Άρθρο 129 Σκοπός – Αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό όπως αυτός καθορίζεται στη παράγραφο 2.

2. Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού του, ο Λειτουργός της Αγοράς ασκεί, ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, ως εξής :

αα) προγραμματίζει τις εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και τις απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτό, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

(ββ) υπολογίζει την Οριακή Τιμή Συστήματος

(γγ) εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

(β) συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος,

(γ) τηρεί ειδικό Μητρώο Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και εγγράφει τους Συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,

(δ) παρέχει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο στους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην Αγορά,

(ε) αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Αγορά Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια,

(στ) συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως με διαχειριστές γειτονικών συστημάτων μεταφοράς, καθώς και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους φορείς, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,

(ζ) εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,

(η) συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(θ) συνάπτει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του 3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου,και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους αντισυμβαλλόμενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 155 του παρόντος νόμου.

(ι) διενεργεί τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου. Για τη διενέργεια της διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών, ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται:

(αα) να συστήνει ή να συμμετέχει σε εταιρείες με εξειδικευμένο σκοπό την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

(ββ) να αναθέτει σε τρίτους, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, την ως άνω διευθέτηση, ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση και εκκαθάριση χρηματικών συναλλαγών και τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου, στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Λειτουργός της Αγοράς διευκολύνει κατά κύριο λόγο την ολοκλήρωση της κοινοτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνει κάθε αναγκαία ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με τον παρόντα νόμο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού 714/2009, της Οδηγίας 72/2009 και όλων των σχετικών κατευθύνσεων και αποφάσεων που εκδίδονται από τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα.

4. Έως την ολοκλήρωση αφενός των διαδικασιών και υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως Λειτουργού της Αγοράς, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις, και αφετέρου των διαδικασιών και υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή του Συστήματος, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις, η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. που συστήθηκε με το άρθρο 14 του άρθρου 2773/1999, λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχειρίζεται το Σύστημα Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 2773/1999 και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/2005).

 • 5 Ιουνίου 2011, 09:32 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Από τις διατυπώσεις του σχεδίου νόμου φαίνεται ότι διασπάται η συνέχεια και η αρμοδιότητα άσκησης συναφών αντικειμένων που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς, από τα οποία άλλα ανατίθενται στον ΑΔΜΗΕ και άλλα στο ΛΑΓΗΕ. Έτσι διαμορφώνεται καθεστώς μερικής επικάλυψης των αρμοδιοτήτων του νέου Διαχειριστή Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) που προέρχεται κατά βάση από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ και του δραστικά συρρικνού¬μενου ΔΕΣΜΗΕ που, με την επωνυμία ΛΑΓΗΕ, θα αποτελέσει εφεξής έναν περιο¬ρι-σμένης εμ¬βέ¬λειας market operator.
  Έτσι ενδεικτικά ο ΑΔΜΗΕ:
  • καταρτίζει το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το σύστημα, προσδιορίζει την χρήση των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα μεταφοράς και κατανέμει σε πραγματικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος νόμου (αρ. 105, παρ. 2.στ)
  • υπολογίζει την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (αρ. 105, παρ. 2.ιζ)
  • διενεργεί την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης σε συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ και τους Διαχειριστές του ΕΔΔΗΕ (αρ. 105, παρ. 2.ιη).
  • του ανατίθενται η δραστηριότητα της εκκαθάρισης των αποκλίσεων και το σύνολο σχεδόν της δραστηριότητα εμπορικών και ρυθμιζόμενων θεμάτων η οποία διασπάται (αρ. 110, παρ. 1.γ και δ).
  Ο ΛΑΓΗΕ:
  • διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό: προγραμματίζει τις εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο και από το Σύστημα, υπολογίζει την Οριακή Τιμή Συστήματος και εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ (αρ. 129. παρ. 2.α).
  • συνάπτει τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις μονάδες Α.Π.Ε. (αρ. 129. παρ. 2.θ).
  • διενεργεί τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου (αρ. 129. παρ. 2.ι).
  Η διάσπαση αυτή του αντικειμένου θα προκαλέσει οπωσδήποτε λειτουργικές αδυναμίες.
  Οι αρμοδιότητες που παραμένουν στον ΑΔΜΗΕ είναι εξαιρετικής και ίσως μεγαλύτερης ακόμα σημασίας για την ορθολογική και διαφανή λειτουργία της αγοράς και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που μετέχουν σε αυτή. Υπό την έννοια αυτή ο τίτλος «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό ρόλο του νέου ΔΕΣΜΗΕ (δηλ. του ΛΑΓΗΕ).
  Ένα (και ίσως το μόνο) πρακτικό αποτέλεσμα που διαφαίνεται μέσα από αυτό το εφεύρημα είναι η ανάθεση στον ΛΑΓΗΕ των συμβάσεων Α.Π.Ε. και της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 155 για τη χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ αισθάνεται ότι απαλλάσσεται από ένα έλλειμμα από το οποίο έχει ήδη ωφεληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς φυσικά να ευθύνεται η ίδια για αυτό αλλά αξιοποιώντας τις τραγικές στρεβλώσεις της αγοράς και του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε..
  Περαιτέρω, η μεταφορά των συμβάσεων πώλησης στον ΛΑΓΗΕ θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί ως προς τις συνέπειες που θα επιφέρει στην αξιοπιστία των συμβάσεων αυτών και στην επάρκεια τους να αποτελούν εγγυήσεις τραπεζικής χρηματοδότησης (bankability). Μια τέτοια αξιολόγηση είναι απαραίτητη και θα έπρεπε να έχει γίνει εξαιτίας της κεφαλαιώδους σημασίας που έχουν οι συμβάσεις αυτές στην ανάπτυξη και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης.
  Ζητούμε να μας γνωστοποιηθεί εάν έχει υπάρξει από την Κυβέρνηση ή τη Ρ.Α.Ε. τέτοια αξιολόγηση και ποια τα αποτελέσματά της. Αν και επιφυλασσόμαστε για την οριστική μας θέση μετά από μια πιο αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση από την Κυβέρνηση επ’ αυτού του θέματος, φρονούμε ότι ίσως να ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι συμβάσεις πώλησης Α.Π.Ε. να υπογράφονται με τον ΑΔΜΗΕ ο οποίος –όπως φαίνεται και από τις αρμοδιότητές του- διατηρεί κομβικό και σημαντικότατο ρόλο στην λειτουργία της αγοράς.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την απρόσκοπτη εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, που θα παρέχουν την αναγκαία ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις χρηματοδοτούσες τράπεζες.

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:42 | Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)

  Άρθρο 129

  Διαγραφή υποπερίπτωσης (ββ),περίπτωση (i) της παραγράφου 2.