• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΤΑΕΝ' | 5 Ιουνίου 2011, 09:54

    Η εισαγόμενη διάταξη διαιωνίζει το λανθασμένο τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους του σημείου (γ). Το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. όπως υπολογίζεται σήμερα οδηγεί σε υπερβολική και τεχνητή υπερτίμησή του. Ο καταναλωτής πληρώνει λεφτά τα οποία δεν διατίθενται υπέρ των Α.Π.Ε. αλλά χάνονται στον καιάδα των τραγικών στρεβλώσεων της αγοράς. Αν όλα τα λεφτά που πλήρωσε ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια ως Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. διοχετεύονταν αποκλειστικά και μόνο υπέρ των Α.Π.Ε., ο ΔΕΣΜΗΕ δεν θα είχε έλλειμμα. Αυτός ο στρεβλός τρόπος υπολογισμού πρέπει να διορθωθεί έστω και μερικώς. Σε μια πρώτη απλή προσέγγιση, χωρίς να τίθενται καθόλου ζητήματα για το πώς μειώνεται η ΟΤΣ από τις Α.Π.Ε. ή για το αν η ΟΤΣ υπολογίζεται τίμια και διαφανώς ή άλλα θέματα εφεδρείας, διαθεσιμότητας ισχύος, λειτουργίας της αγοράς διμερών συμβάσεων ΔΙ κλπ., το γεγονός είναι ότι σήμερα για κάθε MWh Α.Π.Ε. που παράγεται στο Σύστημα, οι Προμηθευτές πληρώνουν στον Ειδικό Λογαριασμό μόνο την ΟΤΣ σύμφωνα με το σημείο α της παρ. 2. Αντίθετα, αν αυτή η MWh δεν παραγόταν από Α.Π.Ε. αλλά από το συμβατικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής οι Προμηθευτές θα επιβαρύνονταν ένα σημαντικά αυξημένο κόστος, μεγαλύτερο από την ΟΤΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 353/2010 της Ρ.Α.Ε. το μέσο κόστος παραγωγής-αγοράς-εμπορίας της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο είναι 66,4 €/ΜWh. Φυσικά οι διάφοροι προμηθευτές (περιλαμβανομένης της ΔΕΗ) αντιμετωπίζουν και αρκετά άλλα κόστη τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στον παραπάνω υπολογισμό. Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε να υπάρξει τουλάχιστον μια μικρή και μερική διόρθωση του στρεβλού τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους και προτείνουμε την εξής διατύπωση του σημείου α: (α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στο Σύστημα η οποία παράγεται από τις μονάδες που εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν.3468/2006 όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο κόστος των Προμηθευτών για την άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. (Η ακριβής διατύπωση και ορολογία, αν θεωρηθεί ότι δεν είναι επαρκώς περιγραφική, μπορεί να αναζητηθεί σε συνεργασία με τα αρμοδιότερα νομικά τμήματα της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ, ώστε να απεικονίζεται αποτελεσματικότερα το ζητούμενο που κινείται στο πνεύμα της 353/2010 γνωμοδότησης της ΡΑΕ.) Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε ότι με την προτεινόμενη αλλαγή θα ανακουφιστεί έστω και ελάχιστα ο καταναλωτής που θα σταματήσει να διπλοπληρώνει ένα μέρος του Ειδικού Τέλους. Τέλος, ζητούμε να υπάρξει διάκριση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και ΣΥΘΗΑ και διαχείριση των σχετικών πληρωμών σε διαφορετικούς ειδικούς λογαριασμούς ώστε να υπάρχει διαφανής και αξιόπιστη ενημέρωση του καταναλωτή.