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις μονάδες Α.Π.Ε. (αρ. 129. παρ. 2.θ). • διενεργεί τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου (αρ. 129. παρ. 2.ι). Η διάσπαση αυτή του αντικειμένου θα προκαλέσει οπωσδήποτε λειτουργικές αδυναμίες. Οι αρμοδιότητες που παραμένουν στον ΑΔΜΗΕ είναι εξαιρετικής και ίσως μεγαλύτερης ακόμα σημασίας για την ορθολογική και διαφανή λειτουργία της αγοράς και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που μετέχουν σε αυτή. Υπό την έννοια αυτή ο τίτλος «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό ρόλο του νέου ΔΕΣΜΗΕ (δηλ. του ΛΑΓΗΕ). Ένα (και ίσως το μόνο) πρακτικό αποτέλεσμα που διαφαίνεται μέσα από αυτό το εφεύρημα είναι η ανάθεση στον ΛΑΓΗΕ των συμβάσεων Α.Π.Ε. και της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 155 για τη χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ αισθάνεται ότι απαλλάσσεται από ένα έλλειμμα από το οποίο έχει ήδη ωφεληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς φυσικά να ευθύνεται η ίδια για αυτό αλλά αξιοποιώντας τις τραγικές στρεβλώσεις της αγοράς και του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε.. Περαιτέρω, η μεταφορά των συμβάσεων πώλησης στον ΛΑΓΗΕ θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί ως προς τις συνέπειες που θα επιφέρει στην αξιοπιστία των συμβάσεων αυτών και στην επάρκεια τους να αποτελούν εγγυήσεις τραπεζικής χρηματοδότησης (bankability). Μια τέτοια αξιολόγηση είναι απαραίτητη και θα έπρεπε να έχει γίνει εξαιτίας της κεφαλαιώδους σημασίας που έχουν οι συμβάσεις αυτές στην ανάπτυξη και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ζητούμε να μας γνωστοποιηθεί εάν έχει υπάρξει από την Κυβέρνηση ή τη Ρ.Α.Ε. τέτοια αξιολόγηση και ποια τα αποτελέσματά της. Αν και επιφυλασσόμαστε για την οριστική μας θέση μετά από μια πιο αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση από την Κυβέρνηση επ’ αυτού του θέματος, φρονούμε ότι ίσως να ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι συμβάσεις πώλησης Α.Π.Ε. να υπογράφονται με τον ΑΔΜΗΕ ο οποίος –όπως φαίνεται και από τις αρμοδιότητές του- διατηρεί κομβικό και σημαντικότατο ρόλο στην λειτουργία της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την απρόσκοπτη εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, που θα παρέχουν την αναγκαία ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις χρηματοδοτούσες τράπεζες.